Naziv
Metodika nastave romskog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147514
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Osposobiti studente romskoga jezika za rad u nastavi, upoznati studente s nastavničkom praksom, pravima i obvezama nastavnika, približiti studentima cilj, korist i potrebu za učenjem romskog jezika te omogućiti studentima da ovladaju osnovnim nastavnim oblicima, metodama i strategijama.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, ciljevi, način rada, obveze studenata; upoznavanje s izvedbenim planom;
 2. Metodika u znanstvenom sustavu
 3. Teorija nastave jezika kao samostalna disciplina
 4. Razlike između prvog, drugog i stranog jezika
 5. Ciljevi, zadaci i načela nastave romskoga jezika
 6. Sustavi I pristupi u nastavi romskoga jezika
 7. Tipovi nastavnih sati
 8. Nastavni oblici .
 9. Nastavne metode
 10. Nastavna sredstva i pomagala.
 11. Kurikul, nastavni plan I program
 12. Planiranje u nastavi i oblici planiranja
 13. Nastavni program za romski jezik od I – IV razreda i njegova struktura
 14. Ustroj nastavne jedinice
 15. Evaluacija- anonimni anketni upitnik s pitanjima o stupnju ispunjenosti studentskih očekivanja vezanih za program kolegija, način izvođenja nastave, vrednovanje.

Ishodi učenja
 1. Znati opisati i primijenti svrhu, ciljeve i zadatke nastave romskoga jezika
 2. Znati objasniti navesti primjer za obrazovne, odgojne i funkcionalne zadatke u nastavi romskoga jezika (znanja, vještine, stavovi).
 3. Znati strukturu nastavnoga sata.
 4. Objasniti nastavna načela u nastavi romskoga jezika..
 5. Nabrojiti, objasniti i primjenjivati prikladne nastavne oblike, strategije i metode u nastavi romskoga jezika.
 6. Znati razlikovati nacionalni okvirni kurikul, predmetni kurikul i nastavni plan i program.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad sa audio i video materijalima, praktični rad, Power point prezentacije, analiza i demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Bežen, Ante (2008): Metodika – znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Zagreb: Profil
 2. Bežen, Ante (2007): Metodički pristup početnom čitanju i pisanju na hrvatskome jeziku, Zagreb: Profil
 3. Kipper, H. Mischke, W. (2008). Uvod u opću didaktiku (odabrana poglavlja). Zagreb:Educa.
 4. Kyriacou, K. (1997), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
 5. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010.
 6. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012.
Dopunska literatura
 1. Matte, W. (2007), Nastavne metode. 75 kompatnih pregleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak.
 2. Matte, W. (2007), Rutinski planirati – učinkovito planirati. Zagreb: Naklada Ljevak.
 3. Palekčić, M. (2007). Od kurikuluma do obrazovnih standarda. Kurikulum: teorije-metodologija-sadržaj-struktura / Previšić, Vlatko (ur.). Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; Školska knjiga, 2007. Str. 35-101
 4. Aktualni udžbenici (početnice) i priručnici za učenje romskog jezika
 5. Nastavni planovi i programi za osnovne škole u izučavanju Romskog jezika i kulture , Ministarstva obrazovanja Kosovo i Makedonija

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar