Naziv
Metodika rada s učenicima s teškoćama u razvoju
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
184256
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je predmeta omogućiti studentima navođenje polazišta i bitnih karakteristika metodike rada stručnih suradnika pedagoga s učenicima s teškoćama te kritičko tematiziranje aktualnih problema inkluzivnoga odgoja i obrazovanja ((ne)primjerenost legislative, raspodjele i opisa poslova stručnih suradnika, oblika nastavnih prilagodbi, primjerenih programa i vrednovanja rada učenika s teškoćama, suradnje s roditeljima itd.).
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: orijentacijski tjedan
 2. Osnovna terminološka polazišta kolegija: kritička analiza pojmova prava, potrebe i privilegije u kontekstu odgoja i obrazovanja te koncepata socijalne isključenosti, integracije i inkluzije
 3. Orijentacijska lista vrsta i teškoća
 4. Legislativni okvir rada s učenicima s teškoćama
 5. Opis poslova stručnoga suradnika pedagoga u području rada s učenicima s teškoćama
 6. Postupak upisa / utvrđivanja psihofizičkoga stanja učenika
 7. Oblici nastavnih prilagodbi za učenike s teškoćama
 8. Suradnja u izradi primjerenih programa za učenike s teškoćama
 9. Vrednovanje rada učenika s teškoćama
 10. Podrška i pomoć učenicima s teškoćama
 11. Aktivnosti za cjelokupnu učeničku populaciju te akcijska istraživanja (radi unapređenja inkluzivne prakse)
 12. Suradnja s drugim članovima stručnoga tima škole te pomoćnicima u nastavi
 13. Suradnja s roditeljima te braćom i sestrama učenika s teškoćama
 14. Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika za primjereni rad i samovrednovanje rada s učenicima s teškoćama
 15. Zaključna razmatranja i vrednovanje rada profesorice i studenata

Ishodi učenja
 1. Definirati i obrazložiti temeljne pojmove koji se pojavljuju u području metodike rada stručnih suradnika pedagoga s učenicima s teškoćama.
 2. Usporediti i obrazložiti različite oblike nastavnih prilagodbi, primjerenih programa i vrednovanja koji su se pojavljivali tijekom posljednjih četrdesetak godina.
 3. Formulirati opis poslova stručnih suradnika pedagoga u području rada s učenicima s teškoćama.
 4. Obrazložiti oblike suradnje s drugim članovima stručnoga tima škole, pomoćnicima u nastavi, roditeljima učenika s teškoćama te vanjskim ustanovama.
 5. Analizirati različite oblike nastavnih prilagodbi, primjerenih programa i vrednovanja rada učenika s teškoćama te kritički prosuđivati njihove prednosti i nedostatke.
 6. Planirati i organizirati obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika za primjereni rad s učenicima s teškoćama.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, radionice, terenska nastava.
Metode ocjenjivanja
Da bi uspješno položili ovaj predmet, studenti moraju redovno pohađati nastavu, održati grupno seminarsko izlaganje, predati samostalni pismeni rad te položiti dva kolokvija ili pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kiš-Glavaš, I., Fulgosi-Masnjak, R. (2002), Do prihvaćanja zajedno. Zagreb: Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama “IDEM”.
 2. Krampač-Grljušić, A. (2017), Učenici s teškoćama u redovitom školskom sustavu. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Igrić, LJ. (ur.) (2004), Moje dijete u školi. Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama “IDEM”.
 4. Zrilić, S. (2011), Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole. Zadar: Sveučilište.
Dopunska literatura
 1. Sekulić-Majurec, A. (1997), Integracija kao pretpostavka uspješnije socijalizacije djece i mladeži s teškoćama u razvoju: očekivanja, postignuća, perspektive. Društvena istraživanja, 4-5 (30-31), 537-550.
 2. Jurčević-Lozančić, A.(2008), To be different – inclusive programs of early education. U: Cindrić, M., Domović, V., Matijević, M. (ur.), Pedagogy and the Knowledge Society. Zadar: ECNSI Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu, str. 137-145.
 3. Mustać, V., Vicić, V. (1996), Rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar