Naziv
Komunikacijske tehnike i vještine
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
161125
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija usavršiti govorne vještine studenata te njihovo usmeno izlaganje. Posebna pažnja posvećuje se usavršavanju jezične kompetencije nizozemskog na području sintakse, izgovora i intonacije.
Studenti će svladati glavne tehnike usmene prezentacije, na kojim pravilima se ona temelji te koje govorne tehnike je potrebno koristiti kako bi prezentacija bila komunikacijski uspješna. Studenti će kritički samovrednovati vlastito izlaganje te argumentirano se kritički osvrnuti na prezentirana izlaganja drugih.
Sadržaj
 1. Neverbalne komunikacijske tehnike i metode
 2. Neverbalne komunikacijske tehnike i metode
 3. Interakcijske metode u komunikaciji
 4. Interakcijske metode u komunikaciji
 5. Metode komunikacije
 6. Metode komunikacije
 7. Persuasivne metode u komunikaciji
 8. Persuasivne metode u komunikaciji
 9. Jezična i multimedijalna priprema izlaganja
 10. Jezična i multimedijalna priprema izlaganja
 11. Jezična i multimedijalna priprema izlaganja
 12. Jezična i multimedijalna priprema izlaganja
 13. Jezična i multimedijalna priprema izlaganja
 14. Jezična i multimedijalna priprema izlaganja
 15. Jezična i multimedijalna priprema izlaganja

Ishodi učenja
 1. Pripremiti i održati usmeno izlaganje na zadanu temu.
 2. Kritički prosuditi vlastito i tuđe izlaganje.
 3. Argumentirano zastupati vlastita stajališta.
 4. Koristiti se nizozemskim jezikom u govoru i pismu na razini B1 (CEFR).
 5. Koristiti računalne alate u oblikovanju multimedijalnog izlaganja.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Josje Kuenen en Martijn Wackers, Presenteren: wat werkt echt en wat echt niet? Onderbouwde adviezen over presentatietechnieken, Voorthuizen: Communicatiereeks, 2012.
Dopunska literatura
 1. Tilly Dinger, Margreet Smit en Coen Winkelman, Expressiever En Gemakkelijker Spreken. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar