Naziv
Kvantitativne metode istraživanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51334
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Upoznati polaznike s osnovnim principima kvantitativnih istraživačkih postupaka u sociologiji i srodnim društvenim disciplinama te temeljnim pojmovima i procesima kvantitativnih istraživanja. Cilj je kolegija i nastaviti cjelostudijski proces osposobljavanja studenata za evaluaciju, osmišljanje i provedbu empirijskih istraživanja te kompetentno i kritično čitanje empirijski orijentirane znanstvene literature.

Znanja i vještine stečene u sklopu kolegija početna su točka ili preduvjet uspješnog svladavanja gradiva iz metodoloških i statističko-analitičkih obaveznih i izbornih kolegija koje će studenti upisivati u nastavku preddiplomskog i diplomskog studija sociologije. Uz to, poznavanje temeljnih metodoloških pojmova, procedura i istraživačkih praksi omogućuje ili olakšava praćenje suvremene sociološke literature, čime kolegij pospješuje nastavni proces i kod onih kolegija koji nisu primarno usmjereni na metodološke sadržaje.
Sadržaj
 1. Pripremni termin Upoznavanje s propozicijama i sadržajima kolegija.
 2. Uvod: rekapitulacija osnovnih pojmova znanstvenog istraživanja Temeljne pretpostavke i ciljevi znanstvenog istraživanja; funkcije teorije u istraživanju; deduktivni i induktivni model znanosti; kriteriji uzročnosti; etička načela društvenih istraživanja; elementi istraživačkog procesa; transverzalni i longitudinalni nacrt istraživanja; razgraničenje kvantitativnih i kvalitativnih pristupa.
 3. Konceptualizacija, operacionalizacija i mjerenje Koncepcije i koncepti; indikatori i dimenzije; nominalne i operacionalne definicije; varijable i atributi; mjerenje i razine mjerenja.
 4. Kompozitni mjerni instrumenti Jednostavni u odnosu na kompozitne instrumente; logika konstrukcije indeksa i skala; osnovni tipovi skala.
 5. Provjera kvalitete mjernih instrumenata Kriterij preciznosti mjerenja; kriterij i osnovne vrste valjanosti mjerenja; kriterij i osnovne vrste pouzdanosti mjerenja.
 6. Uzorak i uzorkovanje, 1. dio Razvoj uzorkovanja i predizborna istraživanja; uzorak i populacija; postupak uzorkovanja; neprobabilistički uzorci.
 7. Uzorak i uzorkovanje, 2. dio Logika probabilističkog uzorkovanja; vrste probabilističkih uzoraka; uzorkovanje teško dostupnih skupina.
 8. Metoda eksperimenta, 1. dio Eksperiment i društvene znanosti; klasični eksperimentalni nacrt; varijable, kontrola, odabir sudionika i valjanost u eksperimentalnom nacrtu.
 9. Metoda eksperimenta, 2. dio Kvazieksperimentalni nacrti, "prirodni" eksperiment i evaluacijsko istraživanje; prednosti i nedostaci eksperimentalnog nacrta.
 10. Metoda ankete, 1. dio Planiranje i provedba anketnog istraživanja; smjernice za formuliranje anketnih pitanja; valjanost i pouzdanost vezani uz anketna pitanja.
 11. Metoda ankete, 2. dio Smjernice za konstrukciju anketnog upitnika; izvori grešaka te valjanost i pouzdanost vezani uz anketni upitnik.
 12. Metoda ankete, 3. dio Samoispunjavajuće anketno istraživanje; poštanska anketa; internetska anketa; skupno anketiranje.
 13. Metoda ankete, 4. dio Strukturirani intervju; terensko anketiranje; telefonski intervju; izvori grešaka vezani uz anketno istraživanje; prednosti i nedostaci metode.
 14. Nenametljivo istraživanje – temeljna obilježja i oblici Obilježja i prednosti pristupa; izvori podataka; analiza sekundarnih podataka; sekundarna analiza podataka; meta-analiza; istraživanje socijalnih indikatora; metodološka ograničenja pristupa.
 15. Nenametljivo istraživanje – analiza sadržaja Obilježja i svrha primjene; jedinice analize; uzorkovanje; kodiranje i obrada podataka; prednosti i nedostaci metode.

Ishodi učenja
 1. Definirati temeljne pojmove i procese društvenih istraživanja.
 2. Nabrojati i kratko predstaviti temeljne metode kvantitativnih istraživanja u društvenim znanostima.
 3. Vrednovati osnovna obilježja empirijskih istraživanja predstavljenih u znanstvenoj literaturi.
Metode podučavanja
Predavanja uz PowerPoint prezentaciju i projekciju primjera istraživačkih materijala. Objavljivanje nastavnih i popratnih materijala te komunikacija sa studentima putem Sustava za učenje na daljinu Omega.
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit u ispitnim rokovima. Testovima se provjerava poznavanje faktografije i primjena stečenih znanja (praktični i problemski zadaci).

Obavezna literatura
 1. Milas, G. (2005.) Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko, Naklada Slap
 2. Interni nastavni materijali
Dopunska literatura
 1. Babbie, E. The Practice of Social Research. Belmont (CA), Thomson/Wadsworth (više izdanja, odabrati što recentnije)
 2. Babbie, E. The Basics of Social Research. Belmont (CA), Wadsworth (više izdanja, odabrati što recentnije)
 3. Izvori koji se za daljnje čitanje uz specifične sadržaje svih nastavnih cjelina preporučuju u internim nastavnim materijalima

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar