Naziv
Lingvistička antropologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
90768
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s glavnim područjima istraživanja i školama mišljenja u lingvističkoj antropologiji te njezinu značenju u okviru studija antropologije, kao i s raznolikošću formi ljudskog jezika kao oblika ljudske kreativnosti i njezinom povezanošću s kontekstom određenih kultura i društava. Razumijevanje jezika kao središnjeg i integralnog obilježja ljudskog ponašanja, društvene i kulturne prakse.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Temeljna obilježja jezika
 3. Biološki temelji jezika
 4. Evolucija i podrijetlo jezika
 5. Usvajanje prvog jezika
 6. Jezik i mišljenje
 7. Prvi kolokvij
 8. Jezik u kulturi i društvu
 9. Jezična socijalizacija
 10. Jezik i identitet
 11. Jezik i rod
 12. Jezične promjene i nestajanje jezika
 13. Metode istraživanja u lingvistici
 14. Drugi kolokvij
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. 1) Nabrojiti temeljne smjerove razvoja lingvističke antropologije.
 2. 2) Izdvojiti temeljne teorije i pristupe u lingvističkoj antropologiji.
 3. 3) Procijeniti primjenjivost pojedinih metoda lingvističke antropologije na opis jezične građe.
 4. 4) Analizirati jezičnu građu odabranom metodom lingvističke antropologije.
 5. 5) Stručno argumentirati u raspravama o lingvističkoj antropologiji.
 6. 6) Argumentirano procijeniti znanstvenu i stručnu literaturu iz lingvističke antropologije na hrvatskom i engleskom jeziku.
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, samostalni zadatak
Metode ocjenjivanja
Pismeni kolokviji, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. 1. Duranti, A., (1997) Linguistic Anthropology, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 2. 2. Foley, W.A. (1998) Anthropological linguistics, Blackwell Publishers.
 3. 3. Pinker, S. (1994) The Language Instinct, William Morrow and Company, Inc., New YorkPalmer, G. B.
 4. 4. Salzmann, Z. (1998) Language, Culture and Society, An Introducion to Linguistic Anthropology, Boulder, Westview Press.
 5. 5. Saussure, de F. (2000) Tečaj opće lingvistike. Zagreb: ArtTresor.
Dopunska literatura
 1. 1. Aitchison, J.(2000) The Seeds of Speech. Language Origin and Evolution. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. 2. Bickerton, D. (1990) Language and Species, Chicago:The University of Chicago Press.
 3. 3. Bloom, P. (2002) How Children Learn the Meanings of Words. MIT Press.
 4. 4. Boas, F. (1991): Introduction to Handbook of American Indian Languages. Lincoln: The University of Nebraska Press.
 5. 5. Bourdieu, P.(1992) Što znači govoriti, Naprijed, Zagreb.
 6. 6. Cavalli-Sforza, L. L. Genes, Peoples and Languages. (2000).
 7. 7. Comrie, B. (1981) Language universals and linguistic typology. Chicago: University of Chicago Press.
 8. 8. Deacon, T.W. (1997) The Symbolic Species. The so-evolution of language and brain. New York:Norton.
 9. 9. Dixon, R. M. W. (1997). The Rise and Fall of Languages. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
 10. 10. Dunbar, R. I. M. (1996) Grooming, Gossip and the Evolution of Language, London:Faber & Faber.
 11. 11. Fasold, R. The sociolinguistics of society. Blackwell Publishers, 2001
 12. 12. Hajmz, D. (1980) Etnografija komunikacije (prev. M. Radovanović), BIGZ, Beograd.
 13. 13. Lenneberg, E.H. (1967) Biological foundations of language. New York: Wiley.
 14. 14. Lieberman, P. (1984) The biology and evolution of language. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 15. 15. Lucy, A.J. (1992) Language diversity and thought. Cambridge University Press.
 16. 16. Lurija, A.R.(1997) Jezik i svest. Zavod za udžbenike, Beograd.
 17. 17. Martinet, A. (1982) Osnove opće lingvistike. Zagreb:GZH.
 18. 18. Morris, D. (1997) I čovjek je životinja, Prosvjeta, Zagreb.
 19. 19. Pease, A. (2002) Govor tijela (Kako misli drugih ljudi pročitati iz njihovih kretnji), AGM, Zagreb.
 20. 20. Ruhlen, M. (1994) The origin of language, John Wiley & Sons, inc. New York
 21. 21. Sapir, E. (1974). Ogledi iz kulturne antropologije.BIGZ, Beograd, 1980.
 22. 22. Schieffelin, B.B & E. Ochs (1986) Language Socialisation Across Cultures. Cambridge: CUP.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar