Naziv
Kvalitativna istraživanja obrazovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
184254
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovnim značajkama kvalitativnih istraživanja ii osposobljavanje za samostalno kritičko praćenje znanstvene i stručne literature iz područja metodologije pedagogijske znanosti. Osposobljavanje studenata za razumijevanje specifičnih značajki pojedinih kvalitativnih istraživačkih metoda i mogućnosti njihova korištenja u istraživanju pedagoških fenomena. Osposobljavanje studenata za planiranje i provođenje jednostavnijih kvalitativno usmjerenih istraživanja u području odgoja i obrazovanja.
Sadržaj
 1. uvodni susret – upoznavanje s koncepcijom i sadržajem kolegija; predstavljanje predviđenog načina rada, ispitne literature te načina vrednovanja u kolegiju
 2. pojmovno određenje i osnovne značajke kvalitativnih istraživanja
 3. teorijske paradigme kvalitativnih istraživanja I
 4. teorijske paradigme kvalitativnih istraživanja II
 5. suvremene teorijske perspektive u kvalitativnim istraživanjima odgoja i obrazovanja I
 6. suvremene teorijske perspektive u kvalitativnim istraživanjima odgoja i obrazovanja II
 7. nacrt kvalitativnog istraživanja
 8. etika u kvalitativnim istraživanjima odgoja i obrazovanja
 9. strategije kvalitativnih istraživanja I
 10. strategije kvalitativnih istraživanja II
 11. metode prikupljanja podataka u kvalitativnim istraživanjima
 12. metode analize podataka u kvalitativnim istraživanjima
 13. pedagog kao kvalitativni istraživač
 14. budućnost kvalitativnih istraživanja odgojno-obrazovne stvarnosti
 15. završna diskusija i evaluacija rada u kolegiju

Ishodi učenja
 1. nabrojati i objasniti različite vrste kvalitativnih istraživanja pedagoških fenomena
 2. nabrojati razlike između kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja
 3. definirati i objasniti akcijska istraživanja
 4. analizirati načine provedbe akcijskih istraživanja u odgojno-obrazovnoj praksi
 5. definirati i objasniti etnografska istraživanja
 6. prikupljati različite etnografske zapise u funkciji istraživanja odgojno–obrazovne prakse
 7. planirati, izvesti i evaluirati studiju slučaja
 8. interpretirati metodologiju gradbene teorije
Metode podučavanja
predavanja
seminari i radionice
terenska nastava
istraživanje
samostalni zadaci
istraživački rad
Metode ocjenjivanja
pohađanje nastava
pismeni ispit
usmeni ispit
esej
seminarski rad
projekt
istraživanje

Obavezna literatura
 1. Halmi, A. (2005), Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap (str. 14-32)
 2. Milas, G. (2005), Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap. (str. 341-368, 571-613)
 3. Mušanović, M. (2001), Odgojno-obrazovne filozofije učitelja i akcijska istraživanja. U: Teorijsko-metodološka utemeljenost pedagoških istraživanja. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, 133-143.
 4. Sekulić-Majurec, A. (2000), Kvantitativan i/ili kvalitativan pristup istraživanjima pedagoških fenomena – neke aktualne dileme. Napredak, 141 (3): 289-300.
 5. Slunjski, E. (2011), Kurikulum ranog odgoja – istraživanje i konstrukcija. Zagreb: Školska knjiga. (str. 69-113)
Dopunska literatura
 1. Van Manen, M. (1977), Linking ways of knowing with ways of being practical. Curriculum Inquiry, 6(3), 205-228.
 2. Langeveld, M. J. (1984),How Does the Child Experience the World ofThings? Phenomenology + Pedagogy, 2(3), 215-223.
 3. Langeveld, M.J.(1984), The Stillness of the Secret Place. Phenomenology + Pedagogy, 2(3), 11-17.
 4. Bernstein, B. (2010). Extracts from Class, Codes and Control: TheoreticalStudiesTowardsSocilogyof Culture. In: Torrance, H. (ed.), QualitativeResearchMethods in Education. Vol. 2. London: Sage, 3-19.
 5. Bernal, D. D. (2002). Critical race theory, Latino critical theory, and critical raced-gendered epistemologies: Recognizing students of color as holders and creators of knowledge. Qualitative Inquiry, 8(1), 105–126.
 6. Mayo, C. (2007). Queering foundations: Queer and lesbian, gay, bisexual, and transgender educational research. Review of Research in Education, 31, 78–94.
 7. Agee, J. (2009) Developingqualitativeresearchquestions: a reflective process, InternationalJournal of QualitativeStudies in Education, 22:4, 431-447.
 8. Bhattacharya, K. (2007). Consenting to the consent form: What are the fixed and fluid understandings between the researcher and the researched? Qualitative Inquiry, 13(8), 1095–1115.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar