Naziv
Kontrastivno morfosintaktički opis mađarskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117572
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Stjecanje znanja i sposobnosti njegove primjene o sadržajima koji su naznačeni u sadržaju kolegija.
Sadržaj
 1. Glagolski prefiksi u mađarskom - status u gramatičkom sustavu
 2. Glavne funkcije prefikasa
 3. Kriteriji odvajanja prefikasa od glagola
 4. Utjecaj prefikasa na rečeničnu strukturu i red riječi
 5. Rečenični aspekt u mađarskom jeziku - svršenost prefiksacijom ili kompozicionalno
 6. Postpozicije u mađarskom - nastanak, morfološke i morfosintaltičke karakteristike, uporabna svojstva
 7. Odnosi određenosti i neodređenosti objekatskih skupina - uporaba dvojne konjugacije
 8. Osnovna svojstva reda riječi u mađarskom - fokusne i neutralne rečenice.
 9. Red riječi u mađarskom jeziku u usporedbi s redom riječi u hrvatskom jeziku
 10. Vježbe, zadaci, diskusija
 11. Studentske prezentacije i vježbe
 12. Studentske prezentacije i vježbe
 13. Studentske prezentacije i vježbe
 14. Studentske prezentacije i vježbe
 15. Studentske prezentacije i vježbe

Ishodi učenja
 1. Samostalno prepoznati, izložiti, i usustaviti glavne gramatičke i uporabne pokazatelje glagolskih prefikasa, prepoznati njihove valjane funkcionalno-uporabne okvire, i kreirati gramatičk korektne izraze na mađarskom u kojima se nalaze postpozicije.
 2. Usustavljeno izložiti uporabne okvire određen i neodređe konjugacije u mađarskom, znati teoretksi i valjano primjenjivati gramatička i pragmatička pravila uporabe dvojne konjugacije.
 3. Usustavljeno izložiti uporabne okvire određenog i neodređenog člana, znati valjano primjenjivati naučena pravila za stvaranje gramatički koretknih izraza s članom
 4. Prepoznati, moći navesti i znati primjenjivati u konkretnim rečenicama osnovna pravila reda riječi u mađarskome, te moći prodicirati različite rečenice s razlikama u odnosu na temu i remu.
 5. Samostalno prepoznati, izložiti, usustaviti i kontrastivno vrednovati u odnosu na hrvatski jezik glavne gramatičke i uporabne pokazatelje glagolskih prefikasa, prepoznati njihove valjane funkcionlano-uporabne okvire, i kreirati gramatičk korektne izraze na mađarskom u kojima se nalaze glagolski prefiksi.
Metode podučavanja
Frontalna predavanja i seminarski tip rada, samostalna izlaganja studenata o odabranoj temi, rasprava o prezentacijama, rješavanje zadataka. Uz kolegij postoji otvorena Omega-aplikacija.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje na nastavi, aktivnost na nastavi, kvaliteta izlaganja, sastavak o poteškoćama i "lakoćama" pri učenju MJ, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. - Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan – formák, funkciók, összefüggések. Tinta, 2019. (95-1o1.)
 2. Bárczi G., Benkő L., Berrár, J.: A magyar nyelv története. Tankönyvkiadó .... (397-98.)
 3. Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan – formák, funkciók, összefüggések. Tinta, 2019. (69-94.)
 4. M. Korchmáros Valéria: Lépésenként magyarul. Magyar nyelvtani kézikönyv. SZTE Hungarológiai Központ, 2oo6. (156-162.
 5. Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan – formák, funkciók, összefüggések. Tinta, 2019. (122-124., 277-280., 282-284.)
 6. - M. Korchmáros Valéria: Lépésenként magyarul. Magyar nyelvtani kézikönyv. SZTE Hungarológiai Központ, 2oo6. (246-252., 155.)
 7. KeszlerBorbála (ed): Magyar grammatika. 282-288.
 8. - Szili Katalin: Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához. Enciklopédia Kiadó, 2oo6., 156-16o.
Dopunska literatura
 1. - Mikes M., Keck B., S. Babić: A magyar igekötők szórendje. in: Szórendi kérdések. Szerbhorvát-magyar kontrasztív nyelvtan. Újvidék, 1982. (41-47.)
 2. - Péter Mihály: A magyar aspektus – más aspektusból. in. MNy. 1o4. sz. (2oo8). (1-11.old.)
 3. - Antal László: Rag és névutó. in: A magyar esetrendszer. Szak Kiadó, 2oo5., 377-386.
 4. - Bárczi – Benkő – Berrár: A névutók. A magyar nyelv története. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1967., 395-397
 5. Antal László: Hány esete van a magyar főnévnek? in: A magyar esetrendszer. Szak Kiadó, 2oo5. 283-315.
 6. - Berényi Mária: A határozottság kifejezésének egyes jellegzetességei a magyar nyelvben. in: A magyar mint idegen nyelv oktatásának módszertana. Balassi Intézet, 2oo6., 159-164.
 7. - Szili Katalin: A tárgyasság a magyar nyelvben. A tárgyasság morfoszintaktikai összefüggései Nyr. (124.) 2000., str. 356-369.
 8. - Molnár-Csikós László: A magyar és a szerbhorvát szórend egybevető vizsgálatának lehetőségei. in.: Hungarológiai Közlemények 1976. 26-27. sz., 19-26.

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar