Naziv
Metodika nastave informatike 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
117603
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Steći znanje i razviti vještine u digitalnome obrazovnom okruženju održavanja nastave informatike.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Ponavljanje nastavnog gradiva
 3. Sukcesivni način izvođenja nastavnih etapa
 4. Simultani način izvođenja nastavnih etapa
 5. Manji intervali izvođenja nastavnih etapa
 6. Projektna nastava
 7. Obrnuta učionica
 8. Suvremeni nastavni sistemi
 9. Digitalno obrazovno okruženje
 10. Digitalni didaktičko-metodički četverokut (1. dio)
 11. Digitalni didaktičko-metodički četverokut (2. dio)
 12. Multimedijsko učenje
 13. Softverska simulacija u nastavi informatike
 14. Digitalni obrazovni sadržaji
 15. Digitalni udžbenici

Ishodi učenja
 1. primijeniti primjerene nastavne metode, principe i sisteme
 2. pripremiti nastavnu pripremu za nastavni sat
 3. organizirati nastavni sat
 4. oblikovati i voditi pedagoške-animatorske aktivnosti
 5. oblikovati digitalne obrazovne materijale
 6. Pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 7. Prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz područja te ih uključiti u nastavni plan i program
 8. Prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz podučja te ih uključiti u nastavni plan i program
 9. Navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 10. Objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, samostalan rad (individualni, rad u paru, rad u grupi), e-učenje, metodičke vježbe
Metoda usmenog izlaganja, razgovora, pisanja, čitanja i rada na tekstu, demonstracije, praktičnog rada.
Metode ocjenjivanja
Ispit- 40%
Prva nastavna priprema za održavanje nastavnog sata-10 %
Druga nastavna priprema za održavanje nastavnog sata- 10%
Održavanje nastavnog sata- 30%
Zadatak izrade DOS-a- 10%

Obavezna literatura
 1. Poljak, V. (1991). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
 2. Desforges, C (2001). Uspješno učenje i poučavanje. Zagreb:Educa
 3. Terhart, E. (2001). Metode poučavanja i učenja: uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb:Educa
 4. Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja. Jastrebarsko:Naklada Slap
Dopunska literatura
 1. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_03_22_436.html
 2. https://sysprint.hr/udzbenici/
 3. https://www.profil-klett.hr/informatika
 4. https://www.skolskiportal.hr/nastava/informatika/
 5. https://udzbenici.alfa.hr/informatika/

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij