Naziv
Metode studiranja - znanost o književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
79913
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Svladavanje temeljnih vještina filološkog studija; razvijanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pisanom izrazu; usvajanje temeljnih spoznaja i pojmova znanosti o književnosti. Kolegij je usmjeren na razumijevanje hrvatskog i njemačkog znanstvenog teksta (dijagonalno, selektivno i totalno čitanje; prepričavanje; raščlanjivanje; sažimanje), na metode samostalnog rada s pomoćnom sekundarnom literaturom (književni leksikoni, bibliografije) te na pripremu i provedbu referata s uručkom.
Sadržaj
 1. Rad na tekstu I: Čitanje književnog teksta J. P. Hebel: Unverhofftes Wiedersehen.
 2. Rad na tekstu II: Diskurs znanstvenog teksta iz područja znanosti o književnosti - dijagonalno, selektivno i totalno čitanje; raščlanjivanje, prepričavanje, sažimanje itd.
 3. Rad na tekstu II: Diskurs znanstvenog teksta iz područja znanosti o književnosti - dijagonalno, selektivno i totalno čitanje; raščlanjivanje, prepričavanje, sažimanje itd.
 4. Pisanje znanstvenog rada: kriteriji pisanja znanstvenog rada; unutarnje i vanjsko oblikovanje, citiranje i referiranje.
 5. Pisanje znanstvenog rada: kriteriji pisanja znanstvenog rada; unutarnje i vanjsko oblikovanje, citiranje i referiranje.
 6. Vježbanje i upute za izradu samostalnog pisanog rada.
 7. Vježbanje i upute za izradu samostalnog pisanog rada.
 8. Zadaci i način rada
 9. Sakupljanje potrebne literature: Primarna i sekundarna literatura, bibliografije, korištenje knjižničnih kataloga
 10. Sakupljanje potrebne literature: Primarna i sekundarna literatura, bibliografije, korištenje knjižničnih kataloga - Oblici usmenog izražavanja: Upute za pripremu i praktična vježba referata s uručkom, formiranje kritičkih stavova za diskusiju.
 11. Oblici usmenog izražavanja: Upute za pripremu i praktična vježba referata s uručkom, formiranje kritičkih stavova za diskusiju.
 12. Oblici usmenog izražavanja: Upute za pripremu i praktična vježba referata s uručkom, formiranje kritičkih stavova za diskusiju.
 13. Rad s leksikonima i držanje referata s uručkom.
 14. Rad s leksikonima i držanje referata s uručkom.
 15. Rad na tekstu I: Čitanje književnog teksta - J. P. Hebel: "Unverhofftes Wiedersehen"

Ishodi učenja
 1. Kada položi ovaj kolegij, student će moći sažeti i protumačiti tekstove na njemačkome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa
 2. Kada položi ovaj kolegij, student će moći prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 3. Kada položi ovaj kolegij, student će moći primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 4. Kada položi ovaj kolegij, student će moći interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju jednog studijskog programa s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području
 5. Kada položi ovaj kolegij, student će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Praktične vježbe, grupni i pojedinačni rad, zajednička analiza (polaznika i nastavnika) egzemplarnih tekstova, diskusija, držanje referata.
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze i kontrola uspjeha: Redovito pohađanje nastave, održavanje jednog referata, pisanje jednog kraćeg seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Hören, Lesen, Reden und Schreiben im Studium. Richtlinien und Übungen für Germanisten. Zusammengestellt von Svjetlan Lacko Vidulić, erweitert von Rikard Puh. Zagreb: Odsjek za germanistiku 2014. [kompendij s radnim materijalima]
Dopunska literatura
 1. Burchardt, Michael: Leichter studieren. Wegweiser für effektives wissenschaftliches Arbeiten. 2., durchges. Aufl. Berlin: Berlin Verlag A. Spitz 1996.
 2. Bünting, Karl-Dieter; Axel Bitterlich; Ulrike Pospiech: Schreiben im Studium. Ein Trainingsprogramm. Berlin: Cornelsen Scriptor 1996.
 3. Meyer-Krentler, Eckhardt: Arbeitstechniken Literaturwissenschaft. 4. Aufl. München: Fink 1994.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar