Naziv
Metodika nastave romskog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147520
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Osposobiti studente romskoga jezika za rad u nastavi, upoznati studente s nastavničkom praksom, pravima i obvezama nastavnika, približiti studentima cilj, korist i potrebu za učenjem romskog jezika te omogućiti studentima da ovladaju osnovnim nastavnim oblicima, metodama i strategijama.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, ciljevi, način rada, obveze studenata; upoznavanje s izvedbenim planom;
 2. Pojam suvremene pismenosti (jezična, računalna, ostale vrste)
 3. Stilovi učenja, razredno ozračje, komunikacija u razredu
 4. Aktivna nastava
 5. Instruktivni okvir za razvijanje jezične pismenosti u razrednu nastavu.
 6. Početno čitanje i pisanje kao posebno područje nastave romskoga jezika
 7. Obilježja jezičnoga, spoznajnoga, afektivnoga i motoričkoga razvoja u ranoj dobi
 8. Jezikoslovne i psihološke pretpostavke početnog čitanja i pisanja,
 9. Poučavanje izgovora: fonetske osobitosti romskoga jezika - metodički postupci i tehnike
 10. Čitanje s razumijevanjem – metodički postupci i tehnike
 11. Usvajanje vokabulara te dekodiranje i analiza riječi - metodički postupci i tehnike
 12. Koncepti pisanog teksta - metodički postupci i tehnike
 13. Razvijanje fluentnosti - metodički postupci i tehnike
 14. Odabir I kreiranje nastavnih materijala
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva. Evaluacija- anonimni anketni upitnik s pitanjima o stupnju ispunjenosti studentskih očekivanja vezanih za program kolegija, način izvođenja nastave, vrednovanje

Ishodi učenja
 1. Znati opisati sadržj i nastanak dokumenata Ključne kompetencije za cjeloživotno obrazovanje Europske komisije (naglaskom na vrste pismenosti).
 2. Objasniti principe i postupke razvijanja učenikovih receptivnih i produktivnih vještina u ranoj dobi
 3. Objasniti obilježja aktivne nastave i stilove učenja
 4. Objasniti obilježja jezičnoga, spoznajnoga, afektivnoga i motoričkoga razvoja u ranoj dobi
 5. Znati komponente instruktivnog okvira jezične pismenosti u razrednu nastavu
 6. Razmotriti prednosti i nedostatke različitih metoda i postupaka poučavanja jezičnih znanja i vještina
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad sa audio i video materijalima, praktični rad, Power point prezentacije, analiza i demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Bežen, Ante (2008): Metodika – znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Zagreb: Profil
 2. Bežen, Ante (2007): Metodički pristup početnom čitanju i pisanju na hrvatskome jeziku, Zagreb: Profil
 3. Bežen, Ante (2007): Metodički pristup početnom čitanju i pisanju na hrvatskome jeziku, Zagreb: Profil .
 4. Kipper, H. Mischke, W. (2008). Uvod u opću didaktiku (odabrana poglavlja). Zagreb:Educa. Kyriacou, K. (1997), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
 5. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010.
 6. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012.
Dopunska literatura
 1. Matte, W. (2007), Nastavne metode. 75 kompatnih pregleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak.
 2. Matte, W. (2007), Rutinski planirati – učinkovito planirati. Zagreb: Naklada Ljevak.
 3. Palekčić, M. (2007). Od kurikuluma do obrazovnih standarda. Kurikulum: teorije-metodologija-sadržaj-struktura / Previšić, Vlatko (ur.). Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; Školska knjiga, 2007. Str. 35-101
 4. Aktualni udžbenici (početnice) i priručnici za učenje romskog jezika
 5. Nastavni planovi i programi za osnovne škole u izučavanju Romskog jezika i kulture , Ministarstva obrazovanja Kosovo i Makedonija

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar