Naziv
Metode istraživanja u antropologiji
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
35968
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Opća i osnovna znanja o osnovama znanstvenih istraživanja u društvenim znanostima i posebno u antropologiji. Ovladavanje elementarnim karakteristikama i dometima pojedinih metoda istraživanja i ukupnosti metodologije. Usvajanje osnovnih znanja iz metodologije u svrhu osposobljenosti za daljnji produbljeni studij metodologije. Osposobljenost studenata za razvoj vlastitih početnih istraživačkih koncepata i razumijevanje i analizu empirijskih istraživanja.
Sadržaj
 1. Uvod, Uloga, svrha i smisao znanosti, Definicija znanosti, Znanstvena spoznaja nasuprot tradiciji i zdravorazumskoj spoznaji, Filozofske pretpostavke znanosti, Ciljevi društvenih istraživanja
 2. Struktura znanosti: pojmovi, hipoteze, generalizacije i teorije; Paradigme i teorije, Osnovni pojmovi: teorijsko i empirijsko istraživanje, Kvalitativna i kvantitativna metodologija
 3. Deduktivna i induktivna konstrukcija teorije,Varijable i obilježja varijabli
 4. Svrha istraživanja: Ispitivanje, opisivanje, objašnjenje; Idiografsko i nomotetsko objašnjenje; Jedinice analize, Korelacija i kauzalitet; Nužan i dovoljan uzrok
 5. Vremenska dimenzija istraživanja: Presjek i longitudinalna istraživanja (trend, panel i kohorta)
 6. Konceptualizacija, Operacionalizacija, Mjerenje, Indikatori, Valjanost i pouzdanost
 7. Skale i indeksi, Tipologije
 8. Uzorak i logika uzorkovanja; Reprezentativni i nereprezentativni uzorak ispitanika, Tehnike izbora uzoraka
 9. Anketa, Osnovne karakteristike metode, Zašto se tako često koristi, Konstrukcija upitnika, Otvorena pitanja, Kontrolna pitanja, Interpretacija rezultata
 10. Eksperiment, Mogućnosti i ograničenja eksperimenta u društvenim znanostima
 11. Kvalitativne metode istraživanja; Terensko istraživanje Promatranje, osnovne karakteristike i nedostaci, Analiza slučaja
 12. Intervju, Vrste intervjua, Fokus grupe, Problemi kontrole objektivnosti i analize i prezentacije rezultata, Etički aspekti
 13. Nenametljive metode istraživanja, Analiza sadržaja; Statističke baze podataka i kako se njima služiti
 14. Evaluacijska istraživanja, Akcijska istraživanja
 15. Pisanje izvještaja, Etička i politička pitanja u društvenim istraživanjima

Ishodi učenja
 1. Navesti i opisati te primijeniti osnovne kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja u antropologiji i društvenim znanostima
 2. Interpretirati statističke i druge rezultate prikupljanja podataka
 3. Usporediti, analizirati i komentirati metodologiju i rezultate različitih antropoloških istraživanja
 4. Navesti i opisati temeljne pojmove i procese društvenih istraživanja
 5. Navesti i opisati osnovne statističke i kvalitativne tehnike prikupljanja podataka
Metode podučavanja
Predavanja uz power point prezentacije i druge multimedijalne sadržaje Objavljivanje nastavnih i popratnih materijala te komunikacija sa studentima putem Sustava za učenje na daljinu Omega
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, kolokvij i pismeni ispit, usmeni ispit za one koji žele veću ocjenu nakon položenog pismenog ispita

Obavezna literatura
 1. G. Milas; 2005, Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima, Naklada Slap, Jastrebarsko (Poglavlja: 2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 10.1 -10.8, 12, 14, 17)
Dopunska literatura
 1. Denzin, N.K., Lincoln, Y.S., 2005, The Sage Handbook of Qualitative Research, Sage, Thousand Oaks, London, New Delhi
 2. Halmi, A. , 2005, Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim društvenim znanostima, Naklada Slap , Jastrebarsko
 3. Harvey, R. B., 2005, Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, Altamira (4. Edition)

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar