Naziv
Metapodaci za upravljanje gradivom
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
129216
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Studenti se osposobljavaju za razumijevanje, korištenje, vrednovanje i oblikovanje podatkovnih modela i shema metapodataka za upravljanje gradivom.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Ključne značajke entiteta, odnosa i zapisa u sustavima za upravljanje gradivom
 3. Metapodaci
 4. Sheme metapodataka
 5. XML
 6. Sheme metapodataka vezane uz arhivisko gradivo (EAD)
 7. Odnos arhivističkih normi i shema metapodataka
 8. ARHiNET - mrežni informacijski sustav za opis, obradu i upravljanje arhivskim gradivom
 9. Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima – MoReq
 10. Metapodaci i digitalizacija
 11. Dublin Core shema metapodataka
 12. Strukturalni metapodaci (METS standard za kodiranje i prijenos metapodataka)
 13. Metapodaci i upravljanje elektroničkom građom (OAIS i PREMIS standardi)
 14. Inteoperabilnost metapodataka
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. primjenjivati modele i sheme metapodataka za upravljanje građom
 2. identificirati i analizirati korisničke informacijske potrebe
 3. planirati i organizirati postupke vezane uz upravljanje gradivom temeljeno na metapodacima
 4. koristiti, vrednovati i oblikovati podatkovne modele i sheme metapodataka za upravljanje gradivom
 5. stvarati i upravljati analognim i digitalnim zbirkama, fondovima, serijama, podserijama, dosjeima, predmetima, zapisima i dokumentima
 6. provoditi programe zaštitite i dugoročnog očuvanja digitalnog gradiva
 7. Provoditi programe zaštitite i dugoročnog očuvanja analognog i digitalnog gradiva
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena temelji se na uspješnom savladavanju zadataka na vježbama te uspjehu na kolokviju i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima – MoReq, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2003.
 2. Jozo Ivanović, Sheme metapodataka i upravljanje dokumentima, Arhivski vjesnik 44 (2001), str. 103-121.
Dopunska literatura
 1. Tomislav Ćepulić, MoReq i uredsko poslovanje. Arhivski vjesnik 46 (2003), str. 77 84
 2. Requirements for Electronic Records Management Systems, Public Record Office, London 2002. (URL: http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/reqs2002/)
 3. Jozo Ivanović, Mirna Willer, Goran Zlodi, Dublin Core: uvodne informacije, Arhivi, knjižnice, muzeji. Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, sv. 2/3, Hrvatsko muzejsko društvo, Zagreb 2000., str. 206.
 4. MoReq2010 : Prijevod specifikacije s engleskog na hrvatski jezik. Središnji državni ured za e-Hrvatsku i Hrvatski državni arhiv (neverificirana verzija, ver. 0.1, 08.12.2011.) [Dostupno na: http://www.arhiv.hr/cs/groups/public/documents/document/mdaw/mdey/~edisp/web2hdarhivloc012202.pdf ]
 5. Sadržaj podataka za odabir i oblik odrednica (pristupnica) prema elementima Dublin Corea, Arhivi, knjižnice, muzeji. Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, sv. 2/3, Hrvatsko muzejsko društvo, Zagreb 2000., str. 207-215.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij