Naziv
Mediji i društvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
36885
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studentice i studente s osnovnim teorijskim i istraživačkim pristupima u okviru medijskih studija. Osposobiti ih za razumijevanje medijsko-komunikacijskih fenomena u društvu iz primarno sociološke, ali i šire interdisciplinarne perspektive društvenih i humanističkih znanosti. Potaknuti da osvijeste značaj i ulogu medija u širem društvenom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: Medijski studiji kao interdisciplinarni poduhvat i uloga sociologije u razvoju polja: mediji i društvo.
 2. Medijske industrije/politička ekonomija medija i komunikacija.
 3. Oglašavanje – sustav financijske potpore za medije.
 4. Medijske prakse i novinarska profesija.
 5. Medijski sadržaji – žanrovi i formati, funkcije i trendovi u koncipiranju sadržaja.
 6. Medijske reprezentacije i društveni svijet
 7. Medijske tehnologije
 8. Medijske publike – istraživačke tradicije
 9. Mediji, demokracija, javnost.
 10. Medijski sustavi
 11. Razvoj medijske teorije l: teorija masovnog društva
 12. Razvoj medijske teorije ll: znanstvena perspektiva.
 13. Razvoj medijske teorije lll: kritički i kulturalni studiji.
 14. Razvoj medijske teorije lV: perspektiva konstrukcije značenja
 15. Metode istraživanja u okviru medijskih studija: kratak pregled.

Ishodi učenja
 1. Definirati i klasificirati ključne koncepte u okviru medijskih studija.
 2. Opisati i objasniti različite aspekte društvene uloge i funkcije medija.
 3. Usporediti teorijsko-istraživačke pristupe u području medijskih studija.
 4. Opisati specifičnosti medijskih sustava.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari.
Metode ocjenjivanja
Pismeni rad (3000 riječi)
.

Obavezna literatura
 1. Baran J. Stanley i Davis K. Dennis (2012) Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future. Boston: Wadsworth.
 2. Chayko, Mary (2018) Superpovezani: Internet, digitalni mediji i tehno-društveni život. Beograd: Clio.
 3. Milivojević, Snježana (2015) Mediji, ideologija i kultura. Beograd: REČ.
Dopunska literatura
 1. Bertrand, I., Hughes, P.: Media Research Methods, Palgrave Macmillan, 2004.
 2. Bourdieu, P.: ?O televiziji?, u Europski glasnik, Godište X., br. 10, Zagreb, 2005., str. 271-308.
 3. Castells, M.: Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura, Golden marketing, Zagreb, 2000.
 4. Castells, M.: Internet galaksija: razmišljanja o internetu, poslovanju I društvu, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.
 5. Chomsky, N.: Mediji, propaganda i sistem, Što čitaš?, Zagreb, 2002. Dostupno na: http://www.zamirnet.hr/stocitas/
 6. Debray, R.: ?Uvod u mediologiju? u Europski glasnik, Godište X., br. 10, Zagreb, 2005., str. 323-337.
 7. Habermas, J.: The Structural Transformation of the Public Sphere, MIT Press, 1991.
 8. Hromadžić, H.: ?Subjekt, multiplativnost njegova karaktera i virtualno u odrazu Foucaultove teorije diskursa?, Filozofska istraživanja 85?86, god. 22, sv. 2?3, 2002, Zagreb, str. 357?372.
 9. Marcuse, H.: Čovjek jedne dimenzije, ?Veselin Masleša? ? ?Svjetlost? (Biblioteka Logos), Sarajevo, 1989.
 10. McLuhan, M.: Poznavanje opštila ? čovekovih produžetaka, Prosveta, Beograd, 1971.
 11. Morley, D.: Television, Audiences and Cultural Studies, Routledge, London, 1992.
 12. Shields, R.: Kulture interneta. Virtualni prostori, stvarne povijesti I živuća tijela, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
 13. Silverstone, R., Hirsch, E.: Consuming Technologies: Media and Information in Domestic Spaces, Routledge, London & New York, 1992.
 14. Waisbord, Silvio (2014) Media Sociology: A Reapraisal. Cambridge: Polity Press.
 15. Williams, R.: Television. Technology and Cultural Form, Fontana, Glasgow, 1974.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar