Naziv
Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147515
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Osposobiti studente za rad u nastavi, upoznati studente s teorijom i praksom školske recepcije romske i svjetske književnosti te omogućiti studentima da ovladaju osnovnim nastavnim oblicima, metodama i strategijama u nastavi književnosti.
Sadržaj
 1. Metodički sustavi nastave književnosti
 2. Školska interpretacija kao metodički sustav
 3. Metode nastave književnosti
 4. Govorne metode i metoda rada na tekstu
 5. Komunikacija, komunikacijske smetnje, literarno-didaktička komunikacija
 6. Struktura nastavnog sata književnosti, planiranje nastavne jedinice
 7. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva. Evaluacija- anonimni anketni upitnik s pitanjima o stupnju ispunjenosti studentskih očekivanja vezanih za program kolegija, način izvođenja nastave, vrednovanje
 8. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, ciljevi, način rada, obveze studenata; upoznavanje s izvedbenim planom; Upoznavanje sa sadržajem kolegija i temeljnom literaturom
 9. Terminološke odredbe i predmet proučavanja metodike književnog odgoja i obrazovanja
 10. Metodika nastave književnosti i ostale korespondirajuće znanosti
 11. Književnost kao nastavni predmet
 12. Kurikul, nastavni plan i program
 13. Tipovi nastavnih sati
 14. Nastavna sredstva i pomagala u nastavi književnosti
 15. Metodički sustavi nastave književnosti

Ishodi učenja
 1. prepoznavati, objasniti i funkcionalno primjenjivati bitne književnoznanstvene i uopće književne pojmove, a napose književnometodičke pojmove
 2. procjenjivati važnost pojedinih literarnih sposobnosti u procesu razvoja recepcijskih kompetencija učenika vezanih uz: autora, djelo i književnopovijesni kontekst
 3. diskutirati o književnosti kao nastavnom predmetu
 4. identificirati i analizirati metodičke sustave nastave književnosti
 5. nabrojati i protumačiti tipove nastavnih sati
 6. analizirati nastavne sate književnosti
 7. demonstrirati metode književnog odgoja
Metode podučavanja
Predavanja, razgovor, Power point prezentacije, rad na tekstu, usmjereno čitanje i čitanje sa zadatkom; rad sa audio i video materijalima, studentska izlaganja i vježbe razrednih situacija; pisanje pripreme.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Rosandić, Dragutin, Metodika književnog odgoja, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 2. Diklić, Zvonimir, „Znanstvena i školska interpretacija; suvremeni metodički sustavi“, u: Književnoznanstveni i metodički putokazi u nastavi književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2009., str. 117-132.
 3. Bežen, Ante, Metodika: znanost o poučavanju nastavnog predmeta: epistemologija metodike u odnosu na pedagogiju i edukologiju - s primjerima iz metodike hrvatskoga jezika, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Profil international, Zagreb, 2008.
 4. Solar, Milivoj, „Svrha nastave književnosti“, u: Kako predavati književnost: teorijske osnove nastave (prir. Aleksandar Jovanović), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984., str. 56-61.
 5. Škreb, Zdenko, „Pitanje nastave književnosti“, u: Kako predavati književnost: teorijske osnove nastave (prir. Aleksandar Jovanović), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984., str. 20-28.
 6. Pandžić, Vladimir, Putovima školske recepcije književnosti, Profil, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura
 1. Jauss, Hans Robert, Estetika recepcije, Nolit, Beograd, 1978.
 2. Manguel, Alberto, Povijest čitanja, Prometej, Zagreb, 2001.
 3. Maricki, Dušanka, Teorija recepcije u nauci o književnosti (priredila, prevela i napisala uvod), Beograd, 1978.
 4. Žmegač, Viktor: Književnost i glazba, Matica hrvatska, Zagreb, 2003.
 5. Kajić, Rasima: Povezivanje umjetnosti u nastavi, Školske novine, Zagreb, 1991.

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar