Naziv
Metodika nastave informatike 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
124344
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj

Steći znanje i razviti vještine vezane uz odgojno-obrazovno okruženje nastave informatike.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Što je metodika?
 3. Organizacija rada škole
 4. Kurikulum i Nastavni plan i program
 5. Učitelj/nastavnik informatike
 6. Temeljna nastavna umijeća
 7. Razredni ugođaj i disciplina
 8. Komunikacija u poučavanju
 9. Udžbenik, Nastavni principi, metode i sistemi
 10. Nastavna priprema
 11. Motivacija i motivacijske tehnike
 12. Obrađivanje novih nastavnih sadržaja (Vođena vježba)
 13. Vježbanje
 14. Ponavljanje
 15. Provjeravanje i ocjenjivanje

Ishodi učenja
 1. objasniti temeljne pedagoške pojmove
 2. primijeniti primjerenu razredno-nastavnu klimu
 3. demonstrirati primjerena nastavna umijeća
 4. interpretirati nastavnikove osobine
 5. održati nastavnu etapu
 6. pripremiti nastavni sat
 7. Navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 8. Objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 9. Pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 10. Prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz područja te ih uključiti u nastavni plan i program
 11. Prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz podučja te ih uključiti u nastavni plan i program
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalan rad (individualni, rad u paru, rad u grupi), e-učenje, metodičke vježbe.
Metoda usmenog izlaganja, razgovora, čitanja i rada na tekstu, demonstracije, pisanja, praktičnog rada.
Metode ocjenjivanja
1. kolokvij- 30%
2. kolokvij- 30%
Tri zadaće- 15 %
Vježba- 10 %
Razgovor o vježbi-5%
Nastavna priprema-10 %

Obavezna literatura
 1. Kyriacou, C. (2001). Temeljna nastavna umijeća : metodički priručnik za uspješno poučavanje i učenje. Zagreb : Educa
 2. Jensen, E. (2003). Super-nastava : nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje. Zagreb : Educa
 3. Brajša, P. (1994). Pedagoška komunikologija : razgovor, problemi i konflikti u školi. Zagreb : Školske novine
Dopunska literatura
 1. Jurić, V. (1989). Razrednonastavna klima-pozadina učeničkog rada. Zagreb : Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta
 2. Neill, S. (1994). Neverbalna komunikacija u razredu. Zagreb : Educa
 3. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_22_436.html
 4. https://sysprint.hr/udzbenici/
 5. https://www.profil-klett.hr/informatika
 6. https://www.skolskiportal.hr/nastava/informatika/
 7. https://udzbenici.alfa.hr/informatika/

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij