Naziv
Metoda ankete
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51340
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Metodičke vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Upoznati polaznike/ice s osnovama metodologije anketnih istraživanja, uključujući: određivanje svrhe i ciljeva istraživanja; definiranje populacije istraživanja; odabir i konstrukciju prikladnog uzorka; teorijsku konceptualizaciju predmeta istraživanja; izradu anketnog upitnika; obuku anketara; provedbu i nadzor terenskog rada; poštivanje etičkih normi i standarda.

Osposobiti polaznike/ice za izradu istraživačkog nacrta te provedbu anketnih istraživanja.

Osposobiti polaznike/ice za kritičko čitanje i evaluaciju radova u kojima se prezentiraju rezultati anketnih istraživanja.
Sadržaj
 1. Pojam i kratki historijat metode ankete; Metoda ankete kao znanstvena metoda
 2. Vrste anketnih istraživanja; Područja primjene metode ankete; Prednosti i nedostaci metode ankete u odnosu na druge (kvalitativne i kvantitativne) metode sociološkog istraživanja
 3. Anketna istraživanja, javno mnijenje i demokratski proces
 4. Struktura procesa istraživanja
 5. Nacrt anketnog istraživanja; Teorijsko–konceptualni i operacionalni nacrt istraživanja
 6. Definiranje predmeta, svrhe i ciljeva istraživanja
 7. Definiranje populacije; Odabir i konstrukcija uzorka
 8. Izrada konceptualne sheme
 9. Formuliranje hipoteza
 10. Izrada anketnog upitnika; Vrste instrumenata u anketnim istraživanjima; Prednosti i nedostaci pojedinih tipova anketnih pitanja; Tipične pogreške u postavljanju anketnih pitanja
 11. Planiranje anketnog istraživanja
 12. Priprema terenskog rada; Izrada pratećih dokumenata i protokola
 13. Obuka i nadzor anketara
 14. Etički standardi i profesionalne norme u anketnom istraživanju; Prijava istraživanja Povjerenstvu za prosudbu etičnosti istraživanja
 15. Odabrani primjeri cjelovitog nacrta istraživanja i pratećeg anketnog upitnika

Ishodi učenja
 1. Izraditi valjani anketni upitnik, prateće dokumente i protokole, izraditi plan terenskog rada i nadzirati njegovu provedbu
 2. Definirati metodu ankete kao znanstvenu metodu i objasniti razliku znanstvenih i neznanstvenih anketa, objasniti razliku između pojedinih vrsta anketnih istraživanja i navesti primjere
 3. Nabrojati i objasniti prednosti i nedostatke metode ankete u odnosu na druge (kvalitativne i kvantitativne) metode istraživanja
 4. Opisati etičke standarde i profesionalne norme u anketnom istraživanju i primijeniti ih s obzirom na specifičnost teme istraživanja, populaciju na kojoj se istraživanje provodi te druge relevantne izvore rizika za različite aktere uključene u proces istraživanja
 5. Osvijestiti ulogu anketnih istraživanja u formiranju javnoga mnijenja
 6. Opisati strukturu procesa istraživanja i objasniti ulogu pojedinih etapa
 7. Izraditi teorijsko–konceptualni i operacionalni nacrt istraživanja - definirati temu, predmet, svrhu i ciljeve istraživanja, formulirati hipoteze te odabrati uzorak primjeren za specifičnu temu, svrhu i ciljeve istraživanja
 8. Opisati etičke standarde i profesionalne norme u anketnom istraživanju i primijeniti ih s obzirom na specifičnost teme istraživanja, populaciju na kojoj se istraživanje provodi te druge relevantne izvore rizika za različite aktere uključene u proces istraživanja
 9. Osvijestiti ulogu anketnih istraživanja u formiranju javnoga mnijenja
 10. Opisati strukturu procesa istraživanja i objasniti ulogu pojedinih etapa
 11. Izraditi teorijsko–konceptualni i operacionalni nacrt istraživanja
 12. Definirati temu, predmet, svrhu i ciljeve istraživanja
 13. Formulirati hipoteze
 14. Odabrati uzorak primjeren za specifičnu temu, svrhu i ciljeve istraživanja
Metode podučavanja
(1) Predavanja uz PowerPoint prezentaciju
(2) Zadavanje i komentiranje kraćih zadataka/aktivnosti za aktivaciju polaznika/ica tijekom nastave
(3) Zadavanje i komentiranje zadaća i vježbi koje polaznici/ice samostalno rješavaju
(4) Zadavanje i komentiranje seminarskih izlaganja
Metode ocjenjivanja
Ocjena se određuje na temelju:
(1) usmene obrane pisanog rada
(2) kvalitete predanih zadaća.
Kriteriji i način bodovanja pisanog rada i zadaća unaprijed su definirani i poznati polaznicima/icama.

Obavezna literatura
 1. Milas, Goran (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap. (poglavlje14)
 2. Supek, Rudi (1981). Ispitivanje javnog mnijenja. Zagreb: SNL. (prvi dio, poglavlja III.–X.)
 3. Nastavni materijali dostupni preko sustava Omega
Dopunska literatura
 1. Fink, Arlene (1995). The Survey Kit. Sage Publications, Inc.
 2. Schuman, Howard i Stanley Presser (1982). Questions & Answers in Attitude Surveys. Experiments on Question Form, Wording and Context. Thousand Oaks [etc.]: Sage Publications Inc.
 3. Sudman, Seymour i Norman M. Bradburn (1982). Asking Questions. A Practical Guide to Questionnaire Design. San Francisco: Jossey–Bass Publishers.
 4. Dodatna literatura ovisna o odabranoj temi anketnog istraživanja (u dogovoru s nastavnicima)

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar