Naziv
Linearno strukturalno modeliranje
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
184949
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Usvojiti racionalu, postupke i glavne elemente metodologije modeliranja strukturalnim jednadžbama; ovladati osnovnim principima primjene metodologije te vještinama korištenja softwarea za analize strukturalnih modela.
Sadržaj
 1. Temeljni pojmovi, matematičko-logičke definicije u području modeliranja strukturalnih jednadžbi;
 2. Obilježja metodologije strukturalnog modeliranja, racionala i specifičnosti u odnosu na druge multivarijatne tehnike;
 3. Obilježja metodologije strukturalnog modeliranja: Teorijski, statistički i matematički aspekti;
 4. Osnovna logika analize i priroda zaključivanja;
 5. Glavne strategije/pristupi u analizama strukturalnih modela;
 6. Vrste alternativnih modela; pojam uklopljenih modela; primjeri: analiza traga, konfrimatorni faktorski modeli
 7. Ekvivalentni modeli: problem i moguća rješenja
 8. Terminologija u analizama strukturalnih jednadžbi: simbolička i grafička notacija;
 9. Opći model strukturalnih jednadžbi; mjerni i strukturalni model
 10. Glavne vrste varijabli u analizama strukturalnih jednadžbi
 11. Koraci u provedbi analize latentnih varijabli
 12. Specifikacija modela; identifikacija modela i parametara
 13. Metode za procjenu modela i parametara; Slaganje modela s empirijskim podacima: vrste pokazatelja i specifična značenja
 14. Područja primjene; primjeri: analiza traga s manifestnim varijablama; modeli CTT, modeli LST teorije, modeli latentnih promjena, multigrupni modeli; modeliranje medijacijskih i moderatorskih efekata
 15. Problemi i ograničenja u primjeni analiza strukturalnih modela

Ishodi učenja
 1. definirati temeljne pristupe i strategije primjene metodologije modeliranja strukturalnim jednadžbama
 2. razumjeti prikaze analiza strukturalnih modela u objavljenim psihologijskim istraživanjima
 3. samostalno izraditi i evaluirati primjere mjernih i strukturalnih modela na empirijskim podacima
 4. kritički prosuditi adekvatnost primjene i interpretacije rezultata analiza strukturalnih modela u objavljenim radovima
 5. ocijeniti prikladnost izbora određene strategije modeliranja strukturalnim jednadžbama u odabranim praktičnim primjerima
Metode podučavanja
Predavanja - dominantno izvedena u interaktivnoj, a manjim dijelom u klasičnoj formi;
Auditorne i kompjutorske vježbe uz praktične demonstracije empirijskih primjera;
Obaveze studenata uključuju i samostalno provođenje analiza strukturalnih jednadžbi, rasprave u grupi i izlaganja/interpretacije ishoda analiza, značenja statističkih koeficijenata i parametara.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja provodi se tijekom semestra - kroz rješavanje zadataka i provedbe analiza u okviru vježbi te završnim ispitnim seminarskim radom ili empirijskim radom priređenim u obliku stručnog ili znanstvenog članka nakon odslušanog kolegija.

Obavezna literatura
 1. Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press.
 2. Raykov, T., & Marcoulides, G. A. (2006). A first course in structural equation modeling (2nd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 3. Joreskog, K., G., Olsson, U. H., & Wallentin, F. Y. (2016). Multivatiate Analysis with LISREL. Springer Series in Statistics. Springer, Basel.
Dopunska literatura
 1. Schumaker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner’s guide to structural equation modeling (2nd ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 2. Loehlin, J. C. (2004). Latent variable models: An introduction to factor, path, and structural analysis (4th ed). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
 3. Steyer, R., Mayer, A., Geiser, C., & Cole, D. (2015). A theory of states and traits—Revised. Annual Review of Clinical Psychology, 11, 71-98.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij