Naziv
Metodika nastave romskog jezika 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
4
Šifra
147562
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Metodičke vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osposobiti studente romskoga jezika za rad u nastavi, upoznati studente s nastavničkom praksom, pravima i obvezama nastavnika, približiti studentima cilj, korist i potrebu za učenjem romskog jezika te omogućiti studentima da ovladaju osnovnim nastavnim oblicima, metodama i strategijama.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, ciljevi, način rada, obveze studenata; upoznavanje s izvedbenim planom.
 2. Oblici usvajanja jezika, obilježja procesa usvajanja prvog jezika, usvajanje drugog i daljnjih jezika, upravljano i neupravljano usvajanje jezika.
 3. Dvo- i višejezičnost kod djece. Bilingvalnost kod romske djece.
 4. Elementi procesa usvajanja (drugog) jezika: motivacija (pojam motivacije općenito, u psihologiji, u odgojnim znanostima, za potrebe nastave stranog jezika.
 5. Odnos društveno-ekonomskog statusa s jezikovnim kompetencijama i akademskim postignućima
 6. Učitelj kao stvaratelj stimulativnog I produktivnog ozračja u nastavi romskog jezika.
 7. Nastava romskog jezika kao maternji jezik - Metodski pristup
 8. Postupci I tehnike
 9. Nastava romskog jezika kao stranii jezik - Metodski pristup
 10. Postupci I tehnike
 11. Greške učenika I mogućnosti njihova ispravljanja
 12. Primjeri obrade književnih tekstova.
 13. Primjeri obrade kulturoloških sadržaja
 14. Analiza uđbenika romskoga jezika
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva. Evaluacija- anonimni anketni upitnik s pitanjima o stupnju ispunjenosti studentskih očekivanja vezanih za program kolegija, način izvođenja nastave, vrednovanje

Ishodi učenja
 1. objasniti teorije stjecanja jezika i primijeniti ih pri planiranju nastave i analizi postignuća učenika.
 2. Pored jezične kompetencije razvijati kod učenika međukulturalne kompetencije i jezičnu svjesnost
 3. organizirati oblike učenja u nastavi u skladu sa suvremenim zahtjevima za interaktivnošću i poticanjem samostalnosti kod učenika
 4. primijeniti vještine cijeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla
 5. Izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad sa audio i video materijalima, praktični rad, Power point prezentacije, analiza, demonstracija i interpretacija didaktičkih situacija, rješavanje problemskih situacija u nastavi.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Bežen, Ante (2008): Metodika – znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Zagreb: Profil
 2. Bežen, Ante (2007): Metodički pristup početnom čitanju i pisanju na hrvatskome jeziku, Zagreb: Profil
 3. Kipper, H. Mischke, W. (2008). Uvod u opću didaktiku (odabrana poglavlja). Zagreb:Educa.
 4. Kyriacou, K. (1997), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
 5. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010.
 6. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012.
Dopunska literatura
 1. Matte, W. (2007), Nastavne metode. 75 kompatnih pregleda za nastavnike i učenike. Zagreb: Naklada Ljevak.
 2. Matte, W. (2007), Rutinski planirati – učinkovito planirati. Zagreb: Naklada Ljevak.
 3. Palekčić, M. (2007). Od kurikuluma do obrazovnih standarda. Kurikulum: teorije-metodologija-sadržaj-struktura / Previšić, Vlatko (ur.). Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; Školska knjiga, 2007. Str. 35-101
 4. Aktualni udžbenici (početnice) i priručnici za učenje romskog jezika
 5. Nastavni planovi i programi za osnovne škole u izučavanju Romskog jezika i kulture , Ministarstva obrazovanja Kosovo i Makedonija

Obavezan predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar