Naziv
Metodika nastave i školska recepcija romske književnosti 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147563
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osposobiti studente za rad u nastavi, upoznati studente s teorijom i praksom školske recepcije romske i svjetske književnosti te omogućiti studentima da ovladaju osnovnim nastavnim oblicima, metodama i strategijama u nastavi književnosti.
Sadržaj
 1. Upoznavanje sa sadržajem kolegija i temeljnom literaturom.
 2. Nastavna primjena književnih teorija.
 3. Problemski metodički model.
 4. Romska pripovjedna proza – metodički postupci i tehnike.
 5. Obrada književnog lika.
 6. Dramsko djelo u nastavi.
 7. Metodički pristup novel.
 8. Recepcija modernog romana.
 9. Lektira.
 10. Film u nastavi književnosti.
 11. Uzorci školske interpretacije.
 12. Književnoznanstveno polazište kao uporište za školsku interpretaciju.
 13. Primjena književnoznanstvenih spoznaja u školskoj interpretaciji.
 14. Priprema nastavne jedinice.
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva. Evaluacija- anonimni anketni upitnik s pitanjima o stupnju ispunjenosti studentskih očekivanja vezanih za program kolegija, način izvođenja nastave, vrednovanje

Ishodi učenja
 1. analitički i kritički promišljati te adekvatno koristiti postupke znanstvene i školske interpretacije
 2. izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja
 3. razmotriti prednosti i nedostatke metoda i postupaka u obradi različitih književnih vrsta
 4. samostalno planirati nastavnu jedinicu književnosti te odabrati nastavne materijale i metode rada
Metode podučavanja
Predavanja, razgovor, Power point prezentacije, rad na tekstu, usmjereno čitanje i čitanje sa zadatkom; rad sa audio i video materijalima, studentska izlaganja i vježbe razrednih situacija; pisanje pripreme.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Diklić, Zvonimir, „Znanstvena i školska interpretacija; suvremeni metodički sustavi“, u: Književnoznanstveni i metodički putokazi u nastavi književnosti, Školska knjiga, Zagreb, 2009., str. 117-132.
 2. Bežen, Ante, Metodika: znanost o poučavanju nastavnog predmeta: epistemologija metodike u odnosu na pedagogiju i edukologiju - s primjerima iz metodike hrvatskoga jezika, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Profil international, Zagreb, 2008.
 3. Rosandić, Dragutin, Metodika književnog odgoja, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 4. Solar, Milivoj, „Svrha nastave književnosti“, u: Kako predavati književnost: teorijske osnove nastave (prir. Aleksandar Jovanović), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984., str. 56-61.
 5. Škreb, Zdenko, „Pitanje nastave književnosti“, u: Kako predavati književnost: teorijske osnove nastave (prir. Aleksandar Jovanović), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1984., str. 20-28.
 6. Pandžić, Vladimir, Putovima školske recepcije književnosti, Profil, Zagreb, 2001.
Dopunska literatura
 1. Jauss, Hans Robert, Estetika recepcije, Nolit, Beograd, 1978.
 2. Manguel, Alberto, Povijest čitanja, Prometej, Zagreb, 2001.
 3. Maricki, Dušanka, Teorija recepcije u nauci o književnosti (priredila, prevela i napisala uvod), Beograd, 1978.

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar