Naziv
Metodika nastave romskog jezika 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147526
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Osposobiti studente romskoga jezika za rad u nastavi, upoznati studente s nastavničkom praksom, pravima i obvezama nastavnika, približiti studentima cilj, korist i potrebu za učenjem romskog jezika te omogućiti studentima da ovladaju osnovnim nastavnim oblicima, metodama i strategijama.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, ciljevi, način rada, obveze studenata; upoznavanje s izvedbenim planom;
 2. Razvijanje vještine pisanja – proces pisanja.
 3. Uloga teksta u nastavi romskog jezika, primjena spoznaja tekstne lingvistike u nastavi jezika: osobine tekstova, tekstne vrste.
 4. Razvijanje vještine pisanja narativnih tekstova - metodički postupci i tehnike
 5. Razvijanje vještine pisanja informativnih tekstova - metodički postupci i tehnike
 6. Razvijanje vještine uporabe opisnog jezika - metodički postupci i tehnike
 7. Poučavanje gramatike - metodički postupci i tehnike
 8. Čitanje i razumijevanje pisanog teksta
 9. Praćenje napretka učenika, kontrola rezultata, utvrđivanje kompetencije učenika, vrednovanje i ocjenjivanje.
 10. Razvijanje receptivnih vještina: razumijevanje slušanjem
 11. Razvijanje produktivnih vještina: govorne vještine
 12. Posredovanje književnosti i drugih kulturoloških elemenata u nastavi romskoga jezika.
 13. Odabir i kreiranje nastavnih materijala
 14. Priprema za obradu nastavne jedinice romskoga jezika
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva. Evaluacija- anonimni anketni upitnik s pitanjima o stupnju ispunjenosti studentskih očekivanja vezanih za program kolegija, način izvođenja nastave, vrednovanje

Ishodi učenja
 1. Analizirati različite praktične aspekte poučavanja romskog jezika s obzirom na dob i razinu znanja učenika
 2. Odrediti i formulirati opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 3. Izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja
 4. Razmotriti prednosti i nedostatke različitih metoda i postupaka poučavanja jezičnih znanja i vještina
 5. Samostalno planirati nastavnu jedinicu romskoga jezika te odabrati nastavne materijale i metode rada
 6. Objasniti principe i postupke razvijanja učenikovih receptivnih i produktivnih vještina u ranoj dobi
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad sa audio i video materijalima, praktični rad, Power point prezentacije, analiza i demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Bežen, Ante (2007): Metodički pristup početnom čitanju i pisanju na hrvatskome jeziku, Zagreb: Profil
 2. Đurić, A. (2009), Važnost igre u nastavnom procesu (igrokaz, simulacije i računalne igre), Školski vjesnik- Časopis za pedagoška i školska pitanja, 58(3), 345- 354.
 3. Ivić, I., Pešikan, A., & Antić, S. (2001), Aktivno učenje, Beograd: Institut za psihologiju.
 4. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010.
 5. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012.
Dopunska literatura
 1. Matte, W. (2007), Nastavne metode. 75 kompatnih pregleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak.
 2. Jensen, E. (2003), Super-nastava: nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje. Zagreb: Educa
 3. Aktualni udžbenici (početnice) i priručnici za učenje romskog jezika

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar