Naziv
Metodologija etnologije i kulturne antropologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51726
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Metodologija etnologije i kulturne antropologije daje sistematski uvid u metodologiju kvalitativnih znanstvenih istraživanja koja su temelj svakoj etnološkoj i antropološkoj praksi i sastavni dio disciplinarnih kurikuluma. Radi se o jezgrenom kolegiju koji studente upoznaje s principima znanstvenog istraživanja, zahtjevima terenskog rada kao sastavnog dijela disciplinarnog angažmana i osposobljava ih u prenošenju spoznaja o društvenom i kulturnom životu ljudi. Metodologija etnologije i kulturne antropologije je u funkciji dopune predmeta Uvod u kulturnu antropologiju i Teorije kulturne antropologije.
Cilj je predmeta studente upoznati s poviješću etnološke i antropološke metodologije. Također, nastojat će ih se osposobiti za kritički odabir metodologije adekvatne ciljevima istraživanja s naglaskm na etnografiju, potaknuti na poduzimanje priprema i realizaciju vlastitog istraživanja. Predmetom se želi osigurati praktično i teorijsko znanje koje je potrebno da se osmisli, provede istraživanje i prikažu podaci koji su njime dobiveni. Posebna se pažnja posvećuje razvijanju znanja o strategijama interpretacije podataka, etičnosti, o akademskom pisanju i osvješćivanju autorskog glasa etnologa.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.Studentima se daje osnovna informacija o kolegiju i temama koje se obrađuju te se raspoređuju obveze koje proizlaze iz kolegija.Određuju se istraživačke grupe u seminaru.Postavlja se prvi seminarski zadatak i daju objašnjenja za njegovo izvršenje.
 2. Uvod u metodologiju, povijest hrvatske etnološke metodologije.
 3. Razmatranje terena/mjesta istraživanja- od egzotičnih toposa do vlastitog stana.
 4. Promatranje sa sudjelovanjem(Participant – observation)
 5. Etnološke digresije – efemeridija kao etnografija.Autoetnografija.
 6. Suvremeni etnografski tereni – ili o etici terenskog rada
 7. Interpretativna antropologija
 8. Antropologija prema političkoj ekonomiji
 9. Antropologija kao kritika kulture
 10. Nativni paradoks
 11. Pisanje etnografije i autoritet
 12. Realistički, impresionistički, ispovjedni stilovi.
 13. Prezentacije istraživačkih rezultata - vrednovanje analitičke obrade
 14. Prezentacije istraživačkih rezultata- vrenovanje analitičke obrade
 15. Unutrašnja samoevaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Navesti i raspraviti elemente strukovnog etičkog pravilnika
 2. Sastaviti plan jednostavnog kvalitativnog istraživanja
 3. Analizirati intervju principima otvorenog i fokusiranog kodiranja
 4. Izložiti rezultate provedenog kvalitativnog istraživanja
 5. Sastaviti upitnicu za kvalitativni intervju i grupirati pitanja prema dionicama kvalitativnog intervjua
 6. Provesti jednostavni kvalitativni intervju
 7. Sastaviti upitnicu za kvalitativni intervju i grupirati pitanja prema dionicama kvalitativnog intervjua
 8. Ispuniti formular prijave istraživanja
 9. Provesti jednostavni kvalitativni intervju
 10. Ispuniti formular prijave istraživanja
 11. Provesti jednostavni kvalitativni intervju
 12. Provesti jednostavni kvalitativni intervju
Metode podučavanja
Predmet iz metodologije etnologije i kulturne antropologije izvodi se kombinacijom predavanja i seminara u kojima se razrađuje tjedna tema predavanja. U okviru predmeta potiče se tjedno čitanje predviđene literature, a također je predviđen obuhvatan završni rad u obliku eseja u kojem studenti izlažu rezultate svojih terenskih istraživanja. Istraživanje se provodi u grupama do 5 studenata.

Metode ocjenjivanja
Ocjena se temelji na uspješnom svladavanju predviđenih obveza:
-sudjelovanje na nastavi: obvezno ( max. 3 izostanka)
-kontinuirani terenski rad+završni pismeni rad+završno izlaganje-60 % ocjene
-pismeni ispit-40 % ocjene

Uvjet za pristupanje na pismeni ispit:
Reguliranje svih seminarskih obveza i izlaganje rezultata rada te predaja rezulata predmetnom nastavniku sa zadnjim tjednom u semestru, preduvjet je za stjecanje prava izlaska na pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Clifford, James. 1983. „On Ethnographic Authority“. Representationes, vol. 1 (2): 118-146.
 2. Čapo Žmegač, Jasna, Gulin Zrnić, Valentina, Šantek, Goran Pavel ur. 2006. „'Etnologija bliskoga'- Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja“. U „Etnologija bliskoga” - Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek. Zagreb: Jesenski i Turk, 7-43.
 3. Čapo Žmegač, Jasna. 2006. „Etnolog i njegove publike: O restituciji etnografskih istraživanja“. U„Etnologija bliskoga” - Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek. Zagreb: Jesenski i Turk, 213-235.
 4. Geertz, Clifford. 1998. Tumačenje kulture. Beograd: XX vek, 9-46.
 5. Gulin Zrnić, Valentina 2006. „Domaće vlastito i osobno: autokulturna defamilijarizacija“. U „Etnologija bliskoga” - Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek. Zagreb: Jesenski i Turk, 73-91.
 6. http://aaanet.org (Ethics: AAA Code of Ethics; iz 2012. i 2009. godine)
 7. http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/o-nam/eticki-kodeks-hed-a/ (Etički kodeks Hrvatskog etnološkog društva iz 2013. godine)
 8. Marcus, E. George. 1995. „Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography“. Annual Review of Anthropology 24: 95-117.
 9. Marcus, George i Fischer, Michael. 2003. „Kriza prikazivanja u humanističkim znanostima; etnografija i interpretativna antropologija“. U Antropologija kao kritika kulture, ur. George Marcus i Michael Fischer. Zagreb: Breza, 21-60.
 10. Marcus, George i Fischer, Michael. 2003. „Repatrijacija antropologije kao kritika kulture“. U Antropologija kao kritika kulture, George Marcus i Michael Fischer, ur. Zagreb: Breza, 131-158
 11. Marcus, George i Fischer, Michael. 2003. „Dvije suvremene tehnike kritike kulture“. U Antropologija kao kritika kulture, ur. George Marcus i Michael Fischer. Zagreb: Breza, 155-192.
 12. Narayan, Kirin. 1993. „How Native is a 'Native' Anthropologist“. American Anthropologist vol. 95 (3): 671-686.
 13. Peterson, Kristin. 2009. „Phantom Epistemologies“. U Fieldwork Is Not What It Used to Be. Learning Anthropology’s Method in a Time of Transition, ur. James Faubion i George Marcus. Ithaca, London: Cornell University Press, 27-51.
 14. Potkonjak, Sanja. 2014. Teren za etnologe početnike. Zagreb: hed biblioteka i FFpress.
Dopunska literatura
 1. Atkinson, Paul i Hammersley, Martyn. 1998. „Ethnography and Partaicipant Observation“. U Strategies of Qualitative Inquiry. London: Sage Publications, 110-136.
 2. Frykman, Jonas. 2002. „Place for Something Else. Analysing a Cultural Imaginary“. Ethnologia Europea 32 vol (2): 47-68. (samo stranice 52-53; izvadak iz dnevnika)
 3. Hamilton, Jennifer A. 2009. „On the Ethics of Unusable Dana“. U Fieldwork Is Not What It Used to Be. Learning Anthropology’s Method in a Time of Transition, ur. James Faubion i George Marcus. Ithaca, London: Cornell University Press, 73-88.
 4. Malinowski, Bronislaw. 1979. Argonauti Zapadnog Pacifika. Beograd: BIGZ, 1-23.
 5. Malinowski, Bronislaw. [1967] 1989. A Diary in the Strict Sense of the Term. Stanford: Stanford University press, 3-29.
 6. Marcus, George i Michael Fischer. 2003. „Uzimanje u obzir političke ekonomije svjetske povijesti: spoznatljive zajednice u obuhvatnijim sustavima“. U Antropologija kao kritika kulture, ur. George Marcus i Michael Fischer. Zagreb: Breza, 95-130.
 7. Pratt, Mary Louise. 1986. „Fieldwork in common places“. U Writing Culture, The Poetics and Politics of Ethnography, ur. James Clifford, George E. Marcus. Berkeley, Los Angeles. University of California Press, 27-58.
 8. Reddy, Deepa S. 2009. „The Dracula Ballet: A tale of Fieldwork in Politics“. U Fieldwork Is Not What It Used to Be. Learning Anthropology’s Method in a Time of Transition, ur James Faubion i George Marcus. Ithaca, London: Cornell University Press, 89-112.
 9. Šantek, Goran Pavel. 2006. „Etnografski realizam i uloga etnologa religije“. U „Etnologija bliskoga” - Poetika i politika suvremenih terenskih istraživanja, ur. Jasna Čapo Žmegač, Valentina Gulin Zrnić, Goran Pavel Šantek. Zagreb: Jesenski i Turk, 53-71.
 10. Van Maanen, John. 1988. Tales of the Field. On Writing Ethnography. Chicago, London: University of Chicago Press, 45-124.
 11. Zebec, Tvrtko et al. 2009. „Etika u etnologiji i kulturnoj antropologiji“. Etnološka tribina, vol. 32:15-53.(samo uvodni tekst rasprave Tvrtka Zebeca i odgovor Sanje Potkonjak).
 12. Škrbić Alempijević, Nevena, Sanja Potkonjak i Tihana Rubić. 2016. Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji. Zagreb: FF press i hed biblioteka.

Obavezan predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar