Naziv
Metodika nastave njemačkog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
170373
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Osposobiti studente za primjenu stečenih teorijskih znanja u nastavnoj praksi: analizirati nastavni proces (sve čimbenike toga procesa), samostalno planirati i izvoditi nastavu. Razvijanje pojedinih sastavnica kompetencije nastavnika stranog jezika. Razvijanje samostalnosti, kritičnosti i kreativnosti kao bitnih karakteristika dobrog nastavnika. Razvijanje profesionalne odgovornosti.
Sadržaj
 1. Pripremanje studenata za školsku praksu u osnovnim školama, organizacija prakse, upute za pohađanje hospitacija, za razgovore s mentorom, za promatranje nastave, za bilježenje opažanja, za strukturiranje dnevnika hospitacija ili portfolija.
 2. Praćenje hospitacija u osnovnim školama: studenti izvještavaju o svojemu radu na praksi, komentiraju, savjetovanje studenata.
 3. Praćenje hospitacija: studenti izvještavaju o svojemu radu na praksi i komentiraju svoje prvo održavanje „mini-nastave“. Savjetovanje studenata kako obraditi gradivo koje im je zadano za mini-nastavu.
 4. Praćenje hospitacija: studenti izvještavaju o napredovanju svoje prakse, o poteškoćama i uspjesima, dobivaju savjete i ideje za koncipiranje punih satova.
 5. Analiza školske prakse, strukturirano, prema natuknicama: posredovanje izgovora, gramatike, itd. Rad na razvijanju komunikacijskih i međukulturnih vještina kod učenika. Upotreba materinskog jezika. Usporedba rada u srednjim školama s radom u osnovnim školama.
 6. Analiza školske prakse: postupanje nastavnika pri pogreškama učenika. Ocjenjivanje učenika.
 7. Refleksivna analiza hospitacija i vlastite nastave (analiza društvenog i školskog okruženja, učeničkih skupina, strano-jezične politike).
 8. Rano učenje njemačkog jezika. Projekt „Vlakićem kroz Europu“.
 9. Održavanje radionice u tandemu u nižim razredima osnovne škole u okviru projekta ranog učenja u nastavi njemačkog jezika pod nazivom „Vlakićem kroz Europu“.
 10. Rad s učenicima s posebnim potrebama.
 11. Vrednovanje i ocjenjivanje usmenih odgovora i pisanih uradaka učenika.
 12. Razrađivanje jedne nastavne cjeline uz korištenje udžbenika i digitalnih medija: odrediti ciljeve, sadržaje, postupke obrade, vrijeme obrade i izbor medija.
 13. Izrada nastavničkog portfolija u svrhu unapređenja nastave i cjeloživotnog usavršavanja.
 14. Rad na razvijanju komunikacijskih i međukulturnih vještina kod učenika.
 15. Izvještaji mentora o radu studenata na praksi u osnovnim školama.

Ishodi učenja
 1. Samostalno planirati i provesti nastavu njemačkog jezika ravnajući se pri tome prema kognitivnim i jezičnim sposobnostima učenika.
 2. Objasniti i ilustrirati njemačko-hrvatske jezične dodire i kulturne transfere te primijeniti međukulturni pristup pri koncipiranju vlastite nastave.
 3. Svrsishodno se služiti medijima, uključivo i digitalnima pri oblikovanju interaktivnih nastavnih sadržaja i materijala koji potiču kritičko mišljenje, kreativnost i toleranciju
 4. Kritički analizirati vlastitu i tuđu nastavu i pedagoško djelovanje u osnovnim i srednjim školama.
 5. Izraditi nastavnički portfolij te napisati zapisnik i plan nastave u tabličnom obliku, prema određenim didaktičkim kategorijama.
 6. Primijeniti psihološke spoznaje o učenju i osobnim karakteristikama učenika pri analizi rada učenika te ih individualno savjetovati.
Metode podučavanja
Hospitacije: promatranje nastave, održavanje skraćene nastave i cijelih satova, zapisnik nastave, bilježenje opažanja, koncipiranje dnevnika hospitacija, planiranje nastave po zadanim kategorijama, savjetovanje i diskusija s mentorom i grupom; diskusija, analiza, individualni i grupni rad, referati i seminarski radovi. Korištenje računala i interneta kod tih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada studenata na praksi i izvođenje ocjene iz cjelokupnog rada (redovitost i točnost, pripremljenost za nastavu, savjesnost, temeljitost, kreativnost, primjerenost rada s učenicima i ophođenja s njima, i sl.). Ocjena iz usmenog i/ili pisanog seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Koeppel, Rolf (2016): Deutsch als Fremdsprache. Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Hohengehren: Schneider Verlag.
 2. Storch, Günther (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd.
 3. Heyd, Gertraude (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Diesterweg.
 4. Ende, Karin; Mohr, Imke (Hrsg.) (2015): DLL Glossar: Fachbegriffe für DaF-Lehrkräfte (dll - deutsch lehren lernen: Fort- und Weiterbildung weltweit). München: Langenscheidt, Goethe Institut, Klett.
 5. Lütze-Miculinić, Marija; Jelaska, Zrinka (2018) Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika I. Zagreb: HFD
 6. Biechele, Markus & Padrós, Alicia (2003). Didaktik der Landeskunde. Fernstudieneinheit 31. Berlin/München: Langenscheidt
Dopunska literatura
 1. Ziebell, B./Schmidjell, A. (2012): Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung. Berlin itd.: Langenscheidt, Goethe-Institut.
 2. Häussermann/Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache. Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium.
 3. Deutsch Lehren Lernen (1-10): München: Langenscheidt, Goethe-Institut, Klett.
 4. Petravić, Ana (2016) Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. od teorijskih koncepata do primjene, Zagreb: Školska knjiga.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij