Naziv
Leksikologija i frazeologija ukrajinskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
51352
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s osnovnim teorijskim postavkama leksikologije, frazeologije i leksikografije, produbiti njihovo znanje o leksičkom sustavu ukrajinskoga jezika i o bogatom frazeološkom fondu.
Sadržaj
 1. Leksičko značenje. Struktura leksema. Semem. Semantizacija i desemantizacija. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Preneseno značenje.
 2. Struktura leksičkog značenja. Sem. Vrste semova.
 3. Sustavni odnosi u leksiku. Leksičko-semantička polja i grupe. Hiponimijski, partitivni i ekvonimijski odnosi.
 4. Sinonimija, tipovi sinonimije. Kontrastivni odnosi.
 5. Homonimija i paronimija.
 6. Ukrajinski leksik prema podrijetlu. Vlastiti ukrajinski leksik. Posuđeni leksik.
 7. Ukrajinski leksik prema podrijetlu. Posuđeni leksik.
 8. Aktivni i pasivni leksik. Arhajizmi, neologizmi. Vlastiti nazivi.
 9. Ukrajinska frazeologija. Frazem kao lingvistička jedinica. Klasifikacija frazema (semantička, semantičko-gramatička i dr.).
 10. Sustavni odnosi u frazeologiji. Višeznačnost u frazeologiji. Frazeologija i paremiologija. Podrijetlo ukrajinskih frazema.
 11. Leksikografija kao znanost. Metaleksikografija i primijenjena leksikografija. Ukrajinska leksikografija. Osnovni leksikografski pojmovi.
 12. Analiza rječničkih članaka (*praktični dio završnog ispita).
 13. Diskusija o pojedinim pitanjima.
 14. Leksikologija kao znanost. Predmet leksikologije. Povezanost leksikologije s drugim lingvističkim disciplinama.
 15. Riječ. Leksem. Riječoblik. Riječ kao znak.

Ishodi učenja
 1. objasniti i upotrijebiti lingvistički metajezik na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ga u analizi fonetike, fonologije, morfologije, tvorbe riječi, sintakse, leksikologije i frazeologije te stilistike ukrajinskoga jezika
 2. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova, e-učenje
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit (teoretska pitanja i analiza rječničkog članka).

Obavezna literatura
 1. Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія / Навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія», 2006. С. 195 – 353.
 2. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. Київ: Наук. думка, 1973.
Dopunska literatura
 1. Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія: навч. посіб. Київ: Києво-Могилянська академія, 2008.
 2. Демська-Кульчицька О.М. Вступ до лексикографії: навчальний посібник. Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2010.
 3. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови. Київ: «Знання», 2007.
 4. Fink-Arsovski, Ž. Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, FF press, Zagreb, 2001.
 5. Menac, A. Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra, 2007.
 6. Popović, M., Trostinska, R. Još o međujezičnoj homonimiji hrvatsko-ruskoj i hrvatsko-ukrajinskoj. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. Zagreb: FF press, 2009. S. 97–111.
 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001.
 8. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. Київ: Рад. школа. 1986.
 9. Демська О., Кульчицький І. Словник омонімів української мови. Львів: Фенікс, 1996.
 10. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. Київ: «Українська книга», 2000.
 11. Полюга Л.М. Словник антонімів української мови. Київ: Довіра, 1999.
 12. Словник синонімів української мови: У 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. Київ: Наук. думка, 2001. Т.1. 1026 с.; Т.2. 953 с.
 13. Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологічний словник української мови. Київ: Освіта, 1998.
 14. Фразеологічний словник української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. Київ: Наук. думка, 1993.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar