Naziv
Bioetika
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
6
Šifra
69886
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
60

Cilj
U teorijskom pogledu cilj je ovog kolegija upoznati studente s inovativnim bioetičkim pristupom moralnim pitanjima koja nameće znanstveno-tehnički napredak, a koja se fokusiraju u kategoriji cjelovito shvaćenog života. U praktičnom pogledu cilj je ovog kolegija osposobiti studente za samostalno razmišljanje, argumentiranje i orijentiranje u u ključnim dilemama suvremenog čovječanstva, te u moralnim dilemama s kojima se mogu suočiti u profesionalnom i javnom životu, kao i za kompetentno sudjelovanje u radu etičkih i bioetičkih tijela.
Sadržaj
 1. Povijesni i civilizacijski kontekst nastanka bioetike. Nastanak i razvoj bioetike. Filozofijska etika i bioetika.
 2. Pojam života u biologiji, filozofiji, bioetici i biopolitici.
 3. Život i zdravlje u biomedicinsko-bioetičkoj perspektivi.
 4. Određenje temeljne pozicije u bioetici: antropo-, pato-, bio- i eko-centrizam.
 5. Bioetika Van Rensselaera Pottera. Bioetika Fritza Jahra. Etika odgovornosti Hansa Jonasa kao etika za tehnološku civilizaciju. Etika strahopoštovanja prema životu Alberta Schweitzera.
 6. Integrativna bioetika. Metodološke i predmetne značajke integrativne bioetike. Bioetika nasuprot konceptu praktične (primijenjene) etike. Bioetički senzibilitet.
 7. Moralni status životinja i njihova prava. Speciesizam i anti-speciesizam u teoriji i praksi.
 8. Plitka (reformistička) ekologija. Filozofija i ideologija održivog razvoja. Filozofija ekološke krize Vittorija Höslea.
 9. Dubinska (revolucionarna) ekologija. Ekofilozofija.
 10. Nuklearna tehnologija. Voda kao bioetički problem. Genetički modificirani organizmi.
 11. Klinička bioetika. Odnos liječnik-pacijent. Etika sestrinstva. Informirani pristanak. Etika biomedicinskih istraživanja.
 12. Genetička tehnologija u biomedicini. Eugenika. Medicinski potpomognuta oplodnja. Pobačaj. Transplantacija organa.
 13. Odluke na kraju života: distanazija, eutanazija i palijativna skrb.
 14. Bioetička institucionalizacija. Bioetička edukacija. Bioetika i filozofija: ontologija, antropologija, epistemologija, praktička filozofija i filozofija povijesti.
 15. Bioetika i feminizam. Bioetika i religija. Bioetika i pravo. Bioetika i ekonomija. Bioetika i zdravstvena politika. Bioetika i umjetnost. Bioetika i mediji. Bioetika u Hrvatskoj.

Ishodi učenja
 1. Upoznatost s predmetom i metodama bioetike
 2. Upoznatost s pojedinim temama bioetike
 3. Upoznatost s pojedinim metodologijama bioetike
 4. Osposobljenost za samostalno razmišljanje, argumentiranje i orijentiranje u u ključnim dilemama suvremenog čovječanstva, te u moralnim dilemama s kojima se mogu suočiti u profesionalnom i javnom životu
 5. Osposobljenost za kompetentno sudjelovanje u radu etičkih i bioetičkih tijela
Metode podučavanja
Predavanja i diskusije, interaktivne i participativne metode rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit, praćenje redovitosti pohađanja kolegija, evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra, evaluacija pisanog rada.

Obavezna literatura
 1. Dvije knjige po izboru od sljedećih knjiga: M. Aramini: Uvod u bioetiku (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2009) I. Cifrić (ur.): Bioetika. Etička iskušenja znanosti i društva (zbornik radova; Hrvatsko sociološko društvo/Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1998) A. Čović: Etika i bioetika (Pergamena, Zagreb, 2004) A. Čović (ur.): Izazovi bioetike (zbornik radova; Hrvatsko filozofsko društvo/Pergamena, Zagreb, 2000) A. Čović / N. Gosić / L. Tomašević (ur.): Od nove medicinske etike do integrativne bioetike (zbornik radova; Pergamena, Zagreb, 2009) H. Jonas: Princip odgovornost (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990) T. Krznar: Bioetički mozaik. Pokušaj prikaza okolišne problematike u bioetičkom kontekstu (Veleučilište u Karlovcu, Karlovac, 2009) T. Krznar (ur.): Čovjek i priroda. Prilog određivanju odnosa (Pergamena, Zagreb, 2013) T. Matulić: Bioetika (Glas Koncila, Zagreb, 2001) I. Rinčić / A. Muzur: Fritz Jahr i rađanje europske bioetike (Pergamena, Zagreb, 2012) V. R. Potter: Bioetika – most prema budućnosti (Medicinski fakultet u Rijeci et al., Rijeka, 2007) P. Singer: Praktična etika (KruZak, Zagreb, 2003) I. Šegota (ur.): Nova medicinska etika (temat; u: Društvena istraživanja, 5/1996) V. Valjan: Bioetika (Svjetlo Riječi, Sarajevo / Zagreb, 2004) V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2007)
Dopunska literatura
 1. Dvije knjige po izboru od sljedećih knjiga: Z. Bošković: Pravo i medicina (Pergamena, Zagreb, 2007) Cifrić: Socijalna ekologija (Globus, Zagreb, 1989) I. Cifrić: Bioetička ekumena (Pergamena, Zagreb, 2007) Čović / M. Radonić (ur.): Bioetika i dijete. Moralne dileme u pedijatriji (zbornik radova; Pergamena / Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Zagreb, 2011) R. P. Craig / C. L. Middleton / L. J. O’Connell: Etički komiteti. Praktični pristup (Pergamena, Zagreb, 1998) R. Drezgić / D. Duhaček / J. Vasiljević (ur.): Ekofeminizam. Nova politička odgovornost (zbornik radova; Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2012) J. Dunayer: Specizam (Dvostruka duga / Institut za etnologiju i folkloristiku, Čakovec/Zagreb, 2009) F. Fukuyama: Kraj čovjeka? Naša poslijeljudska budućnost (Izvori, Zagreb, 2003) L. Gajski: Lijekovi ili priča o obmani (Pergamena, Zagreb, 2009) M. Geiger Zeman / Z. Zeman: Uvod u sociologiju (održivih) zajednica (IDZ Ivo Pilar, Zagreb, 2010) N. Gosić: Bioetika in vivo (Pergamena, Zagreb, 2005) N. Gosić: Bioetičke perspektive (Pergamena, Zagreb, 2011) J. Habermas: Budućnost ljudske prirode (Naklada Breza, Zagreb, 2006) V. Hösle: Filozofija ekološke krize (Matica hrvatska, Zagreb, 1996) I. Illich: Medicinska nemeza. Eksproprijacija zdravlja (Litteris, Zagreb, 2010) Ivan Pavao II.: Evanđelje života. Enciklika o vrijednosti i nepovratnosti ljudskog života (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003) H. Jurić: Etika odgovornosti Hansa Jonasa (Pergamena, Zagreb, 2010) S. Kalauz: Sestrinska profesija u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma (Pergamena / Hrvatska komora medicinskih sestara, Zagreb, 2011) T. Krznar: Znanje i destrukcija. Integrativna bioetika i problemi zaštite okoliša (Pergamena / Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011) T. Markus: Ekologija i antiekologija (Hrvatsko sociološko društvo / Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, Zagreb, 2004) T. Matulić: Pobačaj – drama savjesti (Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 1997) T. Matulić: Bioetički izazovi kloniranja čovjeka (Glas Koncila, Zagreb, 2006) Ch. Patterson: Vječna Treblinka. Naše postupanje prema životinjama i holokaust (Genesis / Prijatelji životinja, Zagreb, 2005) K. Pavelić / D. Polšek (ur.): Društveni značaj genske tehnologije (zbornik radova; IDZ Ivo Pilar, Zagreb, 1999) L. Pessini: Distanazija. Do kada produžavati život? (Adamić / Medicinski fakultet / Hrvatsko bioetičko društvo, Rijeka, 2004) S. Prijić (ur.): Pobačaj – za i protiv (Hrvatski kulturni dom, Rijeka, 1995) J. Rifkin: Biotehnološko stoljeće (Jesenski i Turk / Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 1999) I. Rinčić Lerga: Bioetika i odgovornost u genetici (Pergamena, Zagreb, 2007) M. Selak: Ljudska priroda i nova epoha (Naklada Breza, Zagreb, 2013) P. Singer: Oslobođenje životinja (Ibis grafika, Zagreb, 1998) P. Sloterdijk: Pravila za čovječji park / Operabilni čovjek (u: Europski glasnik, br. 5, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2000) R. Supek: Ova jedina zemlja (Globus, Zagreb, 1989) I. Šegota (ur.): Bioetika i pitanje odbijanja transfuzije krvi (zbornik radova; Medicinski fakultet / Hrvatsko bioetičko društvo, Rijeka, 2001) M. Štifanić / R. Dobi-Babić: Prava pacijenata (Adamić, Rijeka, 2000) M. Tokić: Život, zdravlje i liječništvo u Platonovoj filozofiji (Pergamena, Zagreb, 2013) V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika i interkulturalnost (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2009) V. Valjan (ur.): Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije (zbornik radova; Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2012) N. Visković: Stablo i čovjek (Antibarbarus, Zagreb, 2001) N. Visković: Kulturna zoologija (Jesenski i Turk, Zagreb, 2009) A. Volarić-Mršić (ur.): Status ljudskog embrija (zbornik radova; Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 2001) V. Vrček: GMO između prisile i otpora (Pergamena, Zagreb, 2010)

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar