Naziv
Frazeologija i idiomatika češkog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
215570
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Kolegij daje uvid u bogat frazeološki fond češkoga jezika. Razgraničavanje termina, raspoznavanje frazema u tekstovima. Kolegij se bazira na radu sa adekvatnim snimkama i tekstovima iz češkog nacionalnog Korpusa (ČNK), te iz dnevnog tiska i suvremene književnosti. Studenti se upoznaju sa izabranim člancima iz zbornika radova s frazeoloških konferencija, izabranim poglavljima iz knjiga (monografija) na frazeološku temu i s tipovima čeških frazeoloških rječnika.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij.Upoznavanje s literaturom i seminarskim temama.
 2. Češka frazeologija i idiomatika: kratak pregled povijesti
 3. Frazeologija u širem i užem smislu.
 4. Definicija termina. Paradigmatičnost i sintagmatičnost. Anomalija.
 5. Komponenti frazema. Struktura. Varijante. Transformacije.
 6. Funkcija frazema. Značenje frazema. Kvazifrazem.
 7. Češki frazeološki rječnik.
 8. Osnovna načela obrade jedinica u češkom frazeološkom rječniku.
 9. Češke glagolski frazemi i idiomi
 10. Češki imenski frazemi i idiomi.
 11. Češki poredbeni frazemi i idiomi.
 12. Propozicijski frazemi i idiomi.
 13. Uporaba poslovica u češkom jeziku danas: na što ukazuje Češki nacionalni korpus.
 14. Frazemi u medijima. Aktualizacija frazema.
 15. Translatologija frazema i dosadašnja iskustva s prevođenjem frazema.

Ishodi učenja
 1. analizirati i rašcčanjivati strukturu različitih vrsta tekstova na češkom jeziku te objasniti njihovu pragmatičnu funkciju
 2. kritički čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom
 3. primijeniti jezicno-gramatičko znanje primjereno zadanoj komunikacijskoj situaciji u izražavanju vlastitih stavova na češkome jeziku
 4. razumjeti sadržaj i intenciju svih vrsta napisanih ili izgovorenih tekstova na češkom jeziku neovisno o tome radi li se o izravnom, indirektnom, aluzivnom, ironicnom ili šaljivom tipu teksta
 5. samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na češkom jeziku birajući odgovarajući stil
 6. samostalno osmisliti teme istraživanja, prikupiti potrebnu građu i interpretirati je služeći se metodom povezivanja teorijskih i novostecenih praktičnih znanja
Metode podučavanja
Interaktivna online nastava preko seminari, vježbe, objašnjavanja i pomoč profesora pri usvajanju gradiva, prezentacije, timski rad, e- učenje, korištenje AV pomagala, ČNK.
Metode ocjenjivanja
Studenti dobivaju potpis i pravo pristupanja ispitu ako ispune sve obveze: redovito pohađanje nastave, redovito obavljanje zadataka, položeni testovi tijekom semestra, seminarski rad i prezentiran grupni rad.
Ispit na kraju semestra je usmeni i podrazumijeva provjeru stečenog znanja tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Karolinum, Praha 2007.
 2. Čermák, F., Hronek, J. i Machač, J. Slovník české frazeologie a idiomatiky 1- 4 Leda, Praha 2009. (2. přepracované a doplněné vydání)
 3. Fink-Arsovski., Ž. i kol. Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. KNJIGA, Zagreb 2006
 4. http://ucnk.ff.cuni.cz
Dopunska literatura
 1. Zaorálek, J. Lidová rčení, ČSAV Praha, 1963.
 2. Filipec, J., Čermák, F. Česká lexikologie, Academia, Praha 1985.
 3. Menac, A., Sesar, D., Kuchar, R. Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik s indeksom čeških i slovačkih frazema. Zavod za lingvistiku FF u Zagrebu, Zagreb 1998.
 4. Slovník nespisovné češtiny, Maxdorf, Praha, 2006.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij