Naziv
Medicinska antropologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52351
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Medicinska antropologija istražuje interakciju između zdravlja, kulture i bolesti, proučava druge medicinske tradicije te njihova shvaćanja bolesti i liječenja kao i bio-kulturalne pristupe suvremenim zdravstvenim problemima. Kroz proradu suvremenih, kao i povijesnih tekstova medicinske antropologije, studentima će biti omogućeno upoznavanje sa najvažnijim teorijskim pravcima ove struke kao baze za kasniju nadogradnju u smjeru analitičnog promišljanja raznih fenomena vezanih za medicinu i kulturu.
Sadržaj
 1. Medikalizacija društva
 2. Medicinski pluralizam/ O racionalnosti donošenja medicinskih odluka
 3. Medicinska tržišta - komodifikacija i konzumacija zdravlja
 4. Etika u medicinskoj antropologiji
 5. Politika tijela: zdravo, lijepo, korisno
 6. Percepcija, iskustvo i utjelovljenje kao paradigme
 7. Zdravstveni sustavi i jednakost pristupa
 8. Medicinsko-političke granice i migracije
 9. Kulture i mentalno zdravlje
 10. Medicinska antropologija - razvoj discipline
 11. Teorije i povijesti medicinskh sustava
 12. Narativne i kulturne konstrukcije bolesti
 13. Etnografija i klinika
 14. Pristup usmjeren na pacijenta u medicini baziranoj na dokazima
 15. Povijest javnog zdravstva i socijalne medicine

Ishodi učenja
 1. Navesti temeljne teorijske pravce medicinske antropologije
 2. Definirati načine analize medicinskih sustava
 3. Prepoznati veze između kulture i medicine
 4. Primijeniti osnovna teorijska polazišta na suvremenu analizu zdravstvenih sustava
 5. Prepoznati, uvažavati i promovirati kulturne različitosti koje se odnose na medicinskoantropološke teme
Metode podučavanja
Predavanja (30) i seminari (15)
Metode ocjenjivanja
Rad studenata će se kontinuirano pratiti tijekom cijelog semestra, a ocjena na kraju će biti kumulativna. Od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju u raspravama na predavanjima i seminarima, što će iznositi 10% njihove ukupne ocjene. Uspješno završavanje seminarskih zadataka će iznositi slijedećih 40%. Završni ispit studenti pišu na kraju semestra i ocjena iz tog ispita će se brojiti kao 50% završne ocjene.

Obavezna literatura
 1. Foucault, Michel (2003): The Birth of the Clinic, An Archaeology of Medical Perception. Routledge Classics, London and New York.
 2. Lock, Margaret i Nguyen Vinh-Kim (2010): An Anthropology of Biomedicine. Wiley-Blackwell, Oxford, Chichester.
 3. Byron J. Good, Michael M.J. Fisher, Sarah S. Willen i Mary-Jo DelVecchio Good (2010): A Reader in Medical Anthropology. Wiley-Blackwell, Oxford, Chichester.
Dopunska literatura
 1. Helman, Cecil (1998)[1984]: Culture, Health and Illness. Butterworth & Heinemann, Oxford (izabrana poglavlja).
 2. Good, Byron (1994): Medicine, Rationality and Experience: An Anthropological Perspective. Cambridge University Press (izabrana poglavlja).
 3. Kleinmann, Arthur(1981): Patients and Healers in the Context of Culture. University of California Press (izabrana poglavlja).
 4. Scheper- Hughes, Nancy (1993): Death Without Weeping: Violence od Everyday Life in Brazil. University of California Press.
 5. Singer, Merrill i Baer, Hans (2007): Introducing medical anthropology. A Discipline in Action. Altamira Press, New York, Toronto.
 6. Wiley, Andrea S. i Allen John S. (2009): Medical anthropology. A Biocultural Approach. Oxford University Press, New York, Oxford.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar