Naziv
Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147527
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Osposobiti studente za rad u nastavi, upoznati studente s teorijom i praksom školske recepcije romske i svjetske književnosti te omogućiti studentima da ovladaju osnovnim nastavnim oblicima, metodama i strategijama u nastavi književnosti.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i temeljnom literaturom
 2. Pristup književnom djelu.
 3. Opći I žanrovski model obrade književnog djela.
 4. Metodičke osnove interpretacije lirike.
 5. Metodičke osnove interpretacije drame.
 6. Metodičke osnove interpretacije epike.
 7. Metodičke osnove interpretacije poezije.
 8. Metodičke osnove interpretacije proze.
 9. Metodičke osnove interpretacije kratkih pripovjednih vrsta.
 10. Metodičke osnove interpretacije romana.
 11. Nastavni sati povijesti književnosti.
 12. Nastavni sati teorije književnosti.
 13. Nastavni sati književne kritike.
 14. Stvaralačka nastava književnosti.
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva. Evaluacija- anonimni anketni upitnik s pitanjima o stupnju ispunjenosti studentskih očekivanja vezanih za program kolegija, način izvođenja nastave, vrednovanje

Ishodi učenja
 1. prepoznavati, objasniti i funkcionalno primjenjivati bitne književnoznanstvene i književnometodičke pojmove
 2. samostalno planirati nastavnu jedinicu književnosti te odabrati nastavne materijale i metode rada
 3. razmotriti prednosti i nedostatke metoda i postupaka u obradi različitih književnih vrsta
 4. izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja
Metode podučavanja
Predavanja, razgovor, Power point prezentacije, rad na tekstu, usmjereno čitanje i čitanje sa zadatkom; rad sa audio i video materijalima, studentska izlaganja i vježbe razrednih situacija; pisanje pripreme.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Diklić, Zvonimir, „Znanstvena i školska interpretacija; suvremeni metodički sustavi“, u: Književnoznanstveni i metodički putokazi u nastavi književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2009., str. 117-132.
 2. Bežen, Ante, Metodika: znanost o poučavanju nastavnog predmeta: epistemologija metodike u odnosu na pedagogiju i edukologiju - s primjerima iz metodike hrvatskoga jezika, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Profil international, Zagreb, 2008.
 3. Rosandić, Dragutin, Metodika književnog odgoja, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 4. Solar, Milivoj, „Svrha nastave književnosti“, u: Kako predavati književnost: teorijske osnove nastave (prir. Aleksandar Jovanović), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984., str. 56-61.
 5. Škreb, Zdenko, „Pitanje nastave književnosti“, u: Kako predavati književnost: teorijske osnove nastave (prir. Aleksandar Jovanović), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984., str. 20-28.
 6. Pandžić, Vladimir, Putovima školske recepcije književnosti, Profil, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura
 1. Jauss, Hans Robert, Estetika recepcije, Nolit, Beograd, 1978.
 2. Manguel, Alberto, Povijest čitanja, Prometej, Zagreb, 2001.
 3. Maricki, Dušanka, Teorija recepcije u nauci o književnosti (priredila, prevela i napisala uvod), Beograd, 1978.

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar