Naziv
Međuknjiževna tumačenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
118084
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznavanje studenata s teorijom i praksom interkulturne interpretacije, kao i osnovna sistematizacija međukulturne (južnoslavenske) književnosti. Kolegij je namijenjen prije svega svim studentima diplomskoga studija južne slavistike, a dijelom je i u funkciji pripreme za završni diplomski (magistarski) rad, odnosno uvoda u stručni i znanstveni rad. Kao izborni kolegij studentima komparativne književnosti ili kroatistike, pa i studentima studija drugih književnosti, može pomoći razvijanju smisla za međuknjiževna tumačenja, odnosno prepoznavanju međugranične situacije (pisaca, poetika, opusa, časopisa i sl.) u povijestima nacionalnih književnosti koje studiraju. Teme seminarskih radova su potpuno slobodne, ali je naglasak na južnoslavenskim međuknjiževnim autorima.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, upoznavanje studenata sa sadržajem kolegija i osnovne literature.
 2. Okvirni dogovor oko tema seminarskih radova; osnove interkulturne povijesti književnosti i interpretacije.
 3. Kanon u međuknjiževnim zajednicama, kanonski tekstovi i pisci "u regiji".
 4. Prikazivanje ljubavi u autora dvojne pripadnosti (novelistika). Odabiranje tema za referate, raspored izlaganja.
 5. Re-prezentacije ljubavi i prijateljstva u Selimovićevim romanima. Seminarske konzultacije oko načina pisanja seminarskih radova.
 6. Poredbena analiza i međuknjiževno tumačenje lika intelektualca-umjetnika u južnoslavenskim književnostima.
 7. Predstavljanje tema seminarskih radova na kojima su počeli studenti raditi (naknadno, nakon dogovora sa studentima)
 8. Andrićeve dijaloške naracije o modernizaciji. Seminarske konzultacije oko literature za seminarske radove.
 9. Crnjanski i Krleža kao antipodi; rano djelo, prikazivanje rata, Panonija. Formuliranje naslova i pisanje sažetaka za seminarske radove.
 10. Nove teme za seminarske radove (naknadno, prema dogovoru sa studentima)
 11. Prikazivanja umiranja i smrti u tekstovima međukulturnih pisaca (I. Andrić, Mirko Kovač, Miljenko Jergović, Goran Vojnović).
 12. Bosanska međukulturna književnost, predavanje. Nagrada M. Selimović;konzultacije o referatima iz bosanske književnosti.
 13. Nove mogućnosti interkulturnoga proučavanja književnosti, nova međukulturna književnost. Završne konzultacije.
 14. Seminarski kolokvij 1: izlaganje referata studenata (10-20 minuta)
 15. Seminarski kolokvij 2: Izlaganje ostalih referata studenata (10-20 minut). Završna diskusija.

Ishodi učenja
 1. Primijeniti iskustvo čitanja te interpretirati zadani tekst u interkulturnom ključu.
 2. Znati prepoznati međuknjiževne situacije, djela, časopise i pisce.
 3. Moći kritički prosuđivati te zastupati mišljenje o određenim metodološkim pitanjima analize i tumačenja tekstova interkulturnih pisaca ili pisaca u interkulturnoj relaciji.
 4. integrirati stečena znanja, objasniti, komunicirati i raspraviti ih sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima, kao i sa stručnjacima druge studijske grupe
 5. integrirati znanje o interliterarnim procesima i kritički zastupati mišljenje o interkulturnom razumijevanju južnoslavenskog prostora
 6. istražiti međuknjiževne relacije u pojedinim razdobljima književne povijesti u južnoslavenskom kontekstu, pa i prema književnosti druge studijske grupe
 7. povezati i usporediti poznate elemente srodnih književnosti i kultura posebice unutar bosansko-crnogorsko-hrvatsko-srpskog jezičnog područja
Metode podučavanja
Uz redovitu nazočnost na predavanjima i aktivno sudjelovanje u seminarima, posebno u prezentaciji svoga tjednog rada na izabranim seminarskim temama, studenti se obavezuju na izradu seminarskog rada, koji je u vezi s okvirnom temom kolegija, pa i njihova diplomskoga (magistarskog) rada. Nakon predavanja, razgovara se o temama seminarskih radova, o postupnom izboru i formuliranju teme, izboru pisca i djela, literature i načina pisanja seminarskog rada. U otvorenom tipu seminarskih konzultacija pokušava se studente pridobiti na kontinuiran rad na seminarskom radu tijekom semestra.
Metode ocjenjivanja
Pozitivna ocjena seminarskog rada se računa kao ocjena na ispitu, a za ostale, koji iz opravdanih razloga nisu stigli održati referat, kao i za one koji žele povisiti ocjenu, organizira se usmeni ispit, prema gradivu s predavanja, odnosno prema gradivu iz obavezne literature.

Obavezna literatura
 1. Zvonko Kovač, Međuknjiževna tumačenja, Zagreb: Biblioteka književna smotra, Hrvatsko filološko društvo, 2005.
 2. Zvonko Kovač, Interkulturne studije i ogledi, Zagreb: FF press, 2016. (Ovdje i dodatna dopunska literatura)
Dopunska literatura
 1. Zvonko Kovač, Međuknjiževne rasprave, Beograd: Službeni glasnik, 2011.
 2. Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova (knjiga 2), ur. Senanid Halilović, Sanjin Kodrić, Sarajevo: Slavistički komitet, 2012., 45-54.
 3. Prikazi ljubavi u bosanskoj, hrvatskoj i srpskoj književnosti. Od renesanse do danas, Robert Hodel (ur), Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007. (selektivno)
 4. Andrijana Kos Lajtman, Poetika oblika, Zagreb: Ljevak, 2016.
 5. Ivan Lovrenović, Unutarnja zemlja, Zagreb: Durieux, 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar