Naziv
Baština i razvoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
124332
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Spoznati i razumjeti odnose unutar suvremenog društva te ulogu baštine u njemu; spoznati izvore, ulogu, i mogućnosti upotrebe baštine, te postojeće i moguće načine njene praktične primjene u funkcioniranju društva i razvojnoj strategiji
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Svijet danas: ideje, pokreti, opasnosti
 3. Svijet i razvoj, održivi razvoj
 4. Kolektivno pamćenje
 5. Identitet, preživljavanje, kontinuitet
 6. Kritika muzejske prakse
 7. Društvena etika baštine, Društveni projekt
 8. Baštinske institucije kao protu-djelatno sredstvo
 9. Suvremeni muzej
 10. Održivi razvoj
 11. Eko-muzeji i muzeji društva
 12. Kulturne industrije, Industrija baštine, Kreativne industrije, Kulturni turizam
 13. Umijeće komuniciranja baštine
 14. Mreža baštine
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. razumjeti i kritički promišljati baštinu unutar suvremenog multikulturnog društva
 2. razumijeti i kritički promišljati ulogu baštine unutar suvremenog globaliziranog društva
 3. spoznati izvore i mogućnosti baštine/baštinskih institucija za aktivno (javno i građansko) djelovanje
 4. razumijetiti prirodu održivog razvoja
 5. usvojiti nužnost suodnosa baštine i održivog razvoja
 6. prepoznati mogućnosti i praktične primjene pozitivne uloge baštine na funkcioniranje društva
 7. shvatiti važnost uloge baštine u izradama razvojnih strategija
 8. Demonstrirati poznavanje svih muzeoloških/baštinskih pojmova i fenomena, teorijskih i metodoloških uporišta područja te sve to interpretirati na znanstvenoj razini
 9. Istraživati muzeološku/baštinsku problematiku, govorno i pisano prezentirati rezultate toga stručnom slušateljstvu i svim javnostima
 10. Demonstrirati poznavanje svih glavnih muzeoloških/baštinskih pojmova, teorijske i metodološke pretpostavke unutar ovih područja
 11. Oblikovati znanstveni i stručni rad u okviru muzeološke/baštinske struke
 12. Voditi ravnopravni dijalog i suradnju s gospodarskim subjektima, posebice onim u turističkom sektoru
 13. Voditi ravnopravni dijalog s gospodarskim subjektima, posebice turističkim sektorom
Metode podučavanja
2 sata predavanja i 2 sat seminara tjedno (2+2+0)
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Davis, Peter. Ecomuseums - sense of place. London; New York : Leicester University Press, 1999. (ili 2nd Edition, 2011.)
 2. Sørensen, M.L.S. & Carman, J. (ur.). Heritage Studies: Methods and Approaches. London : Routledge, 2009.
 3. Harrison, Rodney. Heritage: Critical Approaches. Abingdon and New York : Routledge, 2013.
 4. Šola, Tomislav. Eseji o muzejima i njihovoj teoriji - prema kibernetičkom muzeju. Zagreb : Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a, 2003.
 5. Zbirka odabranih tekstova (dostupni na Omegi)
Dopunska literatura
 1. Barnes, Julian. Engleska, Engleska. Zagreb. Celeber. 2000.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij