Naziv
Komparativna mitologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
131563
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj predmeta je pružiti studentima uvid u mogućnosti povijesne rekonstrukcije pojedinih segmenata duhovne kulture i pokazati važnost komparativnoga pristupa pri proučavanju povijesnoga aspekta kulture. Predmet omogućuje stjecanje konkretnoga znanja koje je potrebno za razumijevanje mitskoga načina razmišljanja čiji su tragovi još uvijek prisutni u životu, a ujedeno korigira sliku koju nude mediji o materiji koja se obrađuje u kolegiju.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Antropologija obreda: osnovni pojmovi (religija – vjera, mit, obred, izvođenje obreda, sakalno – profano, svetost riječi)
 3. Šamanska podloga praslavenskoga vjerskog sustava
 4. Praindoeuropski korijeni: kozmički sukob, konjska žrtva, otimanje goveda; otac i tri sina.
 5. Trosegmentna struktura: Stvoritelj, zamjena gromovnik *per(kw)u-no-, njihova žena – Mokošь / bogorodica Mati Vlažna Zemlja (darovateljica života), suparnik, zavidnik i zavodnik Velesъ, gospodar Drugoga svijet
 6. Izvori za rekonstrukciju praslavenske mitologije i rani pokušaji tumačenja
 7. Rekonstrukcija „osnovnog mita“, njegovo manifestiranje: sudovanje, dom, kalendar
 8. Hod kroz godinu: novogodišnji obredi i obredni tekstovi; proljetni obredi obnavljanja prorode, Juraj, Jarylo; početak ljeta: svadba na suhoj grani, Juraj, Mara; pretkršćanska bogorodica; praslavenski vrhovni bog; smrt brata i sestre; na dnu godine
 9. Hod kroz godinu: novogodišnji obredi i obredni tekstovi; proljetni obredi obnavljanja prorode, Juraj, Jarylo; početak ljeta: svadba na suhoj grani, Juraj, Mara; pretkršćanska bogorodica; praslavenski vrhovni bog; smrt brata i sestre; na dnu godine
 10. Hod kroz godinu: novogodišnji obredi i obredni tekstovi; proljetni obredi obnavljanja prorode, Juraj, Jarylo; početak ljeta: svadba na suhoj grani, Juraj, Mara; pretkršćanska bogorodica; praslavenski vrhovni bog; smrt brata i sestre; na dnu godine
 11. Otisak mita u prostoru: unošenje kazivanja u krajolik, sakraliziranje prostora, odabrani primjeri
 12. Otisak mita u prostoru: unošenje kazivanja u krajolik, sakraliziranje prostora, odabrani primjeri
 13. Otisak mita u prostoru: unošenje kazivanja u krajolik, sakraliziranje prostora, odabrani primjeri
 14. Aktualna mitološka istraživanja
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Identificirati i objasniti opća obilježja kulture i kulturnih procesa
 2. Opisati i protumačiti kulturu svakodnevice na području Hrvatske i jugoistočne Europe
 3. Osmisliti i provesti jednostavno kvalitativno istraživanje
 4. Primijeniti temeljne teorijske i metodološke koncepte u konkretnim istraživačkim situacijama
 5. Prikupljati literaturu i koristiti je u stručnom radu
 6. Javno usmeno i pismeno prezentirati rezultate istraživanja
 7. Prepoznati i uvažavati kulturne različitosti
 8. Koristiti se stranim jezicima u znanstvenom i stručnom radu i komunikacij
 9. Navesti i objasniti osnovne pojmove antropologije obred
 10. Identificirati i protumačiti sakralnu trosegmentnu strukturu Indoeuropljana
 11. Nabrojati i preispitati izvore za rekonstrukciju praslavenske mitologije i njihova tumačenj
 12. Konstruirati, opravdati i pokazati fundamentalni mit Slavena
 13. Analizirati i raspraviti obredne tekstove i organizaciju prostora u vezi sa značajkama mita
Metode podučavanja
Okosnica kolegija bit će izlaganja, dopunjena prikazima (tekstovi, karte, dijagrami, crteži, snimci) pomoću računalnoga projektora. U to se uključuju diskusije sa studentima. Rad u seminaru obuhvaća proučavanje odabrane relevantne literature, provjeravanje izvora, rad na terenu
Metode ocjenjivanja
Ocjenu sačinjavaju uspjeh na pismenom ispitu na koncu semestra, kvaliteta seminarskoga rada i doprinos nastavnom radu (sudjelovanje u raspravama, konstruktivni komentari i sl.).

Obavezna literatura
 1. Vitomir Belaj: Hod kroz godinu. Pokušaj rekonstrukcije prahrvatskoga mitskoga svjetonazora. Golden Marketing, Zagreb, 2007.
 2. Belaj, Vitomir i Juraj Belaj: Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije. Ibis grafika, Zagreb, 2014.
Dopunska literatura
 1. Pleterski, Andrej (1996): Strukture tridelne ideologije pri Slovanih. Zgodovinski časopis 50:163-185.
 2. Katičić, Radoslav: Božanski boj. Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb – Mošćenička draga: Ibis grafika, Katedra čakavskoga sabora Mošćenička draga i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 2008.
 3. atičić, Radoslav: Zeleni lug. Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb – Mošćenička draga: Ibis grafika i Matica hrvatska. 2010.
 4. Katičić, Radoslav: Gazdarica na vratima. Zagreb – Mošćenička draga: Ibis grafika, Matica hrvatska i Katedra čakavskoga sabora Mošćenička draga. 2011.
 5. Иванов, Вячеслав Всеволодович – Топоров, Владимир Николаевич: Исследования в области славянских древностей. Moskva 1974.

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar