Naziv
Litavski tečaj
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
70968
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente sa suvremenim litavskim jezikom, njegovim gramatičkim sustavom, povijesnim razvojem i važnošću za rekonstrukciju indoeuropskoga prajezika. Usvajanjem gradiva kolegija stječu se osnove gramatike i vokabulara za daljnje učenje litavskoga jezika i potpunije razumijevanje indoeuropske fonologije i morfologije.
Sadržaj
 1. Osnovni podatci o litavskom jeziku: broj govornika, službeni status, sociolingvistička situacija. Genetska klasifikacija litavskoga jezika: indoeuropski prajezik i njegov raspad, baltoslavenska jezična zajednica. Baltijska jezična grana: istočnobaltijski i zapadnobaltijski. Baltijski jezici na lingvističkoj karti Europe. Fonologija i grafija litavskoga jezika, osnovni podatci o litavskom naglasnom sustavu.
 2. Pregled povijesti litavskoga jezika; povijesno-kulturološki okvir i osnovni pojmovi (Veliko Litavsko Vojvodstvo, Poljsko-Litavska Unija, Prusko Vojvodstvo, Velika i Mala Litva), najstariji spomenici i najvažnija imena u povijesti litavske pismenosti. Sklonidba imenica prve deklinacije, osnovni podatci o glagolskom sustavu, konjugacija glagola biti, prezent glagola a-konjugacije.
 3. Osnove povijesnog razvoja litavskoga jezika, najvažnije glasovne promjene tijekom povijesnoga razvoja. Sklonidba imenica druge i treće deklinacije, sustav osobnih zamjenica u litavskom jeziku: razlike između imenske i zamjeničke deklinacije. Prezent glagola i- konjugacije.
 4. Deklinacija imenica četvrte i pete deklinacije. Deklinacija konsonantskih imenica. Pridjevska deklinacija: određeni i neodređeni pridjevi.
 5. Glavni i redni brojevi. Deklinacija brojeva. Posebnosti različitih deklinacijskih tipova. Osnovni vokabular. Vježbanje i ponavljanje.
 6. Buduće vrijeme: tvorba futura svih triju konjugacija. Sustav pokaznih i neodređenih zamjenica zamjenica. Vježbanje i ponavljanje.
 7. Naglasni sustav litavskoga jezika. Pojam naglasne paradigme i morfološke akcentuacije. Naglasne paradigme imenskih riječi. Akcentuacija prezentskih oblika glagola. Vježbanje i ponavljanje.
 8. Preterit glagola svih triju konjugacija. Konjugacija povratnih glagola: razlike između aktivne i refleksivne konjugacije. Glagolska prefiksacija: semantika i naglasna narav pojedinih prefiksa. Vježbanje i ponavljanje.
 9. Participi u litavskom jeziku : podrijetlo, tvorba i uporaba. Aktivni participi prezenta i preterita. Osnovne participske konstrukcije. Vježbanje i ponavljanje.
 10. Participi u litavskom jeziku II. Pasivni participi prezenta i preterita. Ostale participske tvorbe. Sintaksa padeža. Najvažnija značenja pojedinskih participskih konstrukcija. Apsolutivni dativ. Vježbanje i ponavljanje.
 11. Osnove tvorbe riječi: semantika i akcentuacija pojedinih tvorbenih morfema. Tvorbeno uvjetovana promjena naglaska (metatonija). Usvajanje naglasnih pravila. Vježbanje i ponavljanje.
 12. Rečenična sintaksa. Tipovi i veznici jednostavne rečenice. Dijelovi rečeničnoga ustrojstva. Prevođenje odabranih ulomaka.
 13. Rečenična sintaksa II. Tipovi i veznici složene rečenice. Prevođenje odabranih ulomaka. Vježbanje i ponavljanje.
 14. Čitanje jednostavnih kraćih tekstova. Vježbanje i ponavljanje.
 15. Priprema za ispit. Vježbanje i ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. Studenti će usvojiti osnove gramatike litavskoga jezika
 2. Studenti će naučiti povijesni razvoj od indoeuropskoga i baltoslavenskoga do litavskoga
 3. Studenti će moći prepoznati fonološke, morfološke i leksičke usporednice litavskoga s drugim indoeuropskim jezicima
 4. Studenti će steći osnovne jezične kompetencije u govoru i pismu na litavskom jeziku
Metode podučavanja
Predavanje uz korištenje multimedijalnih sadržaja (powerpoint prezentacije, zvučni zapisi), seminarska nastava.
Metode ocjenjivanja
Ispit (pismeni i usmeni)

Obavezna literatura
 1. Krmpotić, Pavao. Osnove gramatike litavskoga jezika s poredbenopovijesnim komentarima (skripta).
 2. Stundžia, Bonifacas. 2014. The Lithuanian Language: Distinctive Features, Past and Present. Science & Encyclopedia Publishing Centre. Vilnius.
Dopunska literatura
 1. Toporov, Vladimir Nikolajevič. 2010. Baltijskie jazyki. u: Jazyki mira, str. 10-50. Rossijskaja akademija nauk. Moskva.
 2. Dini, Pietro Umberto. 1997. Le lingue baltiche. La Nuova Italia. Firenze.
 3. Endzelīns, Jānis. 1972. Comparative Phonology and Morphology of the Baltic Languages. Walter de Gruyter. Berlin.
 4. Otrębski, Jan. Gramatyka języka litewskiego I-III. 1956-1965. PWN. Warszawa.
 5. Stang, Christian. 1966. Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Universitetverlaget. Oslo.
 6. Derksen, Rick. 1998. Metathony in Baltic. Brill. Leiden.
 7. Derksen, Rick. 2014. Etymological Dictionary of The Baltic Inherited Lexicon. Brill. Leiden.
 8. Smoczyński, Wojciech. 2007. Słownik etymologiczny języka litewskiego. Uniwersytet Jagielloński. Kraków.

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar