Naziv
Kultura i identitet
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124232
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sistematiziranje znanja i napredno proučavanje ključnih koncepata u kulturnoj antropologiji i srodnim znanstvenim disciplinama; bolje razumijevanje znanstvenoga konteksta (škole / pristupi) iz kojih oni proizlaze; razvoj općih profesionalnih kompetencija. Kolegij „Kultura i identitet“ istražuje različite pristupe ovim dvama konceptima ključnima u kulturnoj antropologiji i srodnim disciplinama. Seminar je usmjeren na dubinsko čitanje tekstova i diskutiranje o tekstovima u koje uvodi samo predavanje. Kolegij ne samo što upoznaje studente s konceptima kao takvima, već ih predstavlja kroz kontekstualiziranu i poredbenu, interdisciplinarnu perspektivu. Odnos između ovih dvaju koncepata prenosi se, kao što to i jest, unutar društvenih i kulturnih okvira u kojima se formiraju identiteti. Predavanja i seminari usmjeravaju pažnju na koncept kulture i društvene prakse, na društvenu konstrukciju identiteta i na slojevitost identiteta u modernom društvu. Drugi dio predavanja promatra dinamiku procesa kulturnih praksi i formiranja identiteta kroz procese identifikacije, razlikovanja i stereotipiziranja posebice unutar nacionalnih, etničkih ili društvenih/klasnih okvira referenci. Predavanja i seminari imaju za cilj postizanje dubljeg razumijevanja tih dinamika, diskursa multikulturalizma, konflikata kulture i sukoba kulturnih identiteta, kao i koncepata koji se temelje na fluidnosti i hibridnosti identitetskih konstrukcija referiraju se i na iskustvo migracije. Test
Sadržaj
 1. Interpretacije kulture
 2. Identitet /drugost – kulturno stereotipiziranje
 3. Kultura i etnicitet / etnički identitet
 4. Migrantski identiteti: integracija, akulturacija
 5. Migracijski identiteti: višeslojni identiteti – politike identiteta – hibridnost
 6. 22
 7. Uvod u kolegij
 8. Identitet u sociologiji znanja; društvena konstrukcija realnosti
 9. Identitet i modernost
 10. Identitet u socijalnoj i razvojnoj psihologiji
 11. Kultura kao praksa – klasična antropologija / funkcionalizam
 12. Kultura kao praksa – društveno raslojavanje
 13. Kultura, agrarna društva, industrijska društva
 14. Kultura kao linija konflikta
 15. Kulturna praksa i stigmatizacija

Ishodi učenja
 1. Analizirati, usporediti i interpretirati koncepte i pristupe istraživanjima kulture i identiteta
 2. Uspoređivati locus-e identifikacijskih procesa (nagađanje, konstruiranje, zamišljanje)
 3. Sintetizirati, kritički vrednovati te povezivati lokalne kulturne prakse s (lokalnim i globalnim) odnosima moći
 4. Diskutirati i kritički raspravljati o suvremenim teorijama međuodnosa kulture i identiteta
 5. Organizirati vlastito istraživanje određenog fenomena vezanog uz kulturu ili identitet
 6. Biti sposoban donositi općenitije zaključke na teorijskom području koje se tiče povezanosti kulture, identiteta i migracija
 7. Primijeniti postojeće spoznaje na rezultate vlastitog istraživanja
Metode podučavanja
Predavanje s powerpoint prezentacijom uključujući izabrane sekvence iz filmova (antropološki, dokumentarni i igrani); raspravljanje o pročitanim tekstovima; individualne ili grupne studentske prezentacije.
Metode ocjenjivanja
Prezentacija seminarskih radova i pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Barth, Fredrik (1998): Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference, Prospect Heights/Illinois. Introduction (9-38).
 2. Baumann, Gerd and Thijil Sunier (1995): “De-essentializing ethnicity”. In: Gerd Baumann and Thijil Sunier (eds.): Post-migration ethnicity. De-essentializing cohesion, commitments, and comparison, Amsterdam: Het Spinhuis (1-7).
 3. Hall, Stuart (1996): “Who needs identity?” In: Stuart Hall and Paul du Gay (eds.): Questions of Cultural Identity, London: Sage Publications Ltd. (1-17).
 4. Gellner, Ernest (1983): Nations and Nationalism, Oxford: Basil Blackwell Ltd. Chapter 1-4.
 5. Erikson, Erik H. (1959): Identity and the Life Cycle, Chapter 3 (101-164).
 6. Appadurai, Arjun (1997): Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Minneapolis: University of Minnesota Press, Chapter 1 (1-23).
Dopunska literatura
 1. Bourdieu, Pierre (1984): Distinctions. A social critique of the Judgement of Taste, Cambridge: Harvard University Press. 2. Part Chapter 2 (114-125).
 2. Kuper, Adam (1999): Culture: The Anthropologists Account, Cambridge: Harvard University Press (1-20, 226-247).
 3. Sen, Amartya (2006): Identity and Violence: The Illusion of Destiny, New York/London: W.W. Norton &Company. Chapter 2+3.
 4. Todorova, Maria (1997): Imagining the Balkans, New York: Oxford University Press (140-160). "Between classification and politics: The Balkans and the myth of Central Europe"
 5. Berger, Peter L. and Thomas Luckmann (1967): The Social Construction of Reality. New York: Doubleday & Company. Part 3, Chapters 3 and 4 (173-183).

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar