Naziv
Latinski jezik za talijaniste
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
36889
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30

Cilj
Poznavanje i praktična primjena gramatike, vokabulara i frazeologije latinskoga jezika kao pripomoć za studij romanskih jezika s fonetskog, fonološkog, morfološkog gledišta.
Sadržaj
 1. uvodni sat
 2. povijesni pregled, nazočnost i značaj latinskoga jezika, pismo, glasove, glasovne promjene, izgovor i naglasak
 3. vrste riječi, gramatičke kategorije imena, tipovi deklinacija
 4. imenice i pridjevi
 5. komparacija pridjeva
 6. tvorba i komparacija priloga
 7. zamjenice
 8. zamjenički pridjevi i brojevi
 9. glagoli – oblici prezentske osnove
 10. ostali glagolski oblici
 11. consecutio temporum, sintaksa zavisnih rečenica
 12. sintaksa padeža
 13. konstrukcije akuzativa i nominativa s infinitivom
 14. perifrastične konjugacije, ablativ apsolutni
 15. sinteza

Ishodi učenja
 1. pročitati latinski tekst
 2. prepoznati morfološke kategorije u latinskom jeziku
 3. prepoznati sintaktičke kategorije u latinskom jeziku
 4. prevesti jednostavnije tekstove
 5. povezati neka obilježja latinskog i talijanskog jezika
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Gortan, Veljko; Gorski Oton; Pauš, Pavao, Latinska gramatika, Zagreb: Školska knjiga
 2. Dodatni materijali (dijele se tijekom nastave)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar