Naziv
Logičko programiranje
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117613
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studenti će upoznati koncepte, mogućnosti i ulogu logičkog programiranja u informacijskom sustavu. Praktičan rad omogućit će studentu da upozna i ovlada različitim metodama primjene logičkog programiranja
Sadržaj
 1. Osnove logičkog programiranja u računu predikata. Predikatni račun kao jezik
 2. Klauzule. Ciljna, programska i Hornova klauzula. Jednostavne i složene rečenice
 3. Pretvorba složenih rečenica u jednostavne. Supstitucija
 4. Unifikacija. Hornova i standardna forma
 5. Rezolucija. Primjena pravila rezolucije na račun sudova i na račun predikata
 6. Priprema za I. kolokvij
 7. Kolokvij I
 8. Prolog i logika predikata. Specifičnost Prologa u odnosu na račun predikata
 9. Pravilo rezolucije u Prolog sustavu
 10. Sintaksa i semantika. Baza znanja
 11. Izračunavanje odgovora. Rekurzija
 12. Strukture podataka. Binarno stablo i osnovne operacije s binarnim stablom
 13. Vraćanje i rez. Standardni i sistemski predikati
 14. Priprema za II. kolokvij
 15. Kolokvij II.

Ishodi učenja
 1. Analizirati pravila zaključivanja u logičkom programiranju
 2. Objasniti prijelaz sa predikatnog računa na Prolog
 3. Koristiti logičko programiranje u rješavanju praktičnih problema
 4. Primjeniti logičko programiranje na strukture podataka
 5. Analizirati i rješavati informatičke potrebe korisnika
 6. Vrednovati programe, valorizirati njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe koje kroz praktične primjere na računalu prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dva kolokvija s kojima se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Čubrilo, M.: Matematička logika za ekspertne sisteme, Informator, Zagreb, 1989.
 2. Radovan, M.: Programiranje u prologu, Informator, Zagreb, 1987.
 3. Spencer-Smith, R.: Logic and Prolog, Harvester Wheatsheaf, 1991
Dopunska literatura
 1. Vladimir Mateljan: Predikatni račun, Skripta na sustavu za učenje na daljinu - Omega, Zagreb, 2009.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij