Naziv
Međunarodno obrazovanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51384
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Razumijevanje povijesnih i političkih temelja, pravnih standarda, institucionalnih okvira i strategija razvoja međunarodnog obrazovanja, povezanosti tih procesa s procesima internacionalizacije i globalizacije te utjecaj jednih i drugih na promjene nacionalnih odgojno-obrazovnih sustava, kako bi budući pedagozi stekli potrebna znanja i vještine za kritičko vrednovanje i korištenje prednosti globalizacije i internacionalizacije u svom radu.
Sadržaj
 1. Uvod: predstavljanje ciljeva, ishoda i sadržaja kolegija te dogovor o obvezama studenata
 2. Promjene obrazovanja: politizacija i pluralizacija svrhe suvremenog obrazovanja
 3. Četiri globalizacije i promjene obrazovanja – globalizacija „odozgo“: tržišno ujedinjenje svijeta
 4. Četiri globalizacije i promjene obrazovanja – globalizacija „odozdo“: stvaranje međunarodne zajednice i globalna etika održivog razvoja
 5. Četiri globalizacije i promjene obrazovanja – globalizacija kao pokretač procesa diferencijacije
 6. Obrazovanje u sustavu UN-a: standardi, politike, organizacije i programi
 7. Obrazovanje u sustavu UN-a: Milenijski ciljevi i Globalni ciljevi održivog razvoja: planovi i učinci
 8. Obrazovanje u sustavu UN-a: Uloga UNESCO-a u razvoju područja odgoja i obrazovanja
 9. Obrazovanje u sustavu UN-a: Politike i programi Svjetske banke: položaj nerazvijenih zemalja
 10. Uloga OECD-a u razvoju obrazovanja i programi međunarodnog vrednovanja obrazovanja i njihovi učinci na nacionalne obrazovne politike
 11. Opći sporazum o trgovini uslugama (GATS) i učinci na nacionalne sustave obrazovanja
 12. Međunarodne nevladine organizacije i zaštita prava na obrazovanje
 13. Obrazovanje u europskom kontekstu
 14. Obrazovanje u RH i globalizacija
 15. Zaključna razmatranja: Globalizacija i internacionalizacija obrazovanja: razvojna šansa ili prijetnja

Ishodi učenja
 1. Usporediti četiri vrste globalizacijskih procesa i protumačiti njihov utjecaj na promjene nacionalnih sustava odgoja i obrazovanja
 2. Izdvojiti neke od gorućih svjetskih problema i objasniti načine na koje se ti problemi nastoje riješiti na globalnoj i nacionalnoj razini
 3. Usporediti djelovanje UNESCO-a, Svjetske banke i OECD-a u području odgoja i obrazovanja
 4. Istražiti ulogu međunarodnih nevladinih organizacija u promicanju promjena u odgoju i obrazovanju.
 5. Preispitati utjecaj multinacionalnih kompanija na promjene nacionalnih sustava odgoja i obrazovanja.
 6. Poduprijeti ideju o globalnoj međupovezanosti te potrebi aktivnog sudjelovanja u globalnim promjenama.
Metode podučavanja
Predavanja
Rasprave
Samostalni zadaci
Rad u manjim skupinama
Seminaski radovi s prezentacijom
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad s prezentacijom:
- maksimalni broj bodova = 3 (2 boda = seminarski rad; 0,5 bodova = prezentacija; 0,5 bodova = sudjelovanje u diskusiji)
- prolazni prag = 2 boda
Završni ispit:
- maksimalni broj bodova = 4 (prolazni prag = 2 boda)
Konačna ocjena: (pismeni ispit + seminarski rad + prezentacija + sudjelovanje u diskusiji+pohađanje nastave):
6,50-7 bodova = izvrstan (5)
5,50-6,25 = vrlo dobar (4)
4,50-5,25 = dobar (3)
4-4,25 boda = dovoljan (2)

Obavezna literatura
 1. American Forum for Global Education (2003). Guidelines for Global and International Studies Education: Challenges, Culture, Connections (dostupno na: http://www.globaled.org/guidelines/index.php).
 2. Delors, J. et al. (1998). Učenje - blago u nama: Izvješće UNESCO-u Međunarodnog povjerenstva za razvoj obrazovanja za 21. stoljeće. Zagreb: Educa, str. 95-124.
 3. Global Education Week Network (2008). Global Education Guidelines: A handbook for educators to understand and implement global education: Concepts and Methodologies on Global Education for Educators and Policy Makers. Lisabon: North-South Centre of the Council of Europe (str. 10-52).
 4. Oxfam (2006). Global Citizenship Guides: Teaching Controversial Issues. Oxford: Oxfam.
 5. Sinclair, M. (2004). Learning to Live Together: Building Skills, Values and Attitudes for the Twenty-first Century. Pariz: UNESCO, str. 21-44).
 6. Spajić-Vrkaš, V. (1999). "Globalizacija i izobrazba: Apokalipsa raja ili rajska apokalipsa", Društvena istraživanja (Zagreb): 8 (4), str. 579-600.
 7. Stiglitz, J. (2003). Globalization and Its Discontents. New York: W.W. Norton and Company, str. 3-88.
Dopunska literatura
 1. “International Education Statistics: The Use of Indicators to Evaluate the Condition of Education” (dostupno na: http://education.stateuniversity.com/pages/2122/International-Education-Statistics-USE-INDICATORS-EVALUATE-CONDITION-EDUCATION-SYSTEMS.html
 2. Laidi, Z. A (1998). World Without Meaning. London: Routledge, str. 1-14.
 3. Merryfield, M. (1993). (ed.). “Teacher Education in Global Perspectives,” Theory into Practice: 32 (Winter).
 4. Spajić-Vrkaš, V. (1999). Međunarodna polazišta razvoja odgoja i obrazovanja. U: Mijatović, A. (ur.). Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, str. 615-638.
 5. Website "Globalization" (http://www.sociology.emory.edu/globalization/theories.html).
 6. Websites of UN, UNESCO, UNICEF, World Bank, OECD, WTO etc,

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar