Naziv
Etika - seminar: Etika i psiha
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
215662
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je da, kroz uvodna predavanja te seminarska izlaganja i diskusije, a na temelju relevantnih tekstova, ukaže na bitne poveznice između pojmova morala i etike, s jedne strane, te psihe, psihologije, psihijatrije i psihoterapije, s druge strane. Time se stvara podloga i okvir za raspravu o ulozi psihologije u području etike i ulozi etike u području psihologije/psihijatrije/psihoterapije. Na koncu se ova problematika razmatra u svjetlu suvremenih bioetičkih izazova.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje (1)
 2. Uvodno predavanje (2)
 3. Uvodno predavanje (3)
 4. Nastanak i razvoj morala kod djeteta: Jean Piaget i Melanie Klein
 5. Moral, kultura, društvo (1): Sigmund Freud
 6. Moral, kultura, društvo (2): Erich Fromm
 7. Etika u psihologijskoj praksi
 8. Etika u psihijatrijskoj praksi (1)
 9. Etika u psihijatrijskoj praksi (2)
 10. Etika u psihoterapijskoj praksi
 11. Kritika psihijatrije i antipsihijatrija
 12. Ljudska psiha u kontekstu ekoloških rasprava (1)
 13. Ljudska psiha u kontekstu ekoloških rasprava (2)
 14. Zoopsihologija: ne-ljudske životinje u perspektivi psihologije i bioetike
 15. Ksenopsihologija: izvanzemaljski oblici života u perspektivi psihologije i bioetike

Ishodi učenja
 1. Upoznatost s predmetom i metodama etike
 2. Upoznatost s temama u kojima se etika susreće s psihologijom, psihijatrijom i psihoterapijom
 3. Upoznatost s različitim metodologijama koje se koriste u interdisciplinarnim raspravama
 4. Osposobljenost za samostalno razmišljanje, argumentiranje i orijentiranje u ključnim dilemama koje nastaju na razmeđi etike, psihologije, psihijatrije i psihoterapije
 5. Osposobljenost za praktičnu primjenu znanja vezanih za dileme koje nastaju na razmeđi etike, psihologije, psihijatrije i psihoterapije
Metode podučavanja
Predavanja i diskusije, interaktivne i participativne metode rada.
Metode ocjenjivanja
Praćenje redovitosti pohađanja kolegija, evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra, evaluacija pisanog rada.

Obavezna literatura
 1. – Banyard, Philip; Flanagan, Cara (2005): Ethical Issues and Guidelines in Psychology. London: Routledge. – Cooper, David (1986): Jezik ludila. Zagreb: Naprijed. – Čović, Ante (2004): Etika i bioetika: razmišljanja na pragu bioetičke epohe. Zagreb: Pergamena. – Freud, Sigmund (1984): Nelagodnost u kulturi. Beograd: Rad, 1988. – Fromm, Erich (1984): Bekstvo od slobode. Zagreb: Naprijed; Beograd: Nolit. – Klein, Melanie (1983): Zavist i zahvalnost. Zagreb: Naprijed. – Laing, Ronald D. (1977): Podeljeno ja / Politika doživljaja. Beograd: Nolit. – Griffiths, A. Phillips (ur., 1994): Philosophy, Psychology and Psychiatry. Cambridge: Cambridge University Press. – Piaget, Jean; Inhelder, Bärbel (1990): Psihologija deteta. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Dobra vest. – Tjeltveit, Alan C. (1999): Ethics and Values in Psychotherapy. London, New York: Routledge.
Dopunska literatura
 1. – Barnett, S. A. (1970): ‘Instinct’ and ‘Intelligence’: The Behaviour of Animals and Men. Harmondsworth: Penguin Books. – Čović, Ante; Jurić, Hrvoje (2018): “Epochal Orientation, New Ethical Culture, and Integrative Bioethics”, Formosan Journal of Medical Humanities, 19 (2018) 1-2, str. 19-30. – Eterović, Igor (2017): Kant i bioetika. Zagreb: Pergamena. – Filipović, Ljiljana (1990): Filozofija i antipsihijatrija Ronalda D. Lainga. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. – Freitas, Robert A., Jr. (1975-1979): Xenology: An Introduction to the Scientific Study of Extraterrestrial Life, Intelligence, and Civilization, http://www.xenology.info/Xeno.htm. – Freitas, Robert A., Jr. (1984): “Xenopsychology”, Analog Science Fiction/Science Fact, br. 104/1984, str. 41-53. – Fromm, Erich (1977): Čovjek za sebe. Zagreb: Naprijed. – Hauser, Mark (2006): Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong. New York: HarperCollins Publishers. – Illich, Ivan (2010): Medicinska Nemeza: eksproprijacija zdravlja. Zagreb: Litteris. – Jurić, Hrvoje (2018): “Etika i ‘drugi'”, u: Hrvoje Jurić, Iskušenja humanizma, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2018, str. 47-98. – Kant, Immanuel (1989): Opća povijest prirode i teorija neba. Sarajevo: Svjetlost. – Kaplan, Harold J.; Sadock, Benjamin J. (1998): Priručnik kliničke psihijatrije. Jastrebarsko: Naklada Slap. – Leibniz, Gottfried Wilhelm (1986): Novi ogledi o ljudskom razumu. Sarajevo: Veselin Masleša. – Leopold, Aldo (1949): A Sand County Almanac, and Sketches Here and There. New York: Oxford University Press. – Marcuse, Herbert (1983): Eros i civilizacija. Zagreb: Naprijed. – Naess, Arne (1989): Ecology, Community and Lifestyle. Cambridge: Cambridge University Press. – O’Donohue, William; Ferguson, Kyle E. (ur., 2003): Handbook of Professional Ethics for Psychologists: Issues, Questions, and Controversies. Thousand Oaks: SAGE Publications. – Potrč, Matjaž (2017): Pojave i psihologija: fenomenološki spisi. Zagreb, Ljubljana: Naklada Lara, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017. – Singer, Jerome E. (1977): “Psychology and Ecology”, International Journal of Psychology, 12 (1977) 2, str. 73-77. – Singer, Peter (2003): Praktična etika. Zagreb: KruZak. – Wolloch, Nathaniel (2002): “Animals, Extraterrestrial Life and Anthropocentrism in the Seventeenth Century”, The Seventeenth Century, 17 (2002) 2, str. 235-253. – Yoerg, Sonja I. (2001): Clever as a Fox: Animal Intelligence and What It Can Teach Us about Ourselves. New York: Bloomsbury.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar