Naziv
Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147521
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Osposobiti studente za rad u nastavi, upoznati studente s teorijom i praksom školske recepcije romske i svjetske književnosti te omogućiti studentima da ovladaju osnovnim nastavnim oblicima, metodama i strategijama u nastavi književnosti.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, ciljevi, način rada, obveze studenata; upoznavanje s izvedbenim planom; Upoznavanje sa sadržajem kolegija i temeljnom literaturom.
 2. Metodologija proučavanja književnosti i metodika nastave književnosti.
 3. Teorija recepcije.
 4. Školska recepcija.
 5. Čitanje.
 6. Funkcija književnosti u izgrađivanju čitateljske i književne osobnosti učenika.
 7. Učitelj književnosti
 8. Motivacije u nastavi književnosti
 9. Interpretacija u nastavi (prvi dio)
 10. Interpretacija u nastavi (drugi dio)
 11. Interpretativno čitanje romskog književnoumjetničkog teksta
 12. Povezivanje umjetnosti u nastavi
 13. Književnopovijesni sadržaj u nastavi - metodički postupci
 14. Književnoteorijski sadržaj u nastavi – metodički postupci
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva. Evaluacija- anonimni anketni upitnik s pitanjima o stupnju ispunjenosti studentskih očekivanja vezanih za program kolegija, način izvođenja nastave, vrednovanje

Ishodi učenja
 1. diskutirati o romskoj književnosti kao nastavnom predmetu
 2. analizirati nastavne sate književnosti
 3. procjenjivati važnost pojedinih literarnih sposobnosti u procesu razvoja recepcijskih kompetencija učenika vezanih uz: autora, djelo i književnopovijesni kontekst
 4. analitički i kritički promišljati te adekvatno koristiti postupke znanstvene i školske interpretacije
 5. prepoznavati, objasniti i funkcionalno primjenjivati bitne književnoznanstvene i književnometodičke pojmove
Metode podučavanja
Predavanja, razgovor, Power point prezentacije, rad na tekstu, usmjereno čitanje i čitanje sa zadatkom; rad sa audio i video materijalima, studentska izlaganja i vježbe razrednih situacija; pisanje pripreme.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Diklić, Zvonimir, „Znanstvena i školska interpretacija; suvremeni metodički sustavi“, u: Književnoznanstveni i metodički putokazi u nastavi književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2009., str. 117-132.
 2. Bežen, Ante, Metodika: znanost o poučavanju nastavnog predmeta: epistemologija metodike u odnosu na pedagogiju i edukologiju - s primjerima iz metodike hrvatskoga jezika, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Profil international, Zagreb, 2008.
 3. Rosandić, Dragutin, Metodika književnog odgoja, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 4. Solar, Milivoj, „Svrha nastave književnosti“, u: Kako predavati književnost: teorijske osnove nastave (prir. Aleksandar Jovanović), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984., str. 56-61.
 5. Škreb, Zdenko, „Pitanje nastave književnosti“, u: Kako predavati književnost: teorijske osnove nastave (prir. Aleksandar Jovanović), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984., str. 20-28.
 6. Pandžić, Vladimir, Putovima školske recepcije književnosti, Profil, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura
 1. Jauss, Hans Robert, Estetika recepcije, Nolit, Beograd, 1978.
 2. Manguel, Alberto, Povijest čitanja, Prometej, Zagreb, 2001.
 3. Maricki, Dušanka, Teorija recepcije u nauci o književnosti (priredila, prevela i napisala uvod), Beograd, 1978.

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar