Naziv
Metodologija jezikoslovnoga znanstvenog rada
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
117649
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s metodologijom znanstvenog rada te pisanja znanstvenih radova.
Sadržaj
 1. Individualni rad sa studentima na pripremi diplomskog rada.
 2. Individualni rad sa studentima na pripremi diplomskog rada.
 3. Individualni rad sa studentima na pripremi diplomskog rada.
 4. Individualni rad sa studentima na pripremi diplomskog rada.
 5. Individualni rad sa studentima na pripremi diplomskog rada.
 6. Uvod u kolegij. Upoznavanje s literaturom, razgovor o dosadašnjim iskustvima pisanja različitih seminarskih i inih radova.
 7. Diplomski rad – cilj i svrha. Razgovor o interesima, mogućim temama. Nacrtak ideje.
 8. Usmeno izlaganje o određenoj temi u okviru zadane minutaže. Predstavljanje sažetaka radova drugih autora.
 9. Izrada bibliografije, bilježaka, ekscerpcija građe. Priprema izrade nacrtka rada i usmeno izlaganje.
 10. Terensko istraživanje, obrada građe.
 11. Individualni rad sa studentima na pripremi diplomskog rada.
 12. Individualni rad sa studentima na pripremi diplomskog rada.
 13. Individualni rad sa studentima na pripremi diplomskog rada.
 14. Individualni rad sa studentima na pripremi diplomskog rada.
 15. Individualni rad sa studentima na pripremi diplomskog rada.

Ishodi učenja
 1. samostalno sastaviti različite ankete i upitnike, provoditi terenska istraživanja te analizirati prikupljene podatke relevantne za izradu različitih vrsta radova (stručni radovi, prilozi za raznovrsne udžbenike, priručnike, rječnike i sl.)
 2. pismeno i usmeno oblikovati vlastita istraživanja za potrebe diplomskoga rada, sudjelovanja na skupovima te objavljivanja radova u znanstvenim i stručnim časopisima
 3. interdisciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na preddiplomskom i diplomskom studiju polonistike sa svojim drugim studijskim programom
 4. osmisliti temu diplomskog rada, napisati plan rada i priložiti popis literature
Metode podučavanja
Učenje i poučavanje ostvaruje se analizom radova poljskih lingvista, njihove strukture, jezika i sadržaja, te sastavljanjem planova, bibliografija i sinopsisa znanstvenih radova - učenje sastavljanja znanstvenog djela te spoznaja o jezičnim karakteristikama znanstvenog stila (struktura znanstvenog rada).
Posebna se pozornost usmjerava na metode znanstvenog rada, istraživanje, ankete, rad s jezičnim korpusom, korištenje elektronskih izvora.
Metode ocjenjivanja
Aktivnost studenata prati se i procjenjuje tijekom cijeloga nastavnoga procesa. Svaki se od
predviđenih zadataka vrednuje i sastavni je dio konačne ocjene.

Obavezna literatura
 1. Z. Szkutnik, Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań, 2005.,
 2. M. Gačić, Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova, Zagreb 2002.,
 3. Silobrčić, V., Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo, Zagreb 1983.,
 4. Mejovšek, M., Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, Jastrebarsko-Zagreb 2003.,
 5. R. Zelenika, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Beograd 1988.
Dopunska literatura
 1. I.Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998. str. 9-30.,

Obavezan predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij