Naziv
Komparativna književnost: Poredbena povijest hrvatske novele
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
170537
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija kritički razmotriti pojam novele i njegove različite vrstovne definicije i inačice, a potom ilustrirati i analizirati njezine pojave i preobrazbe u hrvatskoj književnosti od devetnaestostoljetnih početaka do suvremenoga doba. Odabrani hrvatski primjeri pozicionirat će se unutar njihovih specifičnih poetičkih, odnosno književnopovijesnih konteksta, što će uključivati i njihovu usporedbu s relevantnim primjerima iz europske i svjetske književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod – konstitucija kolegija
 2. Definicija novele i temeljnih pojmova naratološke analize
 3. Pojava novele u svjetskoj književnosti zapadnoga kruga I
 4. Pojava novele u svjetskoj književnosti zapadnoga kruga II
 5. Početci hrvatske novele – romantizam
 6. Realizam I
 7. Realizam II
 8. Esteticizam
 9. Avangarda
 10. Od avangarde do kasnoga modernizma
 11. Kasni modernizam
 12. "Fantastičari"
 13. Kratka proza 1980-ih
 14. Od „stvarnosne“ poetike 1990-ih do danas
 15. Evaluacija

Ishodi učenja
 1. definirati pojam novele kao vrste, te prepoznati i opisati njezina temeljna obilježja i različite inačice.
 2. nabrojati i opisati razdoblja u povijesti svjetske i hrvatske književnosti.
 3. primijeniti usvojene književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji hrvatskih novela iz različitih književnopovijesnih razdoblja i njihovoj usporedbi sa srodnim pojavama iz drugih nacionalnih književnosti.
 4. uočiti i analizirati različite oblike komunikacije, kao i tipološke analogije između hrvatske i inozemne novelističke produkcije.
Metode podučavanja
Predavanja, seminarske rasprave na temelju pročitane primarne i sekundarne literature, prezentiranje sadržaja kroz audio(vizualne) medije, pisanje seminarskih radova (izborno).
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Primarna literatura - izbor primjera
 2. Ivo Frangeš i Viktor Žmegač, „Uvod“, u: Hrvatska novela: interpretacije, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 3. Maša Grdešić, Uvod u naratologiju, Leykam international, Zagreb, 2016.
 4. Krešimir Nemec, „Hrvatska novela“, u: Antologija hrvatske novele, Naklada Pavičić, Zagreb, 1997.
 5. Kristina Peternai, „Pojam pripovijesti u književnoj teoriji“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIX. Vrsta ili žanr, ur. Vinka Glunčić-Bužančić i Kristina Grgić, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2017.
 6. Tomislav Sabljak (prir.), Teorija priče, HAZU, Zagreb, 2007. (prvi izbor članaka na Omegi: Bagić, Nemec, Tomaševski)
 7. Helena Sablić Tomić, Uvod u hrvatsku kratku priču, Leykam international, Zagreb, 2012.
 8. Milivoj Solar, „Teorija novele“, u: Ideja i priča, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004.
 9. Miroslav Šicel, „Predgovor“, u: Antologija hrvatske kratke priče, Disput, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura
 1. Hugo Aust, Novelle, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart – Weimar, 2006.
 2. Antun Barac, Hrvatska novela do Šenoine smrti, Rad JAZU, 1952.
 3. Milka Car, „Zadaće novele kao žanra u 19. stoljeću. Nacionalni programi i imperijalni konteksti u Šenoinim novelama Turci idu i Pruski kralj“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIX. Vrsta ili žanr, ur. Vinka Glunčić-Bužančić i Kristina Grgić, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2017.
 4. Suzana Coha, „Od predaje do novele ili o (domo)rodnoj (pri)povijesti Povodkinje pod gradom Ozlom Dragojle Jarnević“, u: Tragovi tradicije, znakovi kulture: zbornik u čast Stipi Botici, Zagreb, 2018.
 5. Ivo Frangeš i Viktor Žmegač, Hrvatska novela: interpretacije, Školska knjiga, Zagreb, 1998. (članak po izboru)
 6. Miranda Levanat-Peričić, „Kratka priča od Antologije (2001.) Miroslava Šicela do Festivala! (2011.) Romana Simića Bodrožića“ u: Poredbeni dvogledi, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2017.
 7. Krešimir Nemec, „Poetika hajdučko-turske novelistike“, u: Dani hvarskoga kazališta. Sv. XXIV. Hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam), ur. Nikola Batušić i dr., Književni krug, Split, 1998.
 8. Krešimir Nemec, „Hrvatska ekspresionistička proza“, u: Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti, Zagreb, 2002.
 9. Jurica Pavičić, Hrvatski fantastičari. Jedna književna generacija, Zagreb, 2000.
 10. Pavao Pavličić, Uvod u Marinkovićevu prozu, Ex libris, Zagreb, 2014. (prvo i drugo poglavlje)
 11. Cvijeta Pavlović, „Tragom novele: Guy de Maupassant“, u: Hrvatsko-francuske književne veze, FF press, Zagreb, 2008
 12. Tomislav Sabljak (prir.), Teorija priče, HAZU, Zagreb, 2007. (izbor na Omegi po temama)
 13. Viktor Žmegač, „Književni impresionizam“, u: Duh impresionizma i secesije, Zagreb, 1996. (str. 11-61)

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar