Naziv
Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117828
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Upoznavanje studenata sa općim značajkama, problemima i procesima kulturne povijesti Osmanskog Carstva, s posebnim naglaskom na pitanja multikulturalizma, religiju kao temelj kulturnih identiteta, i sl. Studenti će se posebno upoznati sa vjerskom poviješću Osmanskog Carstva i fenomenom religije kao ishodištem i žarištem zasebnih kultura različitih vjerskih i etničkih zajednica.
Sadržaj
 1. Stranci (müstemin) u Osmanskom Carstvu
 2. Islamizacija
 3. Tanzimat i povlačenje šerijata iz javne u privatnu sferu
 4. Zaključna razmatranja
 5. Uvod u kolegij. Literatura.
 6. Islam u Osmanskom Carstvu
 7. Šerijat i kanun: pravo u Osmanskom Carstvu
 8. Gaza kao pokretačka snaga osvajanja
 9. Pravovjerje i heterodoksija u islamu
 10. Država i nemuslimani
 11. Tzv. millet sistem
 12. Pravoslavna crkva
 13. Katolička crkva
 14. Istočne crkve i druge manje vjerske zajednice
 15. Židovi

Ishodi učenja
 1. Poznavanje i razumijevanje temeljnih značajki kulturne povijesti Osmanskog Carstva
 2. Poznavanje problematike multikulturalizma i multikonfesionalizma na primjeru Osmanskog Carstva
 3. Razumijevanje odnosa islama kao državne religije prema ostalim religijama u Osmanskom Carstvu
 4. Razumijevanje položaja manjinskih zajednica u Osmanskom Carstvu
Metode podučavanja
Nastava će se održavati u obliku predavanja uz korištenje multimedijalnih sadržaja, a studenati se potiču da aktivno sudjeluju u nastavi (redovno čitanje nastavnih materijala, učestvovanje u diskusiji, kraće prezentacije, i sl.). Studenti su dužni napisati seminarski rad i usmeno održati prezentaciju rada.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosit će se na temelju dolazaka na nastavu, pojedinačnog sudjelovanja u nastavi (10%) te na temelju ocjena iz prezentacije i seminara (40%) i pismenog ispita (50%) koji će se provesti po završetku nastave.

Obavezna literatura
 1. Benjamin Braude & Bernard Lewis, ur., Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society, sv. 1-2 (New York – London, 1982) (odabrana poglavlja)
 2. Srećko M. Džaja, Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine. Predemancipacijsko razdoblje 1463.-1804., prev. Ladislav Z. Fišić, 2. izdanje (Mostar, Ziral, 1999)
 3. Halil İnalcik & Gürsel Renda, Ottoman Civilization, sv. 1-2, (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2003) (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Ekmeleddin İhsanoğlu, ur., Historija Osmanske države i civilizacije, prev. Kerima Filan, Enes Karić i Amina Šiljak-Jesenković, sv. 1-2 (Sarajevo: Orijentalni institut, 2004) (odabrana poglavlja)
 2. Suraiya Faroqhi, Sultanovi podanici: kultura i svakodnevica u Osmanskom Carstvu, prev. Tatjana Paić-Vukić (Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008)
 3. Adem Handžić, Studije o Bosni: Historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda (Istanbul: IRCICA, 1994) (odabrana poglavlja)
 4. Laszlo Hadrovics, Srpski narod i njegova crkva pod turskom vlašću, prev. Marko Kovačević (Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2000)
 5. Aleksandar Fotić, “Između zakona i njegove primene,” u: Aleksandar Fotić, ur., Privatni život u srpskim zemljama u osvit modernog doba (Beograd: Clio, 2005), 27-71
 6. Cemal Kafadar, Between two worlds. The Construction of the Ottoman State (Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1995)
 7. Michael Ursinus, “Zur Diskussion um ʻMilletʼ im Osmanischen Reich,” u: Michael Ursinus, Quellen zur Geschichte des Osmanischen Reiches und Ihre Interpretation, (Istanbul: ISIS Press, 1994), 185-197
 8. Colin Imber, Ebu's-su'ud. The Islamic Legal Tradition (Stanford: Stanford University Press, 1997)
 9. Bernard Lewis, The Jews of Islam (Princeton: Princeton University Press, 1987)
 10. İlber Ortaylı, Najduži vek imperije (Beograd: Srpska književna zadruga, 2004)
 11. Halil Inalcik, Osmansko Carstvo. Klasično doba 1300.-1600., prev. Dino Mujadžević (Zagreb: Srednja Europa, 2002)
 12. Nedim Filipović, Islamizacija u Bosni i Hercegovini, (Tešanj: Centar za kulturu i obrazovanje, 2005)
 13. Tijana Krstić, Contested Conversions to Islam. Narratives of Religious Change in the Early Modern Ottoman Empire (Stanford: Stanford University Press, 2011)
 14. The Encyclopedia of Islam, new edition, sv. 1-12 (Leiden: Brill, 1986-2004)

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar