Naziv
Bibliografska organizacija 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
51390
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja iz područja bibliografske organizacije.
Sadržaj
 1. Bibliografska organizacija, načela i problemi organiziranja, ciljevi i zadaće.
 2. Knjižnična građa: vrste i izvori podataka.
 3. Univerzalna bibliografska kontrola, Međunarodna kataložna načela.
 4. Integrirarni knjižnični sustavi.
 5. Međunarodni standardni bibliografski opis: ISBD.
 6. Vrste autorstva.
 7. Vrste kataložnih zapisa.
 8. Knjižnični katalog u odnosu spram drugih bibliografskih pomagala.
 9. Zadaće kataloga.
 10. Osnove UNIMARC-a.
 11. Osnove MARC-a 21.
 12. OPAC, WebPAC, SOPAC.
 13. Uvod u FRBR i zadaci korisnika prema FRBR-u.
 14. Uvod u IFLA-LRM.
 15. Bibliografski metapodaci.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći opisati koncept Univerzalne bibliografske kontrole.
 2. Studenti će moći nabrojati i opisati temeljne međunarodne i nacionalne standarde za bibliografsku organizaciju knjižnične građe.
 3. Studenti će moći samostalno izraditi kataložni/bibliografski opis prema odredbama ISBD-a.
 4. Studenti će moći samostalno odabrati te izraditi pristupnice kataložnim/bibliografskim zapisima iz područja formalne obrade knjižnične građe.
 5. Studenti će moći nabrojati i opisati temeljne pojmove iz IFLA-in studija konceptualnih modela FR-obitelji s naglaskom na korisničke postupke.
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, samostalno istraživanje, e-učenje, izlaganja i rasprave unutar predavanja.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje predavanja i vježbi (20% ocjene).
Kolokvij iz deskriptivne katalogizacije knjižnične građe.
Kolokvij iz izbora i oblikovanja odrednica.
Pismeni i usmeni ispit (studenti koji su uspješno položili oba kolokvija su na taj način položili pismeni dio ispita, studenti koji nisu uspješno položili prvi kolokvij, ne mogu polagati drugi kolokvij, te moraju izaći na pismeni dio ispita).
Ispit: pismeni (40% ocjene) i usmeni (40% ocjene) ispit.

Obavezna literatura
 1. Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986. ili Verona, E. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Pretisak. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008-2009.
 2. ISBD: međunarodni standardni bibliografski opis / preporučila Skupina za pregled ISBD-a; odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju; [s engleskog prevela i predgovor napisala Ana Barbarić; stručna redakcija prijevoda Mirna Willer]. Objedinjeno izd. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2014.
 3. UNIMARC: bibliografski format / [hrvatski prijevod formata iz 1999. osuvremenila Marijana Tomić]. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo; Zadar: Sveučilište, 2009.
 4. Priručnik za UNIMARC: format za pregledne zapise / [s engleskoga prevela Slobodanka Radovčić; hrvatske primjere odabrali i izradili Zoran Ivanović… et al.]. 1. hrvatsko izd. (prema 2. prerađenom i proširenom izd. izvornika). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
 5. Barbarić, A. Razvoj hrvatskoga kataložnog nazivlja kroz prijevode ISBD-a s naglaskom na rješenjima iz objedinjenoga izdanja. // Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. 18(2015), 123-147. Dostupno i na: http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/akm/article/view/3745
 6. Radovčić, M.; Barbarić, A. ISBD: od prošlosti k budućnosti. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 56, 4(2013), 203-226. Dostupno i na: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/147
 7. Verona, E. Univerzalna bibliografska kontrola i međunarodno ujednačavanje kataložnih postupaka. // Informatologia Yugoslavica. 8, 1/4(1976), 1-22. Dostupno i na: http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/verona.htm
 8. Willer, M.; Barbarić, A. Međunarodna kataložna načela: prikaz i analiza. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 52, 1/4(2009), 18-48. Dostupno i na: https://www.hkdrustvo.hr/vbh-arhiva/broj/99
Dopunska literatura
 1. Barbarić, A. Skupina 0 ujednačenoga izdanja ISBD-a iz 2011. ili kako smo od opće oznake građe došli do oblika sadržaja i vrste medija. // 14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova / uredili Sanjica Faletar Tanacković i Damir Hasenay. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 20-35.
 2. Horvat, A. Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka: Benja, 1995.
 3. Willer, M.; Barbarić, A. Prema novom hrvatskom kataložnom pravilniku kao standardu sadržaja podataka. // 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, [Poreč, 23.-25. studenoga 2011.]: zbornik radova / uredili Damir Hasenay i Maja Krtalić. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012. Str. 1-31. Dostupno i na: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/7917/

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar