Naziv
Metodika nastave sociologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
124490
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Metodičke vježbe
30

Cilj
Studenti nastavničkog usmjerenja na kolegiju Metodika nastave sociologije stječu znanja, vještine i profesionalne stavove potrebne za uspješno izvođenje nastave sociologije u gimnazijama i srednjim školama. Studenti će time biti sposobni koristiti različite nastavne metode i tehnike i to u širokom rasponu od osnovnih do složenih primjenjujući pri tom spoznaje o prilagođenosti pojedinih metoda i tehnika specifičnim nastavnim potrebama i etapama. Isto tako, bit će sposobni koristiti se ukupnim stečenim spoznajama tijekom studiranja u svrhu njihovog prenošenja na svoje učenike. Djelotvorno će primjenjivati organizacijske vještine ključne za oblikovanje radnog i svrhovitog okruženja u nastavi kao i komunikacijske vještine u radu s učenicima. Razvijati će profesionalnu svijest kroz prepoznavanje i razumijevanje stručnih obveza i prava u radu s mladim ljudima.
Sadržaj
 1. Opća i sociološka metodika i posebnosti sociološke metodike
 2. Planiranje u nastavi sociologije, vrste planiranja i upoznavanje s osnovnim školskim dokumentima
 3. Pojam ciljeva i ishoda u nastavi sociologije
 4. Razredna atmosfera (prvi dio): osnovni elementi razredne atmosfere, problem motivacije i discipline
 5. Razredna atmosfera (drugi dio); oblici organizacije nastave, frontalna i suradnička nastava
 6. Primjeri u nastavi sociologije (prvi dio); konstrukcija primjera i obilježja primjera
 7. Pojam primjera u nastavi sociologije (drugi dio): sociološka imaginacija
 8. Projektna i tematska nastava u sociologiji
 9. Kritičko mišljenje u nastavi sociologije: važnost i poticanje kritičkog mišljenja
 10. Praćenje i ocjenjivanje: usklađenost planiranja i ocjenjivanja, tipovi ocjenjivanja i preporuke za kvalitetno ocjenjivanje
 11. Tehnike i metode prilagođene nastavi sociologije: tradicionalne i suvremene metode i tehnike uz demonstraciju debate
 12. Rijetke nastavne tehnike i njihova primjena u nastavi sociologije: vizualne nastavne tehnike i interaktivne tehnike
 13. Suvremene nastavna sredstva i tehnologije u nastavi sociologije u srednjim školama uz demonstracija
 14. Stres u nastavi: izvori stresa i njegovo izbjegavanje stresa, problem profesionalnog statusa srednjoškolskog nastavnika
 15. Interaktivne vježbe i studentska seminarska izlaganja kao sastavni dio svake sadržajne jedinice

Ishodi učenja
 1. planirati i vrednovati nastavu sociologije u gimnazijama i srednjim školama
 2. planirati i vrednovati nastavne ciljeve, ishode, metode i tehnike
 3. organizirati nastavu sociologije u gimnazijama i srednjim školama
 4. primijeniti temeljne koncepte i informacije matične discipline-sociologije u nastavi
 5. prepoznati i primijeniti metode i tehnike pogodne za nastavu sociologije u gimnazijama i srednjim školama
 6. primijeniti suvremena metodička i tehnička dostignuća u nastavi sociologije u gimnazijama i srednjim školama
 7. izvoditi i vrednovati tehnike koje potiču kritičko mišljenje u sociologiji
 8. izvoditi i vrednovati tehnike koje zastupaju konstruktivistički pristup u svojoj nastavi
 9. primijeniti djelotvorne i smislene obrasce komunikacije s učenicima
 10. razumjeti i primijeniti odgojni potencijal nastave sociologije u gimnazijama i srednjim školama
 11. vrednovati i analizirati uspjeh, angažman i napredak učenika
Metode podučavanja
Metodika nastave sociologije uključuje predavanja, vježbe i seminarski rad studenata. Kako nastava na ovom kolegiju ima za cilj poučiti studente najširem rasponu metoda i tehnika nastavnog rada tako je svaka sadržajna jedinica organizirana s ciljem da ih najprije upozna s teorijskom, dakle sociološkom i pedagoškom, pozadinom poznatih, ali i novih te alternativnih pristupe te ih potom demonstrira bez obzira radi li se o frontalnom, interaktivnom ili individualnom pristupu. Vježbovni karakter kolegija podrazumijeva uključivanje studenata u svaki oblik nastavnog rada kako bi nakon predavalačkog dijela neposrednim iskustvom prepoznali sve zahtjeve nastavnih tehnika. Nakon seminarskog izlaganja u kojem će studenti prezentirati temu ali i zamisao njene nastavne izvedbe slijedi grupni komentar i kolegijalna rasprava.
Metode ocjenjivanja
Vrednuju se pismeni ispit i seminar kojeg studenti biraju s popisa te ga održavaju i predaju u pismenom obliku. Predavanja su obvezna kao i seminarski rad. Ukupna ocjena proizlazi iz uspjeha na pismenom ispitu i ocjene seminarskog rada. Svaki student/ica ima pravo na usmeni ispit ukoliko nije zadovoljan/a ocjenom odnosno uspjehom iz pismenog ispita. Pismeni ispit organiziran je u formi otvorenih pitanja, a odnosi se na sadržaje koji proizlaze iz obavezne literature i nastavnih sadržaja (predavanja, seminara i vježbe) Metodike nastave sociologije.

Obavezna literatura
 1. Fanuko Nenad (2004). Sociologija. Zagreb: Profil
 2. Kyriacou Chris (1997). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa
 3. Rijavec Majda, MiljkovićDubravka, Vizek Vidović Vlasta i Vlahović Štetić Vesna (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP–VERN. str. 405–468
Dopunska literatura
 1. Bruner, J. (2000). Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa
 2. Glasser, William (1994). Kvalitetna škola. Zagreb: Educa
 3. Itković Zora (1997). Opća metodika nastave. Split: Književni krug
 4. Marsh, Colin J. (1994). Kurikulum. Zagreb: Educa

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij