Naziv
Leksičke inovacije u njemačkome
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
184220
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
- razvijanje sposobnosti prepoznavanja, rječogradbe i prevođenja njemačkih leksičkih inovacija
Sadržaj
 1. Promjene na leksičkoj razini kao najčešći i najvidljiviji tip jezičnih promjena
 2. Vrste leksičkih inovacija - neologizmi
 3. Vrste leksičkih inovacija - okazionalizmi
 4. Vrste rječogradnih postupaka za nastajanje njemačkih leksičkih inovacija 1
 5. Vrste rječogradnih postupaka za nastajanje njemačkih leksičkih inovacija 2
 6. Neologizmi - novi leksemi 1
 7. Neologizmi - novi leksemi 2
 8. Neologizmi - nova značenja 1
 9. Neologizmi - nova značenja 2
 10. Okazionalizmi - novi leksemi 1
 11. Okazionalizmi - novi leksemi 2
 12. Analiza njemačkih tekstova s posebnim osvrtom na leksičke inovacije
 13. Analiza audiovizualnih materijala s posebnim osvrtom na leksičke inovacije
 14. Prevođenje njemačkih leksičkih inovacija kao elemenata kulture na hrvatski jezik 1
 15. Prevođenje njemačkih leksičkih inovacija kao elemenata kulture na hrvatski jezik 2

Ishodi učenja
 1. opisati glavne karakteristike jezičnih promjena na leksičkoj razini
 2. prepoznati njemačke leksičke inovacije u govornom i pisanom jeziku
 3. nabrojati i opisati rječogradne postupke kojima nastaju njemačke leksičke inovacije
 4. prevesti njemačke leksičke inovacije na hrvatski jezik
 5. prepoznati pojave jezičnog dodira
 6. opisati osnove dijakronijske semantike na konkretnim primjerima
Metode podučavanja
frontalna nastava, grupni i individualni rad
Metode ocjenjivanja
pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi, držanje referata, seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Elsen, Hilke (2011): Neologismen. Formen und Funktionen neuer Wörter in verschiedenen Varietäten des Deutschen. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 2. Fleischer, Wolfgang; Barz, Irmhild (2012): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 4. Auflage. Berlin – Boston: Walter de Gruyter.
 3. Herberg, Dieter (2002): Neologismen in der deutschen Gegenwartssprache. Probleme ihrer Erfassung und Beschreibung. U: Deutsch als Fremdsprache. 4/2002, str. 195 – 200.
 4. Kinne, Michael (1998): Der lange Weg zum deutschen Neologismenwörterbuch. U: Teubert, Wolfgang (ur.): Neologie und Korpus. (Studien zur deutschen Sprache, Bd. 11). Tübingen, str. 63 – 110.
 5. Schippan, Thea (2002): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
 6. Steffens, Doris (2012): Bufdis und anderes. Neues im Wortschatz 2011. U: Sprachreport 2/2012. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, str. 2 – 7.
 7. Skender Libhard, Inja (2020): O okazionalizmima – kako nastaju u njemačkome i kako ih se može prevoditi na hrvatski // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 46 (2020), 1; 339-372 doi:10.31724/rihjj.46.1.14.
 8. Skender Libhard, Inja (2020): Njemačke leksičke inovacije i njihovi hrvatski ekvivalenti s osobitim osvrtom na rječogradne i prevoditeljske postupke, 2020., doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Keller, Rudi (2003): Sprachwandel. Von der unsichtbaren Hand in der Sprache. Tübingen – Basel: A. Francke Verlag.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar