Naziv
Kvantitativna istraživanja obrazovanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
184255
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovnim značajkama kvantitativnih istraživanja te osposobljavanje za samostalno praćenje znanstvene i stručne literature iz područja metodologije pedagogijskih i društvenih znanosti. Osposobljavanje studenata za razumijevanje specifičnosti pojedinih kvantitativnih istraživačkih metoda i pristupa te mogućnosti njihova korištenja u istraživanjima s naglaskom na području odgoja i obrazovanja. Upoznati studente s osnovnim pokazateljima deskriptivne i inferencijalne statistike i postupcima obrade podataka u pedagogijskim istraživanjima te osposobljavanje za kritičko praćenje literature i samostalno provođenje jednostavnijih obrada podataka.
Sadržaj
 1. Detaljno predstavljanje syllabusa kolegija, uz naznaku temeljnih sadržaja i ciljeva koji se tim sadržajima žele ostvariti. Upoznavanje studenata s njihovim obavezama u ovom kolegiju i načinom rada. Mjerenje u pedagogiji. Pojam i vrste varijabli.
 2. Statistika, njena povijest i uloga u opisivanju i istraživanju pedagoških pojava i problema. Definicija statistike. Osnovna područja statistike: deskriptivna inferencijalna statistika. Mjesto i uloga statistike u istraživanjima odgoja i obrazovanja. Osnovno nazivlje u pedagoškoj statistici. Definiranje statističkih jedinica i mjerne skale.
 3. Sređivanje i tabeliranje podataka. Nesređeni podaci, rangiranje. Tabeliranje s grupiranjem podataka, pojam distribucije frekvencija.
 4. Grafičko prikazivanje podataka. Vrste grafičkih prikaza. Vrste distribucija. Normalna distribucija: pojam i obilježja.
 5. Mjere centralne tendencije (pojam i vrste). Dominantna vrijednost, centralna vrijednost, aritmetička sredina.
 6. Mjere raspršenja rezultata (pojam i vrste). Raspon rezultata, kvartilno odstupanje, prosječno odstupanje, standardna devijacija, varijanca, koeficijent kvartilne devijacije, interkvartilni raspon.
 7. Usmjeravanje i procjene na osnovi decila i centila te na osnovu standardiziranih z-vrijednosti.
 8. Površine ispod normalne krivulje. Procjena parametara populacije.
 9. Uvod u inferencijalnu statistiku. Osnovni pojmovi teorije vjerojatnosti.
 10. Vjerojatnost i teorijske distribucije
 11. Pojam hipoteze i vrste hipoteza. Testiranje statističkih hipoteza. Jednosmjerno i dvosmjerno testiranje hipoteza. Testiranje statističke značajnosti razlika među aritmetičkim sredinama. Veliki i mali, zavisni i nezavisni uzorci.
 12. Korelacija (pojam, smisao, vrste). Prirodno i umjetno dihotomizirane varijable/distribucije. Dijagram raspršenja.
 13. Izračunavanje Pearsonovog i Spearmanovog koeficijenta korelacije i interpretacija značajnosti. Pravac regresije i pojam regresijske analize.
 14. Uvod u neparametrijsku statistiku. Neparametrijske procjene. Vrste neparametrijskih procjena. Hi-kvadrat test.
 15. Analiza varijance- ANOVA i F-test. Post-hoc testovi i analiza varijance.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati osnovne značajke kvantitativno usmjerenih pedagogijskih istraživanja i izraditi vlastite istraživačke nacrte u kontekstu pedagogijskih istraživanja s naglaskom na području odgoja i obrazovanja.
 2. Navesti vrste, metode i tehnike kvantitativnih istraživanja i predvidjeti mogućnosti njihove primjene u pedagoškoj praksi.
 3. Izdvojiti osnovne postupke obrade podataka u pedagogijskim istraživanjima te analizirati i interpretirati relevantne statističke pokazatelje.
 4. Isplanirati i provesti jednostavnije istraživanje odgojno-obrazovne prakse te interpretirati i prezentirati rezultate istraživanja.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Petz, B. (1981.): Osnovne statističke metode za nematematičare. Zagreb: SNL.
Dopunska literatura
 1. Cohen, L..; Holliday, M. (1996): Practical Statistic for Students. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
 2. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007): Metode obrazovnih istraživanja. Zagreb: Slap.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar