Naziv
Marx i marksističke filozofije
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51267
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Uvođenje u problematiku Marxove misli i marksističkih filozofija.
Stjecanje sposobnosti čitanja i analize Marxovih i marksističkih tekstova.
Upoznavanje s temama Marxove filozofije i osnovnim problemima marksizma
Razumijevanje osnovnih pojmova historijskog materijalizma i općenito različitih marksističkih filozofija
Stjecanje sposobnosti kritičkog promišljanja osnovnih društveno-ekonomskih te procesa društvene opresije i ekonomske eksploatacije.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s ciljevima i sadržajem kolegija te načinom rada
 2. Marxova kritika i odnos prema Hegelovoj filozofiji
 3. Upoznavanje razvojem Marxove i Engelsove misli i njihovim osnovnim djelima
 4. Pregled osnovnih interpretacija Marxove misli
 5. Upoznavanje s različitim marksističkim misliocima
 6. Analiza Marxova pristupa povijesti
 7. Historijski materijalizam
 8. Historijski materijalizam u djelima K. Marxa
 9. Marxova kritika političke ekonomije
 10. Prvobitna akumulacija i globalni razvoja kapitalizma
 11. Baza i nadgradnje; Proizvodne snage i proizvodni odnosi
 12. Klasna borba kroz historiju i borba za radnička prava
 13. Otuđenje, fetišizam i reifikacija
 14. Humanizam vs. antihumanizam u marksističkoj tradiciji
 15. Ekonomske krize i eksplantacija u suvremenom svijetu

Ishodi učenja
 1. definirati i opisati temeljne pojmove Marxove filozofije i marksizma
 2. prikazati i protumačiti osnovne teme Marxove filozofije i marksizma općenito
 3. klasificirati i objasniti osnovne razlike između različitih marksističkih škola i interpretacija Marxova djela
 4. znati analizirati i komentirati Marxove i marksističke tekstove
 5. protumačiti temeljne karakteristike Marxove i marksističke znanstveno-filozofske metodologije analize društva, povijesti i ekonomije
 6. prikazati i protumačiti osnovne historijskog materijalizma
Metode podučavanja
Predavanja, grupne rasprave i interakcija sa studentima (uz korištenje powerpointa i konceptualnih mapa)
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit; evaluacija ukupnog rada studenta/studentice u kolegiju (osobito individualnog seminarskog rada).

Obavezna literatura
 1. Marx, K. (1844): Prilog jevrejskom pitanju., u: K. Marx i F. Engels, Rani radovi, Naprijed, Zagreb (bilo koja godina izdanja) ili Marx, K. (1844): Prilog kritici hegelove filozofije prava., u: K. Marx i F. Engels, Rani radovi, Naprijed, Zagreb, 1976, [ili bilo koja druga godina izdanja].
 2. Marx, K. (1845): Teze o Feuerbachu, u: K. Marx i F. Engels, Rani radovi, Naprijed, Zagreb – bilo koja godina izdanja.
 3. Marx, K. i Engels F., (1845-1846): Njemačka ideologija (samo dio u: K. Marx i F. Engels, Rani radovi, Naprijed, Zagreb – bilo koja godina izdanja).
 4. Marx, K. (1847): Bijeda filozofije i pismo Annenkovu, Bigz, Beograd, 1977 [ili bilo koje drugo izdanje]
 5. Marx, K. i Engels F., (1848): Manifest komunističke partije, [bilo koje izdanje].
 6. Marx, K. (1859): Predgovor. Prilog kritici političke ekonomije, Bigz, Beograd, 1976 [ili bilo koje drugo izdanje].
 7. Marx, K. (1865/1898): Nadnica, cijena, profit, u: K. Marx – F. Engels, u: Glavni radovi, Stvarnost, Zagreb, 1978,
 8. Marx, K. (1871) Građanski rat u Francuskoj, Kultura, Zagreb, 1959 [ili bilo koje drugo izdanje] ili ili Marx K. (1852): 18 Brimer Louisa Bonapartea, u: K. Marx – F. Engels, Dela, tom 11, Beograd,1975 str. 91-168; (i druga izdanja).
 9. Marx, K. (1875), Kritika gotskog programa, Kultura, Zagreb, 1950 [ili bilo koje drugo izdanje].
 10. Engels, F. (1890), Pismo J. Blochu, [bilo koje izdanje].
Dopunska literatura
 1. Vranicki P., Historija marksizma, ckade, Zagreb, 1987, (I i II tom).
 2. Rjazanov D. B., Marks i Engels (1922), Bigz, Beograd, 1975.
 3. Hobsbawm E., Revolutionaries, Windenfeld & Nicolson, London, 1972.
 4. Tronti M., Operai e capitale, Einaudi, Torino 1965, (ili engleski prijevod Workers and Capital (1965) -samo uvod “Marx Yesterday and Today”, web: https://operaismoinenglish.wordpress.com/2011/04/29/marx-yesterday-and-today].
 5. Kautsky K., ‘Ortodoskni marksizam’ i reformizam, Globus, Zagreb, 1979.
 6. Althusser L., Za Marxa, Nolit, Beograd, 1971,
 7. Bloch, E., Marksove teze o Fojerbahu,Bigz, Beograd, 1976.
 8. Engels F., Porijeklo porodice, privatnog vlasništva i države, Bigz, Beograd, 1976 (ili bilo koje izdanje)
 9. Engels, Uloga rada pri pretvaranju majmuna u čovjeka, u : K. Marx – F. Engels, Glavni radovi, Stvarnost, Zagreb, 1978,
 10. Engles F., Ludwig Feuerbach i kraj njemačke klasične filozofije, u: K. Marx – F. Engels, Glavni radovi, Stvarnost, Zagreb, 1978, str. 1335-1366 (ili bilo koje drugo izdanje)
 11. Lukács G., Povijest i klasna svijest, Naprijed, Zagreb, 1970.
 12. Petrović, G., Mišljenje revolucije, Naprijed – Nolit, Zagreb –Beograd, 1986.
 13. Marcuse H., Čovjek jedne dimenzije: rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva, “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1989,
 14. Korsch K., Marksizam i revolucija, Globus, Zagreb, 1983
 15. Marx-Engels, Članci iz „Novih rajnskih novina“, Rad, Beograd, 1982.
 16. Colletti, L. (1969): Ideologija i društvo, Zagreb, Školska knjiga,prev.V.Frangeš, 1982.
 17. Colletti, L. (1969): Marksizam i Hegel, Beograd, Nolit, 1982.
 18. Thomas, P.( 2009), The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism, Historical Materialism Book Series, vol. 24, Brill, Leiden/Boston.
 19. Balibar, E. (1993): La philosophie de Marx, La Découverte (ili engleski prijevod Balibar, The Philosophy of Marx, Vreso, London, 2017.
 20. Gramsci, A. (1948): Gramsci, Historijski materijalizam i filozofija Benedetta Crocea, Zagreb, Naprijed, 1958.
 21. Luxemburg, Izabrani spisi, Naprijed, Zagreb, 1974.
 22. Lenjin V. I., Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma (1916), Kultura, Zagreb, 1948,
 23. Gramsci, Izabrana dela. predgovor Jože i Marija Vilfan, Beograd, Kultura, 1959.
 24. Hobsbawn, E. (1973): On History, London, 1997
 25. Marx, K. (1848-1850): Klasne borbe u Francuskoj (1848-1850) , u: K. Marx – F. Engels, Dela, tom 11, Beograd, str. 8-90. (i druga izdanja)
 26. Marx, K. (1867): Kapital : kritika političke ekonomije (dijelovi prve knjige po dogovoru), Beogradski izdavačko-grafički zavod., prev. Moša Pijade i Rodoljub Čolaković, 1973 ( i druga izdanja)
 27. Lukács, G. (1923 ): Povijest i klasna svijest, Naprijed, Zagreb, 1977.
 28. Hyppolite, J. (1955): Studije o Marxu i Hegelu, Zagreb, Školska knjiga, prev.R.Kalanj i V.Mikecin, 1977.
 29. Petrović, G. (1973): Filozofija i revolucija, Zagreb, Naprijed.
 30. Petrović, G. (1976): Marksizam i filozofija, Zagreb, Naprijed.
 31. Zanardo, A., (1974): Filozofija i socijalizam, Komunist, Beograd, 1976.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar