Naziv
Medijska kultura
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
35934
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s osnovnim pojmovima medijske kulture, s razvojem i vrstama medija i medijskom recepcijom. Usvajanje temeljnih spoznaja o nastanku i naravi medija, stjecanje uvida u vrednovanje medijskih proizvoda, izgrađivanje vlastitog stava i kritičkog mišljenja.
Sadržaj
 1. Uvod u medije i medijsku kulturu. Definiranje područja
 2. Uporaba pojma medij; značenjske dimenzije: institucionalizirani sustav, organizirani komunikacijski kanal, učinkovitost, društvena dominacija
 3. Razvrstavanje medija; primarni, sekundarni, tercijarni i kvartarni mediji
 4. Medijska komunikacija, individualna i masovna komunikacija
 5. Uloga javnosti, publicistika
 6. Razvoj medija, medijske teorije, medijska ekologija
 7. Tiskani i analogni mediji
 8. Digitalni mediji
 9. Kulturna industrija, kulturni obrasci
 10. Moć medija, aktualni trendovi
 11. Medijska politika, pravo i etika.
 12. Istraživanje medija, medijska recepcija i kompetencija
 13. Novi mediji i njihova problematika
 14. Informacijska i medijska pismenost
 15. Provjera znanja

Ishodi učenja
 1. objasniti osnovne elemente medijske kulture
 2. identificirati i opisati vrste medija
 3. pokazati i primijeniti elemente vrednovanja medijskih proizvoda i sadržaja
 4. diskutirati problematiku informacijske i medijske pismenosti
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalno istraživanje, e-učenje, izlaganja i rasprave unutar predavanja
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave i aktivnosti (rješavanje zadataka na satu) 30%
Pismeni ispit 50%
Seminarski rad 20%

Obavezna literatura
 1. Castells, M. Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura. Zagreb: Golden marketing, 2000-2003. Sv. 1 : Uspon umreženog društva. 2000. Sv. 2 : Moć identiteta. 2002. Sv. 3 : Kraj tisućljeća. 2003.
 2. Inglis, F. Teorija medija. Zagreb: Barbat i AGM, 1997.
 3. Levinson, P. Digitalni McLuhan: vodič za novo doba. Zagreb: Izvori, 2001.
 4. McLuhan, M. The Gutenberg galaxy: the making of typographic man. [Reprinted]. Toronto: University of Toronto Press , 2000.
 5. McLuhan, M.; Fiore, Q. The medium is the massage: an inventory of effects. Corte Madera : Ginko Press, 2001.
Dopunska literatura
 1. Castells, M. Internet galaksija: razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2003.
 2. Ludes, P. Einführung in die Medienwissenschaft. 2. Aufl. Berlin: Erich Schmidt,Verlag, 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar