Naziv
Međukulturalna istraživanja kognitivnih sposobnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117921
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će upoznati ulogu kulturalnog konteksta u području kognitivnih sposobnosti i moći će pratiti literaturu iz područja.
Sadržaj
 1. Uvodni susret
 2. Kultura
 3. Kognitivne sposobnosti
 4. Mjerenje kognitivnih sposobnosti
 5. Pristranosti u testovima i kultura
 6. Rodne razlike i kultura
 7. Rasne razlike
 8. Eksplicitne i implicitne teorije
 9. Kognitivni razvoj i kultura
 10. Međukulturalna istraživanja prostornih sposobnosti
 11. Međukulturalna istraživanja verbalnih sposobnosti
 12. Međukulturalna istraživanja emocionalne inteligencije
 13. Međukulturalna istraživanja kreativnosti
 14. Kulturna inteligencija
 15. Završni susret

Ishodi učenja
 1. Kritički prosuđivati znanstvene spoznaje iz psihologije te srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina.
 2. Koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji.
 3. Kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu.
 4. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Shiraev, E. & Levy D. (2007). Cross-cultural psychology: Critical thinking and contemporary applications (odabrana poglavlja). Boston: Allyin and Bacon.
 2. Miyamoto, Y., & Wilken, B. (2013). Cultural differences and their mechanisms. U D. Reisberg (Ed.), Oxford handbook of cognitive psychology (str. 970–985). Oxford: Oxford University Press.
Dopunska literatura

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar