Naziv
Matematika
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
35924
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Laboratorijske vježbe
30

Cilj
Studenti će se upoznati s brojevima, relacijama i funkcijama, dijelovima matematičke analize i vektorskih prostora. U temama iz vektorskih prostora upoznati će se s postupcima rješavanja zadataka vezanih uz su vektore, matrice i sustave linearnih jednadžbi.
Sadržaj
 1. Linearna algebra. Vektorski prostor. Model vektorskog prostora. Vektori. Metrike udaljenosti vektora
 2. Matrice. Nul, jedinična, dijagonalna i trokutasta matrica. Zbrajanje, oduzimanje, množenje sa skalarom, transponiranje i množenje matrica. Reducirani oblik matrice. Inverzna matrica
 3. Sustav linearnih jednadžbi. Gauss-Jordanov postupak rješavanja sustava linearnih jednadžbi
 4. Graf, definicija grafa, prikaz grafa, vrhovi i bridovi. Matrica incidencije i susjedstva grafa. Stupanj vrha i grafa. Šetnja, staza, ciklus. Povezanost i acikličnost grafa
 5. Planarni graf i Eulerova karakteristika. Eulerova staza, tura i graf. Hamiltonov put, ciklus i graf. Stablo i podstablo.
 6. Priprema za II. kolokvij
 7. Kolokvij II.
 8. Skup, element i zadavanje skupova. Konačan, beskonačan i prebrojiv skup. Kardinalan broj skupa. Jednakost skupova i prazan skup. Podskup i partitivni skup. Operacije sa skupovima, unija, presjek, komplement i razlika.
 9. Uređeni par i Kartezijev produkt. Relacija. Binarna relacija, svojstva binarnih relacija. Ekvivalencija i klase ekvivalencija. Relacija uređaja. Parcijalni uređaj, infimum, supremum, minimum i maksimum.
 10. Funkcija, domena, kodomena i slika funkcije. Svojstva funkcije, injekcija, surjekcija i bijekcija. Permutacija, kompozicija i inverzna funkcija
 11. Potencija, polinom, eksponencijalna i logaritamska funkcija
 12. Prirodni brojevi. Matematička indukcija
 13. Princip zadavanja rekurzijom. Linearna rekurzija s konstantnim koeficijentima.
 14. Priprema za I. kolokvij
 15. Kolokvij I.

Ishodi učenja
 1. Koristiti simboliku matematičke analize i linearne algebre
 2. Objasniti ulogu matematičke analize i linearne algebre u rješavanju problema
 3. Demostrirati osnovne vještine sadržane u kolegiju, poput rješavanja sustava jednadžbi, ispitivanje toka funkcije i drugih
 4. Primijeniti osnovne metode i vještine u praksi
 5. Odabrati i upotrijebiti informatičke, informacijske i logičke modele u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 6. Primijeniti i integrirati znanja i algoritme u izradi programskih rješenja
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dva kolokvija s kojima se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. P. Javor, Uvod u matematičku analizu, Školska knjiga, Zagreb 1995.
 2. Elezović, N. Linearna algebra, Element, 2016.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar