Naziv
Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
135991
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj predmeta je stjecanje osnovnih informacija i znanja o suvremenim metodama i tehnikama u istraživanju povijesti 20. stoljeća te osposobljavanje studenata za kritički pristup u korištenju izvora.
Sadržaj
 1. Uvod u seminar i podjela seminarskih radova
 2. Metode i tehnike istraživanja povijesti 20. stoljeća – prezentacija najvažnijih istraživačkih metoda
 3. Studentske prezentacije
 4. Studentske prezentacije
 5. Studentske prezentacije
 6. Studentske prezentacije
 7. Diskusija o održanim prezentacijama i predanim pismenim radovima
 8. Odlazak na HRT - posjeta tamošnjem arhivu i redakciji emisije "TV kalendar"
 9. Studentske prezentacije
 10. Studentske prezentacije
 11. Studentske prezentacije
 12. Studentske prezentacije
 13. Studentske prezentacije
 14. Studentske prezentacije
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa.
 2. Napisati esejistički rad o pojedinim povijesnim razdobljima.
 3. Proizvesti samostalne zaključke o pojedinim događajima i procesima.
 4. Ukazati na nužnost interdisciplinarnoga promatranja pojedine povijesne teme.
 5. Interpretirati pojedine povijesne izvore.
 6. Prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija.
Metode podučavanja
Naglasak je na različitim metodama istraživanja, kao što su: komparativna povijest, usmena povijest, kultura sjećanja itd. Na taj će način istraživanoj problematici moći pristupiti s nužnim teorijskim i metodološkim temeljima.
Metode ocjenjivanja
Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta seminarskog rada i njegova prezentacija.

Obavezna literatura
 1. Kultura sjećanja : povijesni lomovi i stvaranje prošlosti / uredili Tihomir Cipek i Olivera Milosavljević, Zagreb, Disput, 2007.
 2. Kultura pamćenja i historija / priredile [i] prevele Maja Brkljačić, Sandra Prlenda, Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2006.
 3. Uvod u komparativnu historiju (ur. Drago Roksandić), Golden marketing – Tehnička knjiga Zagreb 2004.
Dopunska literatura
 1. Paul Thompson, The Voice of the Past. Oral History (third edition), Oxford University Press, 2000.
 2. Paul Connerton, Kako se društva sjećaju, Zagreb 2004.

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar