Naziv
Kritičke teorije obrazovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
65565
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Razumijevanje sprege između opresivnih društvenih struktura i odgojno-obrazovnih teorija, politika i praksi kojima se te strukture reproduciraju te uloge kritičke pedagogije u emancipaciji pojedinca i društva.
Sadržaj
 1. Kritičko mišljenje i kritička pedagogija
 2. Izvorišta kritičke pedagogije: Progresivni pokret u SAD i John Dewey
 3. Izvorišta kritičke pedagogije: Frankfurtska škola
 4. Izvorišta kritičke pedagogije: Pedagogija samoosvještenja i emancipacije Paulo Freirea
 5. Kulturni kapital i škola: Pierre Bourdieu i Basil Bernstein
 6. Granična pedagogija i učitelj kao transformativni intelektualac Henry Giroux
 7. Pedagogija otpora: Peter McLaren
 8. Feministički pristupi obrazovanju
 9. Poststrukturalističke i postkolonijalne teorije obrazovanja
 10. Kritička pismenost: Douglas Kellner i Ira Shor
 11. Moć i obrazovanje: Michel Foucault
 12. Konzervativna modernizacija obrazovanja: Michael Apple
 13. Neoliberalizam i opće pravo na obrazovanje: Katarina Tomaševski i Konrad Liessmann
 14. Kritike kritičke pedagogije
 15. Zaključna razmatranja: Moć i nemoć emancipacijskih diskursa - dijaloška i angažirana pedagogija

Ishodi učenja
 1. Objasniti razliku između pojma "kritičko mišljenje" i pojma "kritička pedagogija"
 2. Definirati središnje ideje, polazišta i razvoj kritičkog pristupa obrazovanju
 3. Navesti najznačajnije kritičke pedagoge i odrediti sličnosti i razlike u njihovim pristupima
 4. Kritički analizirati i raspraviti ulogu škole u društvenoj reprodukciji
 5. Objasniti polazišta i ciljeve GATS-a te kritički vrednovati promjene nacionalnih sustava odgoja i obrazovanja, osobito u Hrvatskoj, koje su posljedica neoliberalnih trendova
 6. Razviti vještine kritičkog čitanja slike i teksta različite namjene, uključujući razvojno-strategijske i formalno-pravne dokumente
 7. Zastupati, primjenjivati i razvijati kritičku perspektivu kao temelj analize i unaprjeđenja odgojno-obrazovne prakse
Metode podučavanja
predavanja
rasprave
samostalni zadaci
rad u manjim skupinama
seminaski radovi s prezentacijom
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad s prezentacijom:
- maksimalni broj bodova = 3 (2 boda = seminarski rad; 0,5 bodova = prezentacija; 0,5
bodova = iniciranje/sudjelovanje u diskusiji)
- prolazni prag = 2 boda
Završni ispit:
- maksimalni broj bodova = 4
- prolazni prag = 2,00 boda
- studenti/ce s osvojenih 1,75 bodova i izvrsnim seminarskim uratkom stječu pravo na
prolaznu ocjenu
Konačna ocjena: (pismeni ispit + seminarski rad + prezentacija + iniciranje/sudjelovanje u diskusiji+pohađanje nastave):
6,50-7 bodova = izvrstan (5)
5,50-6,25 = vrlo dobar (4)
4,50-5,25 = dobar (3)
4-4,25 boda = dovoljan (2)

Obavezna literatura
 1. Apple, M. (2001). Educating the Right Way: Markets, Standards, God and Inequality. RotledgeFalmer (poglavlje: «Whose markets, whose knowledge?», 35-62).
 2. Aronowitz, S. i Giroux, H.A. (1991). Postmodern Education: Politics, Culture and Social Criticism. University of Minnesota Press (poglavlje “Border pedagogy in the age of postmodernism”, 114-135).
 3. Burbules, N.C. (1986). “Review article – Education under siege.” Educational theory: 36 (3), 301-313.
 4. Burbules, N.C. i Berk, R. (1999). „Critical thinking and critical pedagogy: relations, differences, and limits.“ U: Popkewitz, T.S. i Fendler, L. (eds.) Critical Theories in Education. NY: Routledge (dostupno na: http://faculty.education.illinois.edu/burbules/papers/critical.html)
 5. Freire, P. (2002). Pedagogija obespravljenih. Zagreb: Odraz, str. 35-69 (za kratak pregled doprinosa P. Freirea savjetujem: Smith, M. K. (2002) 'Paulo Freire and informal education', The Encyclopaedia of Informal Education - dostupno na: www.infed.org/thinkers/et-freir.htm).
 6. Giroux, H. (2013). "Ideologija i ljudsko djelovanje u procesu obrazovanja." Političko - pedagoško: Janusova lica pedagogije. Zagreb: Udruga Blaberon, 11-34.
 7. Liessmann, K. P. ( 2008 ). Teorija neobrazovanosti: Zablude društva znanja. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk (poglavlja: «Što zna društvo znanja?», str. 23-41 i «Koliko teži znanje?», str. 75-88).
 8. McLaren, P. (2001). Theory and Resistance in Education: Towards a Pedagogy for the Opposition. Westport: Bergin and Garvey (poglavlje «Critical theory and educational practice», 7-41).
 9. Shor, I. i Freire, P. (1987). «What is the 'dialogical method' of teaching. Journal of Education: 169 (3), 11-31.
 10. Tomaševski, K. (2005). «Has the right to education a future within the United Nations? A-behind-the-scene account by Special Rapporteur on the right to education 1998.-2004.» Human Rights Law Review, 5(2), 205-237 (dostupno na: http://hrlr.oxfordjournals.org/content/5/2/205.full.pdf).
Dopunska literatura
 1. Best, S. i Kellner, D. (1994). Postmodern Theory: Critical Interrogation. London: Macmillan.
 2. Cohen, L.; Manion, L. i Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. Zagreb: Naklada Slap (poglavlja: od «Kritička teorija i kritička istraživanja u obrazovanju» do «Istraživanja, politika i donošenje politike u određenom području», str. 27-44).
 3. Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books.
 4. Koenig, E. i Zedler, P. (2001). Teorije znanosti o odgoju. Zagreb: Educa (poglavlje: «Kritička teorija i kritička znanost o odgoju», str. 122-151).
 5. Lohmann, I. (2002). "Commercialism in education: historical perspectives, global dimensions and European educational research fields of interest." European Educational Research Journal: 1 (3), 550-565.
 6. Neves, C. (2008). “International organisations and the evaluation of education systems: a critical comparative analysis.” European Journal of Vocational Training: 45 (3), 72-89 (dostupno na: http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/533/45_en_Neves.pdf).
 7. Spajić-Vrkaš, V. (2001). "Pokušaj redefiniranja naobrazbe elita i modernizacije školovanja u kontekstu europskih integracija." U: Čengić, D. i Rogić, I. (ur.) Upravljačke elite i modernizacija. Zagreb: Institut društvenih znanosti ‘Ivo Pilar’, 167-194.
 8. Spajić-Vrkaš, V.; Kukoč, M. i Bašić, S. (2001) Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju: Interdisciplinarni rječnik. Zagreb: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO (pojmovi: kritička teorija društva, kritička pedagogija, emancipacija u odgoju i obrazovanju, emancipacijska pedagogija).
 9. Udruga Blaberon (2013). Političko - pedagoško: Janusova lica pedagogije. Zagreb: Udruga Blaberon.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar